Sociāli vēsturiskais princips

SOCIĀLI VĒSTURISKAIS PRINCIPS

Terminoloģijas attīstības ciešais sakars ar cilvēku garīgās un materiālās kultūras attīstību nosaka nepieciešamību terminoloģijas darbā respektēt konkrētos vēsturiskos apstākļus. Terminoloģijas izstrāde vairāk nepie­ciešama tajās nozarēs, kuras konkrētajos apstākļos vairāk attīstās, un terminoloģijas attīstība notiek saskaņā ar sabiedrībā valdošajiem uzskatiem un tendencēm.

Latviešu terminoloģijas attīstību patlaban ietekmē sabiedrībā valdošās valodas attīstības demokratizācijas un internacionalizācijas tendences.

Izstrādājot zinātnisko terminoloģiju, ir jāprot noturēt vēlamā līdzsvarā  literārās valodas prasības un sarunvalodas elementu ietekmi, kā arī terminu darināšanu uz pašu valodas resursu bāzes un terminu aizgūšanu no citām valodām.

Terminoloģija ir sociāli determinēta. Termini rodas un tiek lietoti visdažādākajos speciālistu kolektīvos. Tautā lietotā terminoloģija un dažkārt pat izlokšņu un literārās sarunvalodas leksika tiek izmantota kā viens no zinātnisko terminu pamatavotiem. Tomēr ne viss, kas izplatīts tautā un speciālistu profesionālajā lietojumā, ir pieņemams zinātniskajā terminolo­ģijā. Tautā lietotā terminoloģija prasa rūpīgu pārskatīšanu un izvērtēšanu, jo tā nereti ir viens no terminu sinonīmijas un daudznozīmīguma iemesliem [209, 3—14].

Tautā lietota termina tradīciju pārvarēt nav viegli, piemēram, terminu sistēmas likumībām un modeļiem atbilst ierīces nosaukums sulu spiedne (sal. ķīmijas terminoloģijā profilspiedne, skrūvspiedne, veidspiedne, tehnikā caurumu spiedne, naudas kalves spiedne, sal. arī pildne, tvertne), bet tautā izplatīts apzīmējums sulu spiede.

Demokratizācijas tendence latviešu terminoloģijas izstrādē izpaužas ne tikai tautas valodas izmantošanā par vienu no terminu avotiem un tautas lietojuma tradīciju saprātīgā respektēšanā, bet arī plašāku aptauju rīkošanā, izlemjot problemātiskus vai strīdīgus jautājumus, un terminu kolektīvā (sabiedriskā) apspriešanā un akceptēšanā.

Dažādu tautu un valstu sadarbība zinātnes un kultūras sfērā, plašie starptautiskie valodu kontakti arvien pastiprina internacionalizēšanās tendenci un palielina internacionālismu lomu un skaitu zinātniskajā terminoloģijā (par to sk. jau iepriekš).