Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Normatīvie akti > Ministru kabineta noteikumi     
   Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas nolikums     

Drukāt         

    
      

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.287

Rīgā 2000.gada 22.augustā (prot. Nr.39, 44.§)

Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma 23.panta trešo daļu

 

1. Latviešu valodas ekspertu komisija (turpmāk — komisija) tiek izveidota, lai sekmētu Valsts valodas likumā noteikto mērķu sasniegšanu — latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.

2. Komisija ir specializēta koleģiāla institūcija, kas veic šādus uzdevumus:

2.1. kodificē latviešu literārās valodas normas;

2.2. precizē un izstrādā jaunas latviešu literārās valodas normas;

2.3. piedalās Valsts valodas centra metodisko izdevumu izstrādē.

3. Komisiju veido dažādu valodniecības nozaru speciālisti, kā arī kultūras, zinātnes un izglītības speciālisti.

4. Komisijas sastāvu pēc Valsts valodas centra direktora ieteikuma apstiprina tieslietu ministrs.

5. Komisijas sastāvā ir priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, 19 komisijas locekļi un sekretārs, kurš komisijas darbā piedalās ar padomdevēja tiesībām.

6. Komisijas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru komisijas locekļi ievēlē ar balsu vairākumu.

7. Komisijas priekšsēdētājs sasauc komisijas sēdes ne retāk kā reizi mēnesī un vada tās.

8. Komisijas sekretārs protokolē sēdes gaitu un apkopo sēdē izteiktos priekšlikumus, kā arī nodrošina komisijas locekļus ar nepieciešamajiem darba materiāliem.

9. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk par pusi no komisijas locekļiem.

10. Komisijas lēmumi un atzinumi tiek pieņemti, ja par tiem balsojuši vairāk par pusi no klātesošajiem komisijas locekļiem.

11. Komisijas lēmumus un atzinumus paraksta komisijas priekšsēdētājs un Valsts valodas centra direktors.

12. Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

13. Komisija var izveidot apakškomisijas. Apakškomisiju nolikumus apstiprina Valsts valodas centra direktors.

14. Komisijas darbību finansē Valsts valodas centra izdevumu tāmes ietvaros.

15. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.septembri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Tieslietu ministre I.Labucka

     

 
Jūs esat 5468007. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs