Priekšvārds
LZA TK Terminoloģijas jaunumi

PRIEKŠVĀRDS

Ar Valsts valodas komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu izveidotā informatīvā ceturkšņizdevuma „Terminoloģijas Jaunumi” otrais numurs pamatos veltīts LZA Terminoloģijas komisijas (TK) lēmumu un konsultatīvo ieteikumu publicēšanai. Lai šajā izdevumā būtu atrodami visi LZA TK lēmumi, kas pieņemti kopš Valsts valodas likuma stāšanās spēkā, vispirms hronoloģiskā secībā publicēti jau iepriekšējos gados pieņemtie lēmumi. Tā kā izdevumam plānots noteikts apjoms, šajā numurā publicēti pirmie 9 lēmumi, kas pieņemti 2000. un 2001. gadā. Pārējās izdevuma sadaļas veltītas 2002. gada konsultācijām, terminu un jēdzienu precizējumiem un citiem jaunumiem.

Atgādinām, ka LZA TK apstiprināto terminu vārdnīcu saraksts publicēts „Terminoloģijas Jaunumu” 1. numurā, kā arī LZA TK mājas lapā (http://www.lza.lv/lat/TK/sakumlapa.htm). Šo publikāciju konsekventa izmantošana praksē sekmēs vienotas latviešu valodas terminu sistēmas ieviešanu un līdz ar to arī izteiksmes skaidrību un nepārprotamību.

Aicinām lasītājus būt līdzdalīgiem precīzu terminu un skaidras izteiksmes veidošanā un lietošanā. Būsim pateicīgi par derīgiem priekšlikumiem.

LZA TK priekšsēdētāja
Valentīna Skujiņa

2002. gada decembrī