Valodas kultūras teorijas pamatjautājumi
Intas Freimanes grāmatas "Valodas kultūra teorētiskā skatījumā" fragments

II. VALODAS KULTŪRAS TEORIJAS PAMATJAUTĀJUMI

Valodas kultūras teorijas centrā ir literārās valodas un tās normu izpratne, bet tajā savukārt liela nozīme ir valodas variatīvumam, paralēli lietojamiem valodas līdzekļiem (paralēlismiem) un normētāja attieksmei pret tiem. Šo jautājumu sakarā veidojas tas sarežģītais valodas kultūras teorijas audums, kurā visi aspekti, līmeņi, problēmas cieši cita ar citu savijušās un grūti risināmas.