Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Normatīvie akti > Ministru kabineta noteikumi     
   Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi personām, kuras vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā     

Drukāt         

    
      

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

1999.gada 2.februārī Noteikumi Nr. 33

Rīgā (prot. Nr.8, 12.§)

Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi personām, kuras vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā

 

Izdoti saskaņā ar Pilsonības likuma

12.panta ceturto daļu, 19.pantu un 21.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek pārbaudīta latviešu valodas prasme (turpmāk — valodas prasme), Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanas personām, kuras vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā (turpmāk — pretendents), kā arī īpašu zināšanu pārbaudes kārtību personām, kurām ir piešķirta invaliditāte.

 

2. Valodas prasmi un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanas (turpmāk — zināšanas) pārbauda Naturalizācijas pārvaldes izveidotas pārbaudes komisijas, kuras darbojas saskaņā ar tieslietu ministra apstiprināto nolikumu "Par latviešu valodas prasmes, Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudes komisijām" un tieslietu ministra apstiprināto instrukciju "Par latviešu valodas prasmes, Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudes organizāciju un pretendenta prasmes un zināšanu vērtēšanu".

3. Valodas prasmes pārbaude un zināšanu pārbaude notiek latviešu valodā.

4. Valodas prasmes pārbaudē un zināšanu pārbaudē kā novērotāji var piedalīties Naturalizācijas pārvaldes darbinieki, Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisijas locekļi, kā arī pārstāvji no citām organizācijām un iestādēm ar Naturalizācijas pārvaldes priekšnieka atļauju.

II. Norīkošana uz valodas prasmes pārbaudi un zināšanu pārbaudi

5. Pretendents Naturalizācijas pārvaldes reģionālajā nodaļā (turpmāk — nodaļa) saņem norīkojumu uz valodas prasmes pārbaudi un norīkojumu uz zināšanu pārbaudi.

6. Valodas prasmes pārbaude pretendentam nosakāma divu mēnešu laikā no dienas, kad Naturalizācijas pārvaldē iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, bet zināšanu pārbaude — divu mēnešu laikā pēc valodas prasmes pārbaudes nokārtošanas. Ja persona no valodas prasmes pārbaudes ir atbrīvota, divu mēnešu termiņš tiek skaitīts no dokumentu iesniegšanas dienas.

7. Pretendents valodas prasmes pārbaudi un zināšanu pārbaudi kārto norīkojumā norādītajā vietā un laikā.

8. Ja pretendents attaisnojošu iemeslu dēļ nevar norīkojumā norādītajā laikā ierasties uz valodas prasmes pārbaudi vai uz zināšanu pārbaudi, nodaļas amatpersona nosaka citu laiku.

9. Ja pretendents bez attaisnojoša iemesla neierodas uz valodas prasmes pārbaudi vai uz zināšanu pārbaudi, pārbaudes laikā pārkāpj pārbaudes noteikumus, atsakās atbildēt vai nenokārto pārbaudi, viņš atkārtoti var kārtot latviešu valodas prasmes pārbaudi ne agrāk kā pēc trijiem mēnešiem, bet zināšanu pārbaudi — ne agrāk kā pēc mēneša.

10. Pretendents, ierodoties uz valodas prasmes pārbaudi vai uz zināšanu pārbaudi, uzrāda pasi (pretendents, kas nav sasniedzis 16 gadu vecumu, — dzimšanas apliecību) un iesniedz nodaļas izsniegto norīkojumu.

III. Valodas prasmes pārbaudes norise

11. Valodas prasmes pārbaude notiek divās daļās — rakstiski un mutiski.

12. Pirms valodas prasmes pārbaudes komisija iepazīstina pretendentu ar pārbaudes kārtību.

13. Valodas prasmes pārbaudē pretendentam nav atļauts izmantot mācību grāmatas, vārdnīcas un citus mācību līdzekļus, kā arī sarunāties ar citiem pretendentiem.

14. Valodas prasmes pārbaudes rakstiskajā daļā pretendentam izsniedz pārbaudes materiālus.

15. Rakstu darba izpildei paredzētais laiks ir 90 minūtes.

16. Pēc rakstu darba izpildes pretendents to nodod pārbaudes komisijai.

17. Pārbaudes komisija vērtē pretendenta rakstu darbu un paraksta to.

18. Pārbaudīto rakstu darbu pievieno pilsonības pretendenta naturalizācijas lietai.

19. Valodas prasmes pārbaudes mutiskajā daļā pārbaudes komisija intervē pretendentu par sadzīves tēmām. Ja pretendents piekrīt, viņa atbildi ieraksta audiokasetē.

20. Valodas prasmes pārbaudes mutiskajai daļai paredzētais laiks ir 15 minūtes.

21. Pretendents, kas sasniedzis 65 gadu vecumu, valodas prasmes pārbaudi kārto tikai mutiski.

22. Pārbaudes komisija valodas prasmes pārbaudē vērtē pretendenta prasmi:

22.1. ar izpratni lasīt;

22.2. izpildīt rakstu darbu;

22.3. klausīties un saprast runu;

22.4. sarunāties par sadzīves tēmām.

IV. Zināšanu pārbaudes norise

23. Zināšanu pārbaude notiek pēc pretendenta izvēles — mutiski vai rakstiski (tests).

24. Pretendentam nav atļauts izmantot mācību līdzekļus un citus mācību materiālus, izņemot pārbaudes telpā esošos uzskates līdzekļus.

25. Ja pretendents kārto zināšanu pārbaudi mutiski, viņa uzdevums ir apliecināt valsts himnas teksta zināšanas, kā arī atbildēt uz izvēlētajā aploksnē ievietotajiem jautājumiem par Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumiem un Latvijas vēsturi (saskaņā ar zināšanu pārbaudes programmu).

26. Ja pretendents kārto zināšanu pārbaudi rakstiski, viņš saņem jautājumus (testu) ar izvēles atbildēm.

27. Mutiskās atbildes sagatavošanai pretendentam izsniedz ar nodaļas zīmogu apzīmogotu, datētu lapu un zināšanu pārbaudes programmu. Atbildes sagatavošanai paredzētais laiks ir 30 minūtes, atbildei — 15 minūtes. Pēc atbildes pretendents paraksta minēto lapu un iesniedz to pārbaudes komisijai. Lapu paraksta visi komisijas locekļi, tā paliek nodaļā un tiek pievienota pretendenta naturalizācijas lietai. Ja pretendents piekrīt, viņa atbildi ieraksta audiokasetē.

28. Rakstiskās atbildes sagatavošanai (testa izpildei) paredzētais laiks ir 45 minūtes. Pēc testa izpildes pretendents to nodod pārbaudes komisijai.

V. Atvieglojumi valodas prasmes pārbaudes un

zināšanu pārbaudes kārtošanā

29. No valodas prasmes pārbaudes un zināšanu pārbaudes atbrīvojamas šādas personas:

29.1. I grupas invalīdi ar totālu afāziju (runas spēju zudums vai runas spēju traucējumi galvas smadzeņu bojājuma dēļ);

29.2. II grupas invalīdi, ja abpusējs kurlums vai kurlmēmums ir komplicējies ar psihisko atpalicību.

30. I grupas invalīdi, kuriem nav šo noteikumu 29.punktā minēto traucējumu, kā arī II grupas un III grupas redzes invalīdi kārto tikai valodas prasmes pārbaudi mutiski.

31. No rakstiskās valodas prasmes pārbaudes un rakstiskās zināšanu pārbaudes ir atbrīvojami II grupas un III grupas invalīdi, kuriem nav labās rokas vai labās rokas plaukstas (kreilim attiecīgi — kreisās rokas vai kreisās rokas plaukstas).

32. II grupas un III grupas runas un dzirdes invalīdi ir atbrīvojami no mutiskās valodas prasmes pārbaudes un mutiskās zināšanu pārbaudes.

33. Naturalizācijas pārvaldes priekšnieks, ņemot vērā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vai tās struktūrvienības — vispārēja vai specializēta profila veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas — izziņu un atzinumu, ir tiesīgs noteikt atvieglotu valodas prasmes pārbaudes un zināšanu pārbaudes kārtību personām, kurām ir piešķirta invaliditāte.

34. Naturalizācijas pārvaldes priekšnieks ir tiesīgs noteikt atvieglotu valodas prasmes pārbaudes un zināšanu pārbaudes kārtību personām, kuras sasniegušas likumā noteikto pensijas vecumu un kuru veselības stāvoklis, ņemot vērā attiecīgo personu psihisko un fizisko spēju ierobežojumu, kas saistīts ar vecuma izraisītajām pārmaiņām, saskaņā ar ārsta izziņu un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu ir pielīdzināms invalīda veselības stāvoklim.

VI. Valodas prasmes pārbaudes un zināšanu pārbaudes

dokumentu noformēšana

35. Pārbaudes komisija par valodas prasmes pārbaudi un zināšanu pārbaudi sastāda protokolu (1.pielikums), kā arī aizpilda pārbaudes lapas (2.pielikums). Protokolu un pārbaudes lapas paraksta visi komisijas locekļi. Komisijas locekļu iebildumi pret zināšanu pārbaudes norisi ierakstāmi protokolā pirms tā parakstīšanas.

36. Pārbaudes komisija iepazīstina pretendentu ar valodas prasmes pārbaudes rezultātiem un zināšanu pārbaudes rezultātiem.

37. Pretendents parakstās protokolā un pārbaudes lapā.

38. Ja pārbaudes komisija atzīst pretendenta valodas prasmi vai zināšanas par nepietiekamām, protokolā, pārbaudes lapā un norīkojumā ieraksta vārdus "Valodas prasmes pārbaude nav nokārtota" vai "Zināšanu pārbaude nav nokārtota".

39. Pretendentam ir tiesības desmit dienu laikā pēc attiecīgās pārbaudes pārsūdzēt pārbaudes komisijas lēmumu Naturalizācijas pārvaldē. Ja pretendents kārtojis valodas prasmes pārbaudi vai zināšanu pārbaudi mutiski, minēto lēmumu pretendentam ir tiesības pārsūdzēt tikai tad, ja viņa atbildes ir ierakstītas audiokasetē.

40. Naturalizācijas pārvalde divu nedēļu laikā izskata pretendenta sūdzību un pēc iepazīšanās ar pretendenta rakstiskajām atbildēm vai mutiskajām atbildēm (ieraksts audiokasetē) pieņem galīgo lēmumu.

VII. Noslēguma jautājums

41. Atzīt par spēku zaudējušiem:

41.1. Ministru kabineta 1995.gada 7.februāra noteikumus Nr.29 "Zinā-šanu pārbaudes noteikumi personām, kuras vēlas iegūt Latvijas pilsonību na-turalizācijas kārtībā" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 23., 113.nr.; 1997, 61., 334./335.nr.);

41.2. Ministru kabineta 1995.gada 25.jūlija noteikumus Nr.226 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 7.februāra noteikumos Nr.29 "Zināšanu pārbaudes noteikumi personām, kuras vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā"" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 113.nr.);

41.3. Ministru kabineta 1997.gada 25.februāra noteikumus Nr.78 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 7.februāra noteikumos Nr.29 "Zināšanu pārbaudes noteikumi personām, kuras vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 61.nr.);

41.4. Ministru kabineta 1997.gada 16.decembra noteikumus Nr.418 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 7.februāra noteikumos Nr.29 "Zināšanu pārbaudes noteikumi personām, kuras vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 334./335.nr.).

 

Ministru prezidents V.Krištopans

Tieslietu ministre I.Labucka

     

 
Jūs esat 5467975. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs