Materiāli par latviešu valodu
Interneta saites, kurās ir informācija par latviešu valodu.

Latvijas institūta sniegtā informācija par latviešu valodu angļu valodā: http://www.latinst.lv/language.htm

Materiāli par latviešu valodas gramatiku. Tēmas: vispārīgi atzinumi par valodu, fonētika, ortoēpija jeb pareizruna, morfoloģija, ortogrāfija jeb pareizrakstība, sintakse, interpunkcija, teksta uzbūve un veidošana, latviešu valodas stilistika, leksikoloģija un leksikogrāfija, latviešu literārā valoda, pārskats par latviešu valodas datorapmācībā izmantojamo programmatūru. Latviešu valoda mazākumtautību skolām, latviešu-krievu vārdnīca ar skaidrojumiem, stila kļūdu datorizēta pārbaude. Latviešu valoda bērniem ar dzirdes traucējumiem, izrunas kontroles programmatūra. Latviešu valodas cilme: http://www.liis.lv/latval/

Mācību materiālu kopums par latviešu valodas vēsturi: http://www.liis.lv/latval/Valoda/index.htm

Mācību materiāli par latviešu valodniekiem: http://www.liis.lv/latval/Darbinieki/index.htm

Multimediju mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei. http://ailab.lv/lvavp/galva_files/LVAVP/default1.htm

Latviešu valodas apguves valsts programmas mājas lapa: www.lvavp.lv

Paskaidrojumi krievu valodā par latviešu valodu, tās gramatiskajām konstrukcijām, lietošanu, uzbūvi: http://www.liis.lv/latval/pask.htm

Latviešu valodas sintakse bērniem ar dzirdes traucējumiem: http://www.liis.lv/latval/surdo/index.htm

 Latviešu valodas fonētika:

Mācību materiāli latviešu valodas fonētikā. Tēmas:  jēdziens par fonētiku, alfabēts, alfabēta izveidošanās vēsture, skaņu iedalījums, skaņu pārmaiņas, pozicionālās skaņu pārmaiņas, vēsturiskās skaņu pārmaiņas, vēsturiskā patskaņu mija, vēsturiskās līdzskaņu pārmaiņas, zilbe, vārda uzsvars, pārbaudīt savas zināšanas fonētikā var ar interaktīvu uzdevumu palīdzību: http://www.liis.lv/latval/fonetika/index8.htm

 Latviešu valodas ortoēpija jeb pareizruna:

Mācību materiāli ortoēpijā jeb pareizrunā. Tēmas: pareizruna jeb ortoēpija, pareiza zilbes izruna, šauro patskaņu e, ē un plato patskaņu e, ē lietošana, skaņu o, ō un uo lietošana, patskaņu kvantitāte (garums un īsums) darbības vārdu konjugācijās, līdzskaņu pārveidojumi runas plūsmā, vārda uzsvars, ikdienas runas īpatnības, teikuma izruna, publiskā runa, artikulācijas vingrinājumi dikcijas uzlabošanai: http://www.liis.lv/latval/ortoep/index4.htm

Latviešu valodas morfoloģija:

Mācību materiāli latviešu valodas morfoloģijā. Tēmas: morfoloģija, vārda sastāvs, vārddarināšana, vārdu iedalījums vārdšķirās, lietvārdi, īpašības vārdi, skaitļa vārdi, vietniekvārdi, darbības vārdi, apstākļa vārdi, prievārdi, saikļi, partikulas, izsauksmes vārdi. Zināšanu pārbaude ar uzdevumu un vingrinājumu palīdzību: http://www.liis.lv/latval/morfol/index.htm

Ortogrāfija jeb pareizrakstība:

Mācību materiāli par ortogrāfiju jeb pareizrakstību. Tēmas: ortogrāfijas būtība un principi, lietvārdu pareizrakstība, īpašības vārdu pareizrakstība, skaitļa vārdu, vietniekvārdu, darbības vārdu pareizrakstība, apstākļa vārdu, saikļu, partikulu pareizrakstība. Vārdu dalīšana pārnešanai jaunā rindā, lielo sākumburtu lietošana, vārdu saīsināšana, ieskats latviešu valodas ortogrāfijas vēsturē, svešvārdu un citvalodu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Iespēja pārbaudīt savas zināšanas ortogrāfijā ar interaktīvu uzdevumu palīdzību: http://www.liis.lv/latval/orto/default.htm

Latviešu valodas sintakse:

Mācību materiāli latviešu valodas sintaksē. Tēmas: teikuma jēdziens, teikuma iedalījums pēc izteikuma mērķa, vienkāršs teikums, teikuma locekļi, teikuma locekļu jēdziens, teikuma virslocekļi, teikuma palīglocekļi, vārdu kārta teikumā, vienlīdzīgi teikuma locekļi, sintaktiskie sakari, teikuma locekļu saistīšana, vārdvirknes, vārdkopas, savrupinājumi, uzruna, iespraudumi, salikts teikums, salikts sakārtots teikums, jaukts salikts teikums, palīgteikumu tipi, personas runas un domu attēlojums, konstrukciju kalki. Iespēja pārbaudīt zināšanas latviešu valodas sintaksē ar interaktīvu uzdevumu palīdzību: http://www.liis.lv/latval/sintakse/index6.htm

Latviešu valodas interpunkcija:

Informācija par interpunkcijas principiem. Interpunkcijas definīcija. Gramatiskais un intonatīvais interpunkcijas princips latviešu valodā: http://www.liis.lv/latval/interpunkc/inter1.htm

Teksta uzbūve un veidošana:

Informācija par teksta izpēti latviešu valodniecībā. Norāde ar J. Rozenberga rakstu «Par latviešu valodas sintakses zinātnes attīstību»: http://www.liis.lv/latval/teksts/teksts1.htm

Latviešu valodas stilistika:

Materiāli par latviešu valodas stilistiku. Tēmas: latviešu literārās valodas stili, latviešu valodas stilu klasifikācija, stilu, resp. vārdu, izvēles nosacījumi, tipiskāko kļūdu tipi: http://www.liis.lv/latval/stilistika/1lapa.htm

Latviešu valodas leksikoloģija:

Mācību materiāli leksikoloģijā un leksikogrāfijā. Tēmas: leksikoloģija, vārda nozīme, vārda nozīmes vēsturiskais mainīgums, homonīmija, homoformas, homogrāfi, homofoni, vārdu krājums, vārdi ar stilistisku nokrāsu, sarunvalodas vārdi, vienkāršrunas vārdi, poētismi, vārdi ar emocionālo nokrāsu, mantotā leksika, aizgūtā leksika jeb aizguvumi, svešvārdi jeb internacionālismi, barbarismi, speciālā jeb nozaru leksika, terminoloģismi, profesionālismi, žargonismi, vulgārismi, apvidvārdi, vecvārdi, jaunvārdi jeb neoloģismi, vārdu grupas, sinonīmi, antonīnimi, frazeoloģija, uzdevumi leksikoloģijā. Leksikogrāfija, vispārīgās vārdnīcas, speciālās vārdnīcas, enciklopēdijas: http://www.liis.lv/latval/leksikologija/leksikolog/index.htm

Leksikogrāfija:

Materiāli par leksikogrāfiju, tās definīcija. Tēmas: jēdziens vārdnīca, šķirkļa vārds un šķirklis, vārdnīcu iedalījums, to raksturojums, enciklopēdijas: http://www.liis.lv/latval/leksikologija/leksokografija/leksiko.htm

Latviešu literārā valoda:

Materiāli par latviešu literārās valodas veidošanos un pētniecību. Tēmas: literārās valodas jēdziens, literārās valodas normas jēdziens, izloksnes un dialekta jēdziens, latviešu valodas dialekti, latviešu valodas attīstības periodi, mūsdienu otrogrāfijas izveide, latgaliešu rakstība, jaunlatviešu rakstu valoda, mūsdienu latviešu literārās valodas attīstība, latviešu valodniecības vēsture. Var pārbaudīt zināšanas ar interaktīvo uzdevumu palīdzību: http://www.liis.lv/latval/literval/index.htm

Latviešu valodas e-kurss:

Mācību materiāli latviešu valodas morfoloģijā un sintaksē. Iespēja pārbaudīt zināšanas ar interaktīvu uzdevumu palīdzību: http://www.liis.lv/latval/ekurss/