Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Normatīvie akti > Ministru kabineta noteikumi     
   Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi personām, kuras vēlas iegūt Latvijas pi     

Drukāt         

    
      

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.373

Rīgā 2001.gada 14.augustā (prot. Nr.38 12.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi personām, kuras vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā"

Izdoti saskaņā ar Pilsonības likuma 12.panta ceturto daļu,

19.pantu un 21.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi personām, kuras vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 32./33.nr.; 2000, 307./309.nr.; 2001, 99.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 8.punktā vārdu "nodaļas" ar vārdiem "Naturalizācijas pārvaldes".

2. Aizstāt 13.punktā vārdus "vārdnīcas un citus mācību līdzekļus" ar vārdiem "vārdnīcas, citus mācību līdzekļus un papildlīdzekļus".

3. Aizstāt 15.punktā vārdus "rakstu darba izpildei" ar vārdiem "rakstiskajai daļai".

4. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Pēc rakstiskās daļas uzdevumu izpildes pretendents nodod darbu pārbaudes komisijai novērtēšanai."

5. Svītrot 17. un 18.punktu.

6. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Ja pretendents kārto zināšanu pārbaudi rakstiski, viņš izpilda testu."

7. Izteikt VI nodaļu šādā redakcijā:

 

" VI. Pārbaudes komisijas lēmumi, valodas prasmes pārbaudes un zināšanu pārbaudes dokumentu noformēšana

 

34.1 Pārbaudes komisija par valodas prasmes pārbaudi un zināšanu pārbaudi sastāda protokolu (1.pielikums) un aizpilda pārbaudes lapas (2.pielikums).

35. Pārbaudes komisija iepazīstina pretendentu ar valodas prasmes un zināšanu pārbaudes rezultātiem, un pretendents parakstās protokolā un pārbaudes lapā. Valsts valodas prasmes pārbaudes un zināšanu pārbaudes materiālus pievieno pretendenta naturalizācijas lietai.

36. Ja pārbaudes komisija atzīst pretendenta valodas prasmi vai zināšanas par nepietiekamām, protokolā, pārbaudes lapā un norīkojumā ieraksta vārdus "Valodas prasmes pārbaude nav nokārtota" vai "Zināšanu pārbaude nav nokārtota".

37. Ja uz valodas prasmes pārbaudi vai zināšanu pārbaudi ierodas cita persona, nevis pretendents, kuram tika izsniegts norīkojums attiecīgās pārbaudes kārtošanai, pārbaudes komisija pieņem lēmumu neļaut šai personai kārtot pārbaudi.

38. Ja pretendents pārkāpj pārbaudes noteikumus, pārbaudes komisija pieņem lēmumu pārtraukt pretendenta valodas prasmes vai zināšanu pārbaudi.

39. Komisija pieņem lēmumu atzīt valodas prasmes pārbaudes vai zināšanu pārbaudes rezultātus par spēkā neesošiem:

39.1. ja līdz rīkojuma par attiecīgā pretendenta uzņemšanu Latvijas pilsonībā pieņemšanai kļūst zināms, ka attiecīgo pārbaudi ir kārtojusi cita persona, nevis pretendents, kuram tika izsniegts norīkojums attiecīgās pārbaudes kārtošanai;

39.2. ja līdz rīkojuma par attiecīgā pretendenta uzņemšanu Latvijas pilsonībā pieņemšanai kļūst zināms, ka pretendents, kārtojot attiecīgo pārbaudi, ir pārkāpis pārbaudes noteikumus.

40. Pretendentam ir tiesības 30 dienu laikā apstrīdēt pārbaudes komisijas lēmumu Naturalizācijas pārvaldes priekšniekam."

 

Ministru prezidents A.Bērziņš 

Tieslietu ministre I.Labucka

     

 
Jūs esat 5468005. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs