Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Normatīvie akti > Ministru kabineta noteikumi     
   Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi personām, kuras vēlas iegūt Latvijas pi     

Drukāt         

    
      

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.232

Rīgā 2001.gada 5.jūnijā (prot. Nr.26, 41.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi personām, kuras vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā"

Izdoti saskaņā ar Pilsonības likuma 12.panta ceturto daļu, 19.pantu un 21.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi personām, kuras vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 32./33.nr.; 2000, 307./309.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Vispārējās vidējās izglītības iestādes izlaiduma klases izglītojamais, kurš apgūst mazākumtautību izglītības programmu un vēlas naturalizēties (turpmāk — izglītojamais), kārto valodas prasmes pārbaudi šo noteikumu VI 1 nodaļā noteiktajā kārtībā.";

1.2. papildināt noteikumus ar VI 1 nodaļu šādā redakcijā:

" VI.1 Kārtība, kādā izglītojamais kārto valodas prasmes pārbaudi

40.1 Izglītojamā valodas prasmi pārbauda centralizētajā latviešu valodas un literatūras eksāmenā Izglītības un zinātnes ministrijas izveidota centralizētā eksāmena komisija, kas darbojas saskaņā ar izglītības un zinātnes ministra apstiprinātu instrukciju.

40.2 Valodas prasmes pārbaudes laiku nosaka Izglītības un zinātnes ministrija.

40.3 Valodas prasmes pārbaudei ir divas daļas — mutiskā daļa un rakstiskā daļa.

40.4 Mutiskajai daļai paredzētais laiks nepārsniedz 15 minūtes.

40.5 Mutiskajā daļā izglītojamais izvēlas biļeti un veic tajā norādītos uzdevumus. Ja izglītojamais vēlas, viņa atbildi var ierakstīt audiokasetē.

40.6 Rakstiskajai daļai paredzētais laiks nepārsniedz 200 minūtes.

40.7 Rakstiskajā daļā izglītojamam izsniedz pārbaudes materiālus ar uzdevumiem, ko izglītojamais izpilda.

40.8 Pēc rakstiskās daļas uzdevumu izpildes izglītojamais nodod pārbaudes materiālus centralizētā eksāmena komisijai novērtēšanai.

40.9 Valodas prasmes pārbaudē tiek vērtētas:

40.9 1. lasītprasme;

40.9 2. klausīšanās prasme;

40.9 3. rakstītprasme;

40.9 4. runāšanas prasme;

40.9 5. literatūras zināšanas.

40.10 Izglītojamā valodas prasmi vērtē sešos līmeņos (A, B, C, D, E, F).

40.11 Valodas prasmes pārbaude uzskatāma par nokārtotu, ja saņemtais vērtējums ir A, B, C vai D.

40.12 Naturalizācijas pārvaldes darbiniekiem ir tiesības piedalīties izglītojamā valodas prasmes pārbaudē kā novērotājiem, informējot par to izglītības iestādes vadītāju pirms valodas prasmes pārbaudes sākuma.

40.13 Ja persona ir nokārtojusi valodas prasmes pārbaudi šajā nodaļā noteiktajā kārtībā (turpmāk — persona), bet Naturalizācijas pārvaldes amatpersonai rodas pamatotas šaubas par personas valodas prasmes atbilstību Pilsonības likuma prasībām, attiecīgā amatpersona informē par to Naturalizācijas pārvaldes priekšnieku.

40.14 Naturalizācijas pārvaldes priekšnieks sasauc Naturalizācijas pārvaldes izveidotās pārbaudes komisijas sēdi, kas šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā novērtē personas valodas prasmes atbilstību Pilsonības likuma prasībām.

40.15 Personas pienākums ir ierasties uz šo noteikumu 40.14 punktā minētās pārbaudes komisijas sēdi.

40.16 Naturalizācijas pārvaldes priekšnieks pieņem lēmumu par personas valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu atzīšanu par spēkā neesošiem, ja:

40.16 1. persona neierodas uz šo noteikumu 40.14 punktā minētās pārbaudes komisijas sēdi bez attaisnojoša iemesla;

40.16 2. šo noteikumu 40.14 punktā minētā pārbaudes komisija uzskata, ka personas valsts valodas prasme neatbilst Pilsonības likuma prasībām.

40.17 Pēc šo noteikumu 40.16 punktā minētā lēmuma pieņemšanas personai izsniedz norīkojumu uz valodas prasmes pārbaudi, ko persona kārto šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā."

2. Noteikumi neattiecas uz personām, kuras kārtoja centralizēto latviešu valodas un literatūras eksāmenu pirms šo noteikumu stāšanās spēkā.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Tieslietu ministre I.Labucka

     

 
Jūs esat 5479933. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs