LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 1
Par terminu Latvijas valsts ģerbonī izmantotā mitoloģiskā tēla apzīmēšanai

KOMISIJAS LĒMUMI

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 1

Par terminu Latvijas valsts ģerbonī izmantotā mitoloģiskā tēla apzīmēšanai

Pieņemts 27.11.2000.,  atkārtoti apstiprināts 18.12.2000.; prot. Nr. 2/1017 un 3/1018.
Lēmuma pamats: LR Saeimas Juridiskās komisijas vēstule.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija atzīst, ka Latvijas valsts ģerbonī izmantotais mitoloģiskais tēls — pus lauva, pus ērglis — latviešu valodas heraldikas terminoloģijā saucams par grifu (nevis par “greifu”).

Pamatojums.

Formu grifs balsta:

1) internacionālismu pareizrakstības pamatprincips (pēc oriģinālvalodas — latīņu, grieķu —, nevis starpniekvalodas — vācu — formas) un MK apstiprinātās Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas 20.11.2000. atzinums Nr.1 par vārda grifs pareizrakstību;

2) semantiskie apsvērumi, proti: vārdam grifs mitoloģiskā tēla nozīme ir jau grieķu mitoloģijā (sal. grieķu gryps un latīņu gryphus nozīmes);

3) lietojums heraldikas nozarē latviešu valodā: jau Konversācijas vārdnīcā (1931) ieteiktā forma ir grifs un tā 20. gadsimta 90. gados konsekventi ieviesta un lietota heraldikas literatūrā, izglītības sistēmā un tiesību aktos; terminu grifs mitoloģiskā tēla nozīmē lieto arī arhitektūrā un mākslā.

Komisijas priekšsēdētāja LZA īst. loc. V. Skujiņa
Komisijas zinātniskā sekretāre Mag. philol. M. Ķirīte