Citi avoti un to saīsinājumi

 CITI AVOTI UN TO SAĪSINĀJUMI

Agg—Tā Vecā Stendera augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas. — R., 1988. — 573 lpp.

B—Balss (laikraksts).

Birze—Birze M. Visiem rozes dārzā ziedi... — R., 1958. — 172 lpp.

C—Cīņa (laikraksts).

D—Darbs (laikraksts).

Dabas sp.—Bops K. Dabas spēku izlietošana / Tulk. J. Zemītis. — Jelgava, 1873. — 48 lpp.

DL—Dienas Lapa (laikraksts).

Īf—Īsa fizika jeb dabasmācība ar kādu mazumu iz kemijas priekš draudzesskolām sarakstīta no J. Bankina. — Jelgava, 1880. — 64 lpp.

Janš.—Janševskis J. Bandavā. — R., 1928. — 1. sēj.

LA—Latviešu Avīzes (laikraksts).

M—Māksla (žurnāls).

MV—Mājas Viesis. — 1857. — Nr. 9; 1894. — Nr. 16, 36.

MVM—Mājas Viesa Mēnešraksts (žurnāls).

Pg—Pagalms (žurnāls). 1881.

PJ—Padomju Jaunatne (laikraksts).

Purvs—Purvs Z. Meža roze. — R., 1961. — 104 lpp.

SDP—Sēta, daba un pasaule. — Tērbata, 1859. — 1. sēj.

Zin.—Sternmann  P.   Zināmība   par  noslēptiem  dabas  spēkiem.  —  Pēterburga, 1869. —100 lpp.