Priekšvārds
 

«Latviešu valoda ir kultūrtautas valoda ar bagātu dažādu nozaru terminoloģiju, daudzkrāsainu valodu. Pārzināt šīs bagātības un būt to saimniekiem ir mūsu tiesības un pienākums.»

V. Skujiņa

 

PRIEKŠVĀRDS

«Terminoloģijas Jaunumu» 10. numurs iznāk ar Valsts valodas aģentūras finansiālo atbalstu. Krājumā publicēti LZA Terminoloģijas komisijas (TK) 2004. gada rudenī pieņemtie lēmumi, kas saistīti gan ar ES normatīvo aktu tulkojumos izmantojamo terminoloģiju, gan ar enerģētikas terminu vārdnīcai sagatavoto terminu un definīciju materiālu.

Viesa statusā šoreiz Informācijas tehnoloģijas un telesakaru terminoloģijas, Ekonomikas terminoloģijas un Botānikas terminoloģijas apakškomisija.

Konsultācijās sniegtas atbildes uz aktuāliem terminoloģijas prakses jautājumiem. «TJ» gatavotāji ir pateicīgi ikvienam par lietišķi pamatotiem priekšlikumiem precīzākai terminu izvēlei.

Atgādinām, ka LZA TK apstiprināto terminu vārdnīcu saraksts publicēts «TJ» 1. numurā, kā arī Valsts valodas komisijas mājas lapā (http://www.vvk.lv), bet «TJ» numuros aplūkoto latviešu un angļu valodas terminu rādītājs dots «TJ» 5./6. numurā. Šo publikāciju konsekventa izmantošana praksē sekmēs vienotas latviešu valodas terminu sistēmas ieviešanu un līdz ar to arī izteiksmes skaidrību un nepārprotamību.

Aicinām lasītājus būt līdzdalīgiem precīzu terminu un skaidras izteiksmes veidošanā un lietošanā.

Mūsu adrese: Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, LV-1050, Latvija.

Tālr.: (371) 7229636. E pasts: vaska@lza.lv

LZA TK priekšsēdētāja
2004. gada novembrī            Valentīna Skujiņa