Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Normatīvie akti > Ministru kabineta noteikumi     
   Noteikumi par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai     

Drukāt         

    
      

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.289

Rīgā 2000.gada 22.augustā (prot. Nr.39, 52.§)

Noteikumi par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par nodokļiem un nodevām" 10.panta pirmo un otro daļu,

11.panta otrās daļas 40.punktu un pārejas noteikumu 28.punktu

1. Šie noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai (turpmāk — nodeva), tās maksāšanas kārtību un nodevas atlaides mazaizsargātajām un maznodrošinātajām personām.

2. Nodeva ir 10 latu, un tā ieskaitāma valsts pamatbudžetā.

3. Bezdarbnieki, kas saņem pabalstu, invalīdi (izņemot invalīdus kopš bērnības), Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, augstskolu studenti, vispārizglītojošo un arodizglītības skolu audzēkņi, kā arī pensionāri, kuriem pensijas apmērs nepārsniedz 60 latu, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, nodevu maksā 50 % apmērā (5 latus).

4. Pārējās mazaizsargātās un maznodrošinātās personas — daudzbērnu ģimeņu vecāki, personas bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, bāreņi līdz 18 gadu vecumam, tie bezdarbnieki, kuri nav minēti šo noteikumu 3.punktā, invalīdi kopš bērnības, obligātā aktīvā militārā dienesta karavīri, personas pēc demobilizācijas (divu mēnešu laikā), personas pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs (divu mēnešu laikā) —, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, nodevu maksā 10 % apmērā (vienu latu).

5. Nodevu persona maksā pirms valsts valodas prasmes atestācijas kārtošanas, pretī saņemot darījumu apliecinošu dokumentu (kvīti).

6. Nodevu persona maksā bankā vai citā kredītiestādē.

7. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Tieslietu ministre I.Labucka

     

 
Jūs esat 5468029. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs