Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Juris Baldunčiks     
   Publikāciju saraksts 2002-2008     

Drukāt         

    
    

2002. g.

Internationalisation of Terminology: „Cosmopolitan” Vocabulary Revisited. Vaasan

            Yliopiston Jukaisuja. Proceedings of the University of Vaasa. Reports. Porta

            Scientia II. Lingua specialis. Vaasa,  2002. 453-460.

 

2003. g.

Bridging English and Latvian business terminology in translation studies programme.

                      Terminology and technology transfer in the multilingual society.

                      Proceedings of the 2nd International Conference on Terminology. Vienna-

                      Riga, 2003. 21-24.

          Rakstu avotu liecības par aizgūšanas mehānismu: sākumlietojums un adaptācija.

                      Baltu filoloģija. XII (1). 2003. 15.-25. lpp.

 

2004. g.

Latviešu valoda 21. gadsimtā.  Latvijas grāmata. Rīga: Jumava, 2004, 91.-94. lpp.

 

2005. g.

Aizguvumi 1872. gada krievu-latviešu-vācu vārdnīcā. Vārds  un tā pētīšanas aspekti.

            Rakstu krājums 9. Liepāja: LPA 2005. 193-200. lpp.

Ar leksikas aizgūšanu saistītie jēdzieni un terminoloģija mūsdienu latviešu

valodniecībā. Linguistica Lettica 14. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2005, 174-188. lpp.

Neparasts daudzskaitlis mūsdienu zinātnes un izglītības valodā. Latviešu valoda –

            robežu paplašināšana. Valsts valodas komisija. Raksti. 1. sēj. Rīga: Valsts

            valodas komisija, 2005. 6-12.

Tulkotāja viltusdraugu problēma: no vārdiem pie darbiem. Valodas prakse – vērojumi

            un ieteikumi. 1. laid. Rīga: LU LVI, VVA, 2005, 56-64.

 

2006. g.

Angļu-latviešu tulkotāja viltusdraugi: teorija un prakse. Latvijas Universitātes raksti.

            700. sēj. Pedagoģija un skolotāju izglītība. Latvijas Universitāte. 2006.

260.-269. lpp.

Aizguvumi 16. gadsimta latviešu valodas rakstu pieminekļos un G. Manceļa vārdnīcā.

            Letonikas pirmais kongress. Valodniecības raksti. Rīga: Latvijas Zinātņu

akadēmija, 2006. 40.-48. lpp.

Ieilgušie deklinācijas meklējumi. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Nr. 2. Rīga:

            LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 105.-109. lpp.

Vārdu zinātne, tehnika un tehnoloģija lietojums mūsdienās. Valodas kvalitāte. Valsts

            valodas komisijas raksti. 2. sēj. 2006. 23-33. lpp.

 

2008. g.

Terminoloģiskie mutanti mūsdienu latviešu valodā. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi Nr. 3. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 26.-37. lpp.

Piezīmes uz ,,Latviešu etimoloģijas vārdnīcas” malām. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 12 (1). Liepāja, 2008. 7.-18. lpp.

Latviešu valodniecības terminoloģijas attīstība 19. gadsimtā. Letonikas otrais kongress. Valodniecības raksti – 2. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija. 23.-35. lpp.

Oficiālās valodas interpretācijas Latgalē 20. gadsimta 20. gadu sākumā.Letonikas otrais kongress. Latgales sabiedrība attīstības lokos. Daugavpils universitātes Akadēmiskais apgāds ,,Saule”, 2008. 11.-21. lpp.

 

Vārdnīcas

 

Svešvārdu vārdnīca. 2. izlab. un papild. izd. Rīga: Jumava, 2002 (kopā ar

            K. Pokrotnieci).

Angļu-latviešu vārdnīca. 4. izlab. un papild. izd. Rīga: Jāņa sēta, 2004 (labojumi

            un papildinājumi).

Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava, 2005 (kopā ar K. Pokrotnieci)

Survival Latvian. Traveller’s Phrasebook and  Guide. Rīga: Jumava, 2005

Svešvārdu vārdnīca. 3. izlab. un papild. izd. Rīga: Jumava, 2007 (kopā ar

            K. Pokrotnieci).

Kriminālistikas un operatīvās darbības terminoloģijas skaidrojošā vārdnīca latviešu,

            angļu, krievu un vācu valodā. Rīga, 2007 (līdzautors).

     

 
Jūs esat 5413824. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs