Dažādas terminu vārdnīcas un to saīsinājumi

DAŽĀDAS TERMINU VĀRDNĪCAS UN TO SAĪSINĀJUMI

 

Arh—Rokasgrāmata arhīvu darbiniekiem / Sast. V. Krastiņš, M. Rasa, A. Plūme. — R.,1983. — 67 lpp.

AVS—Automatizēto vadības sistēmu (AVS) tehnisko līdzekļu vārdnīca — rokasgrāmata /Sast. aut. kolekt.; red. M. Svilans. — R., 1972. — 225 lpp.

Ct—Celtniecība: Īsa krievu-latviešu ražošanas terminu vārdnīca / Sast. T. Keivs. — R.,1985. — 53 lpp.

Ehb—Ekoloģijas un hidrobioloģijas terminoloģija / Sast. N. Sloka. — R., 1975. — 64 lpp.

Ģm—Ģeomorfoloģijas termini / Sast. V. Klane. — R., 1977. — 99 lpp.

Ģsv—Ģenētikas terminu skaidrojošā vārdnīca / Sast. V. Dišlers, J. Raipulis, E. Nagle. — R., 1981. — 160 lpp.

Inf—Informātika: Īsa krievu-latviešu-angļu ražošanas terminu skaidrojošā vārdnīca / Sast. I. Strazdiņš. — R., 1989. — 88 lpp.

Jūrn—Вальдемар К. Морской словарь. — M., 1881. — 300 с.

Lpem—Latviešu padomju enciklopēdija: Matemātika. Šķirkļu saraksta projekts. — R.,1979. — 66 lpp.

Mb—Mikrobioloģijas terminu vārdnīca / Sast. aut. kolekt.; red. E. Plandere. — R.,1971. —94 lpp.

Mfv—Rolovs B. Mazā fizikas vārdnīca. — R., 1971. — 354 lpp.

Mt—Albina D. Mūzikas terminu vārdnīca. — R., 1962. — 303 lpp.

NT—Neoterm. — Warszawa, 1984—1987.

Ptv—Krievu-latviešu politehniskā vārdnīca / Sast. aut. kolekt.; red. A. Ziņģītis. — R., 1977. — 565 lpp.

Tks—Tekstilrūpniecība: Īsa krievu-latviešu ražošanas terminu vārdnīca / Sast. B. Orlova, A. Ozoliņa. — R., 1987. — 39 lpp.

Ztv—Zinātniskās terminoloģijas vārdnīca / Izglīt. m-jas Terminol. komis. sakop. — R.,1922. —162 lpp.