Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Normatīvie akti > Ministru kabineta noteikumi     
   Valsts valodas centra nolikums     

Drukāt         

    
      

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.293

Rīgā 2000.gada 22.augustā (prot. Nr.39, 46.§)

Valsts valodas centra nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma 26.panta otro daļu

1. Valsts valodas centrs (turpmāk — centrs) ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas, īstenojot valsts politiku, kā arī uzraugot un kontrolējot normatīvo aktu ievērošanu valsts valodas jautājumos, nodrošina latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.

2. Centra amatpersonu pieņemtie lēmumi un dotie norādījumi nolikumā noteiktās kompetences ietvaros ir obligāti centra kontrolei un uzraudzībai pakļautajām juridiskajām un fiziskajām personām valodas jautājumos. Centra amatpersonu lēmumus un norādījumus var pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3. Centrs ir juridiska persona. Tam ir savs zīmogs ar Latvijas Republikas papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un centra pilnu nosaukumu.

4. Centra darbību finansē no valsts pamatbudžeta līdzekļiem un no juridisko un fizisko personu ziedojumiem un dāvinājumiem. Centrs var atvērt norēķinu kontus tikai Valsts kasē.

5. Lai aizsargātu valsts valodas lietotāja tiesības un intereses, centrs pilda šādas funkcijas:

5.1. iesniedz priekšlikumus valsts valodas normatīvo aktu pilnveidošanai;

5.2. nosaka valsts valodas lietojumu valsts un sabiedriskās dzīves sfērās normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;

5.3. veicina latviešu valodas kultūras attīstību un valodas lietošanu;

5.4. analizē valsts valodas situāciju un sociolingvistisko procesu dinamiku;

5.5. sekmē valodas kultūrvides sakārtošanu, īpaši veicinot valstij raksturīgo vietvārdu atjaunošanu un aizsardzību;

5.6. sniedz konsultācijas latviešu valodas jautājumos;

5.7. sniedz atzinumus par personvārdu rakstību;

5.8. skaidro un popularizē valodu funkcionēšanas pamatprincipus Latvijā;

5.9. organizē metodisko un informatīvo materiālu izstrādi un izdošanu;

5.10. organizē valsts valodas prasmes pārbaudi;

5.11. pārrauga Valsts valodas likuma un citu ar valsts valodas lietošanu saistīto normatīvo aktu izpildi, kā arī veic pasākumus iedzīvotāju interešu aizsardzībai, ja tiek pārkāpts Valsts valodas likums un citi normatīvie akti.

6. Centrs sadarbojas ar pilsētu un rajonu pašvaldībām, citām iestādēm un institūcijām, kas nodrošina valsts valodas funkcionēšanu.

7. Centra amatpersonas ir centra direktors, direktora vietnieks un struktūrvienību vadītāji.

8. Centra struktūrvienības ir daļas. Tās darbojas saskaņā ar centra direktora apstiprinātiem nolikumiem.

9. Centrs savu funkciju izpildē uz darba līguma vai uzņēmuma līguma pamata var iesaistīt ekspertus, konsultantus un citus speciālistus.

10. Centra amatpersonas centram noteiktās kompetences ietvaros ir tiesīgas:

10.1. izstrādāt ar valsts valodas funkcionēšanu saistīto normatīvo aktu projektus vai piedalīties to izstrādē;

10.2. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, organizācijām, kā arī citām fiziskajām un juridiskajām personām informāciju, kas nepieciešama centra uzdevumu izpildes nodrošināšanai;

10.3. apmeklēt iestādes, uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) un organizācijas, valsts un pašvaldību institūcijas, tikties ar to amatpersonām, darbiniekiem un pašnodarbinātajām personām;

10.4. ierosināt, lai ar valodu saistītie pārkāpumi tiktu novērsti;

10.5. pieprasīt uzrādīt valsts valodas prasmes apliecības oriģinālu;

10.6. izņemt un pārbaudīt norādītajai valsts valodas prasmes pakāpei vai valsts valodas prasmes atestācijas noteikumu prasībām neatbilstošās valsts valodas prasmes apliecības;

10.7. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā iesniegt pārbaudes materiālus kompetentai tiesībaizsardzības iestādei;

10.8. pārstāvēt Latvijas intereses starptautiskajās organizācijās, forumos, sanāksmēs, kā arī darboties nacionālajos un starptautiskajos fondos un projektos, kas saistīti ar valsts valodu;

10.9. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt maksas pakalpojumus.

11. Centra darbu vada centra direktors. Direktors ir valsts civildienesta ierēdnis, kas darbojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Centra direktoru pēc kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu" ieceļ amatā un atbrīvo no amata, kā arī viņa darba samaksu nosaka tieslietu ministrs.

12. Centra direktors:

12.1. pārstāv centru bez īpaša pilnvarojuma;

12.2. ir atbildīgs par centra uzdevumu izpildi;

12.3. ir atbildīgs par centra budžeta projekta sagatavošanu un centram piešķirto budžeta līdzekļu izlietošanu likumā noteiktajā kārtībā;

12.4. apstiprina centra štatu sarakstu, nosaka centra struktūru un apstiprina struktūrvienību nolikumus;

12.5. izveido centra pastāvīgās komisijas un citas komisijas un apstiprina to nolikumus;

12.6. paraksta komisiju lēmumus un atzinumus;

12.7. pieņem darbā un atbrīvo no darba centra darbiniekus, ieceļ amatā, atbrīvo no amata un pārceļ citā amatā centra amatpersonas, kā arī slēdz darba vai uzņēmuma līgumus ar juridiskajām un fiziskajām personām centra darbības nodrošināšanai;

12.8. izdod centra darbiniekiem un ierēdņiem saistošus rīkojumus;

12.9. sekmē centra ierēdņu un darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu;

12.10. izskata iesniegumus un sūdzības par centra amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem vai izdotajiem rīkojumiem.

13. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.septembri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Tieslietu ministre I.Labucka

 

     

 
Jūs esat 5418776. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs