Kā pārtulkot?
LZA TK jaunumi

Mums jautā...

KĀ PĀRTULKOT?

Speciālo tekstu tulkošanai izmantojamas nozares terminu vārdnīcas, smeļoties ierosmi arī vispārīgajās divvalodu vārdnīcās. Diemžēl straujo pārmaiņu laikā vārdnīcās piedāvātais bieži atpaliek no vajadzībām un tulkošanai tiek meklēti un atrasti jauni varianti.

Piedāvājam dažus no angļu vārdu tulkojumu papildinājumiem, kādus līdztekus pamattulkojumiem speciālo tekstu tulkošanas praksei konsultācijās ieteikusi LZA TK.

Angļu vārdi:
Latviskās atbilsmes:

annualized
pārrēķināts uz gadu

business economics and management
komercekonomija un vadībzinība

embarkation
iekraušanās

information society
informācijas sabiedrība

knowledge society
zināšanu sabiedrība

mass communication
plašsaziņa

mass media
plašsaziņas līdzekļi

social communication
sociālā saziņa

telecommunication
tālsaziņa; telesakari

performance
izpildījums, veikums; sniegums, veiktspēja

guidance
ievirze

provide guidance
sniegt ievirzi

provider
pakalpojumu sniedzējs

intent
iecere

forward
priekšupējs

inward
iekšupējs

outward
ārupējs

N.B.! Vārdnīcās, protams, atrodami vēl citi šo vārdu tulkojumi.