Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Normatīvie akti > Ministru kabineta noteikumi     
   Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību"     

Drukāt         

    
      

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.37

Rīgā 2001.gada 23.janvārī (prot. Nr.4, 37.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību"

Izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma 6.panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 302., 435./437.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2.2.apakšpunktu.

2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Valsts valodas prasmi profesionālo un amata pienākumu veikšanai apliecina:

8.1. valsts valodas prasmes pārbaudes komisijas izsniegta attiecīgās pakāpes valsts valodas prasmes apliecība (3.pielikums), ko persona uzrāda darba devējam pēc viņa pieprasījuma;

8.2. vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, kurā norādīta attiecīgā valsts valodas prasmes pakāpe un kuru uzrāda darba devējam pēc viņa pieprasījuma."

3. Aizstāt 9. un 13.punktā vārdu "tieslietu" ar vārdiem "izglītības un zinātnes".

4. Papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Latviešu valodas centralizētajā eksāmenā, ko kārto izglītojamie, kuri apgūst mazākumtautību izglītības programmu (turpmāk — latviešu valodas centralizētais eksāmens), iegūtais F līmenis atbilst šajos noteikumos noteiktajai valsts valodas prasmes pirmā līmeņa A pakāpei; E līmenis — pirmā līmeņa B pakāpei; D līmenis — otrā līmeņa A pakāpei; C līmenis — otrā līmeņa B pakāpei, B līmenis — trešā līmeņa A pakāpei; A līmenis — trešā līmeņa B pakāpei. Latviešu valodas centralizētā eksāmena līmeņu aprakstu nosaka valsts vispārējās izglītības standarts un konkrētais vispārējās izglītības mācību priekšmeta standarts."

5. Aizstāt 28., 31. un 32.punktā vārdus "Valsts valodas centrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Izglītības satura un eksaminācijas centrs" (attiecīgā locījumā).

6. Papildināt noteikumus ar 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Personām, kuras nokārtojušas latviešu valodas centralizēto eksāmenu un kuras profesionālo un amata pienākumu veikšanai kā valsts valodas prasmes apliecinājumu izmanto vispārējās vidējās izglītības sertifikātu, valsts valodas prasmes pārbaude nav jākārto."

7. Papildināt noteikumus ar 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Līdz 2002.gada 1.septembrim vispārējās vidējās izglītības sertifikātu aizstāj latviešu valodas centralizētā eksāmena rezultātus apliecinošs dokuments."

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Tieslietu ministra vietā —

iekšlietu ministrs M.Segliņš

     

 
Jūs esat 5486323. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs