Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2004 > 2004 (10)     
   VĀRDS — APAKŠKOMISIJĀM     

Drukāt         

    
      

VĀRDS — APAKŠKOMISIJĀM

Informācijas tehnoloģijas un telesakaru terminoloģijas apakškomisijā
2003.–2004. gada cēlienā izskatītie un apstiprinātie termini

LZA TK Informācijas tehnoloģijas un telesakaru terminoloģijas apakškomisija (ITTTA) 2003.–2004. gada darba cēlienā analizējusi, latviskojusi un akceptējusi vairākus terminus, kuri varētu interesēt kā nozaru speciālistus un valodas praktiķus, tā arī plašāku sabiedrību.

Pārskats veidots, balstoties uz apakškomisijas sēžu protokoliem un terminu apstiprināšanas gaitā gūtajām atziņām. Ar terminu skaidrojumiem sīkāk iepazīties var latviešu valodas terminoloģijas vietnēs (sk., piem., «TJ» priekšvārdā).

TĪMEKLIS

tērzētava - chat room (chat);

emuāri, tīmekļa žurnāls - weblog, blog;

vietņvedis * - webmaster;

tūlītējā ziņapmaiņa - instant messaging;

daudzmitināšana - multi-hosting;

virtuālā mitināšana - virtual hosting.

DATORI UN TELESAKARU APARATŪRA

asmensserveris, plātņserveris ** - blade server;

pickārbserveris, plānserveris - pizza box server;

ķieģeļserveris, biezserveris - brick server;

šaurlietojuma ierīce, šaurierīce *** - appliance;

kameras tālrunis - cameraphone;

tehnoloģija “Bluetooth” - Bluetooth;

vienkristālsistēma - system-on-a-chip;

iegultā sistēma - embedded system;

cauratstares displejs, transflektīvais displejs - transflective display;

atstarojošais displejs - reflective display;

organiskais gaismstarotājs - OLED (organic light-emitting diode).

DAŽĀDAS PARĀDĪBAS DATORVIDĒ

robojums - aliasing (attēlu negludums);

apzīmētājkļūme - aliasing (ar identifikatoriem saistīta kļūme algoritmu izpildē);

spektrālā kropļošanās; spektrālie kropļojumi - aliasing (skaņas un attēla analogciparu pārveidē);

kropļojumnovērse - antialiasing;

ēnošana; ēnojums - shading;

iepoga - snap-in.

DATORIKA, INFORMĀCIJAS SISTĒMAS

režģiskā skaitļošana - grid computing;

tīkla skaitļošana - network computing;

pudurskaitļošana - cluster computing;

datu pakošana - marshalling;

intelektiskais aģents - intelligent agent;

augstināt - scale up;

plašināt - scale out;

kļūmjpārlēce - failover;

skaitļošana (darbība) - computing;

datorika (nozare) - computing;

tīmekļa pakalpes **** - web services;

tīmekļa pakalpojumu aprakstes valoda - WSDL, web services description language;

vienkāršais objektpiekļuves protokols, protokols SOAP - SOAP, simple object access protocol;

universālais uzņēmumu reģistrs, reģistrs UDDI - UDDI, universal description, discovery and integration;

priekšraksts  - authority record (bibliotēku informācijas sistēmās);

priekšrakstne - authority file (bibliotēku informācijas sistēmās).

TELESAKARI UN TĪKLI

intelektiskais tīkls - intelligent network;

signalizācijas sistēma 7, SS7 sistēma - signalling system 7;

tīkla pieslēgumpunkts - network termination point;

abonentlīnija ***** - local loop, last mile, subscriber line;

abonentapakšlīnija - local sub-loop;

atsaistītā piekļuve abonentlīnijai - unbundled access to the local loop;

kopējā piekļuve abonentlīnijai - shared access to the local loop;

ģeogrāfiskais numurs - geographic number;

neģeogrāfiskie numuri - non-geographic numbers;

izsaucēja identifikatora attēlošana - presentation of calling line identification;

frekvenču joslas sadalījums - allocation;

radiofrekvences iedalījums, radiofrekvenču kanāla iedalījums - allotment;

radiofrekvences piešķīrums, radiofrekvenču kanāla piešķīrums - assignment;

aptveršanas zona - coverage area (apraides stacijām);

pārklājuma zona - coverage area (mobilo sakaru šūnu sistēmām);

tīklājs - hotspot;

ātrdarbīgo komutēto ķēžu datu pārraide ****** - high-speed circuit-switched data, HSCSD;

daudzkanālu piekļuve, daudzpiekļuve - multiple access;

datu šalts - data burst;

šaltsraide - burst transmission;

šalts apraksts - burst info;

elektroniskie sakari, elektronsakari - electronic communications;

telesakari ******* - telecommunications;

nacionālā regulēšanas institūcija - national regulatory authority;

uzlabotā ciparu televīzijas iekārta - enhanced digital television equipment;

universālā mobilo telesakaru sistēma - universal mobile telecommunications system, UMTS;

pustrešā paaudze - second-and-a-half generation, 2.5G;

fiziskā kopvietošana - physical collocation;

virtuālā kopvietošana - virtual collocation;

attālinātā kopvietošana - distant collocation.

Piezīmes

* Dažu webmaster nozīmes nianšu atveidošanai saglabāts arī līdzšinējais latviskojums tīmekļa pārzinis.

** Nekorekts atveidojums ir «bleidserveris».

*** Profesionāla ierīce, kura speciāli paredzēta kādas šauras, piem., servera, funkcijas veikšanai. Nejaukt, piem., ar sadzīves “interneta ierīci”!

**** Tīmekļa pakalpes ir specifiska programmatūras sistēma, kas nodrošina lietotņu sadarbību tīklā ar valodas WSDL palīdzību. Nejaukt ar jebkuriem pakalpojumiem, kam ir saistība ar tīmekli!

***** Nekorekti: «vietējā cilpa».

****** Atcelts neprecīzais high-speed circuit-switched data latviskojums «ātrdarbīgo komutēto ķēžu dati».

******* Elektroniskos sakarus un telesakarus dažkārt uzskata par sinonīmiem.

 

Valters Feists

Ekonomikas terminoloģijas apakškomisijā
pieņemtie termini un definīcijas

apjomradīts ietaupījums

a. economy of scale, scale economy         

Vidējo izmaksu samazinājums, pieaugot saimnieciskās darbības apjomam.         

apjomradīts zudums

a. diseconomy of scale, scale diseconomy

Vidējo izmaksu pieaugums, pārsniedzot optimālo ražošanas apjomu.

asignējums

a. assignation 

Piešķirtā naudas summa, par kuru dots uzdevums to ieskaitīt saņēmēja kontā.

asignēšana

a. assignation 

Darbība, ar kuru tiek dots uzdevums par piešķīruma ieskaitīšanu saņēmēja kontā.                       

budžeta prognoze

a. budget forecast          

Ar aprēķiniem noteikts uz faktiem pamatots budžeta posteņu, kopsummu un tā izpildes paredzējums.

cenu diferenciācija, cenu diskriminācija

 a. price differentiation, price discrimination 

Atšķirīgu cenu noteikšana vienādām precēm dažādām patērētāju grupām vai atkarībā no pārdošanas vietas un apjoma.           

dotācija

a. grant, donation         

Pastāvīgu ienākumu piešķiršana (novēlēšana) no valsts budžeta esošo vai iespējamo zaudējumu segšanai un izdevumu sabalansēšanai (īpašiem mērķiem vai par sevišķiem nopelniem) noteiktam izlietojuma mērķim.

efektivitāte

a. efficiency    

1. Pakāpe, kādā sistēma vai tās sastāvdaļas sasniedz vēlamo rezultātu (izpilda savas funkcijas) salīdzinājumā ar resursu patēriņu.

2. Rādītājs, kas raksturo mēra pakāpi, kādā sistēma vai tās sastāvdaļas sasniedz vēlamo rezultātu (izpilda savas funkcijas) salīdzinājumā ar resursu patēriņu.          

efektīvs

a. efficient

Tāds, kas ļauj sasniegt rezultātu, lietderīgi izmantojot resursus.          

gada iemaksa

a. annual instalment       

Maksājuma daļa, kas jāveic pārskata gadā. 

ieskaits

a. netting        

Maksājumu sistēmā: neto aprēķins, kurā prasības un saistības pārvērš vienā neto prasībā vai vienā neto saistībā.

Piezīme: terminu lieto arī citā nozīmē.     

ievešana pārstrādei

a. inward processing

Muitas procedūra ar saimniecisku ietekmi, kas ļauj valsts muitas teritorijā ievestām ārvalstu precēm piemērot pārstrādes operācijas un šajās operācijās radušos pārstrādes vai kompensācijas produktus izvest ārpus valsts muitas teritorijas.        

industrija

a. industry

Masu un sēriju produktu ražošana ar rūpnieciskām metodēm, kurām raksturīga augsta ražošanas mehanizācija un automatizācija. 

izdevumu postenis

a. expenditure item

Nosacīta grāmatvedības uzskaites sadaļa (vienība).         

izpilde, veikums

a. performance                       

Solījumu vai saistību, it sevišķi līgumsaistību, izpilde.             

izvešana pārstrādei

a. outward processing

Muitas procedūra ar saimniecisku ietekmi, kas ļauj no valsts muitas teritorijas izvestām valstī ražotām precēm piemērot pārstrādes operācijas un šajās operācijās radušos pārstrādes vai kompensācijas produktus, izlaist brīvam apgrozījumam  valsts muitas teritorijā.          

kompensēšana

a. offsetting

Iztērētā, zaudētā atlīdzināšana vai naudas summas izsniegšana atlīdzībai. Finanšu terminoloģijā angļu valodas terminu, kura sastāvā ir vārds offsetting, latviešu valodā atveido un skaidro saskaņā ar raksturotājvārdu.

kontrole

a. control        

Vienreizējs pārbaudes akts, kur noskaidro atbilstību kvalitātes prasībām, plānam, mērķim u. c.                

kontrolēšana

a. controlling

Vadības funkcija, kas izpaužas kā sistemātiska darbība, kurā salīdzina esošo ar plānoto un noskaidro, vai esošais atbilst plānotajam, vai arī ir koriģējams. 

Piezīme: par kontrolēšanu mēdz saukt arī vienu no vadības metodēm.

korporācija

a. corporation

Personu savienība, kas dibināta kopēju interešu aizstāvībai vai kopēju mērķu sasniegšanai.    

korporatīvā valdīšana

a. corporate governance

Vadītāju grupas veikto darbību kopums korporācijas dalībnieku interešu aizstāvībai vai privilēģiju nodrošināšanai.

korporatīvs

a. corporative

Apvienots kopēju interešu aizstāvēšanai vai kopēju mērķu sasniegšanai.

kultūras industrija, radošā industrija

a. culture industry, cultural industry, creative industry

Darbība, kas apvieno kultūras (radošā) produkta radīšanu, pavairošanu un satura komercializāciju.

Piezīme: nav uzskatāms par terminu.           

lietderīgs, īstens

a. effective, effectual         

Tāds, kas ļauj sasniegt vēlamo rezultātu.

muitas procedūra ar saimniecisku ietekmi (ESMTV)

a. customs procedure with economic impact             

Muitas procedūra, kuras piemērošanai ir nepieciešams saņemt speciālu muitas iestāžu atļauju un kura paredz pārstrādes operācijas ievestām vai izvestām precēm (atšķirībā no vienkārša preču eksporta vai importa).

Piezīme: jēdziens attiecas uz muitas uzglabāšanas procedūru (customs warehousing), ievešanu pārstrādei (inward processing), pārstrādi muitas kontrolē (processing under customs control), ievešanu uz laiku (temporary importation) un izvešanu pārstrādei (outward processing).    

norēķins

a. settlement

Maksājumu sistēmā: dalībnieku savstarpējo maksājumu starpības veikšana; norēķināšanās. 

piešķiršana

a. appropriation

Darbība, ar kuru tiek pieņemts lēmums par līdzekļu piešķīrumu.      

piešķīrums

a. appropriation 

Naudas summa (līdzekļi), kas ar oficiālu lēmumu piešķirta noteiktam mērķim un subjektam (fiziskai, juridiskai personai vai procesam).

revīzija, audits, auditēšana

a. audit, auditing

Kādas juridiskas vai fiziskas  personas darbības pārbaude, ko veic īpaša lietpratīga persona (revidents, auditors),  apkopojot un novērtējot informāciju, sniedzot savu atzinumu un ieteikumus.      

rezultāts, efekts

a. effect          

Darbības izraisītas sekas.

rūpniecība

a. industry

Viena no tautsaimniecības nozarēm, kurā iegūst un pārstrādā materiālās vērtības, lai ražotu sabiedrībai nepieciešamas preces.            

subsīdija

a. subsidy, subvention

Līdzekļi, ko valsts vai cita juridiska/fiziska persona piešķir konkurētspējas paaugstināšanai vai citiem mērķiem.         

tīrvērte

a. clearing

Maksājuma dokumentu nosūtīšanas, apstrādes un savstarpējās saskaņošanas process, kurš notiek pirms norēķināšanās un kura rezultātā, pamatojoties uz visiem dalībnieku iesniegtajiem maksājuma dokumentiem, nosaka katra dalībnieka saistības vai prasības pret pārējiem dalībniekiem.

(Definīcijas pamats — Latvijas Bankas starpbanku norēķinu veikšanas noteikumi, kas apstiprināti ar Latvijas Bankas Valdes 2000. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 453/3.)

Piezīme: vispārināšanas nolūkā termins mainīts no TTC un TK «mijieskaits» un «klīrings» un ETAK «mijieskaits».

vadīšanas veids

a. management fashion           

Vadīšanas stils, metodes un citi līdzekļi, kurus izmanto konkrēts vadītājs.

vadītājs

a. manager

Persona, kas veic vadīšanu un ir tiesīga vai pilnvarota pieņemt vadības lēmumus.         

vadlīnijas

a. guidelines

Darbības noteikumi, pamatprincipi, darbības metodes, lietojamo aprēķinu kārtulas u. c.    

ziņojums

a. report

Mutisks vai rakstisks vēstījums par notikumiem, objektiem, procesiem, darbībām utt.    

ziņošana

a. reporting

Mutiska vai rakstiska vēstījuma sniegšana par notikumiem, objektiem, procesiem, darbībām utt.

 

Raita Karnīte

Botānikas terminoloģijas apakškomisijā
apstiprinātie botānikas terminu veidošanas principi

1. Latviešu valodā organismu ģinšu nosaukumus lieto daudzskaitlī, bet sugu nosaukumus (ja uzsver sugu, nevis konkrētas sugas kultūru) — vienskaitlī. Piemēram:

Pinus L. — priedes (priežu ģints);

Pinus sylvestris L. — parastā priede.

2. Vienas ģints apzīmēšanai lieto tikai vienu latvisko nosaukumu. Ja vienas ģints ietvaros sugām tradicionāli tiek lietoti atšķirīgi ģints epiteti, tad ģints latvisko nosaukumu nosaka pēc ģints tipa sugas latviskā nosaukuma (ģints epiteta). Piemēram:

Prunus L. (1753) — plūmes;

Vietējās un Latvijā introducētās sugas:

Prunus americana Marshall (1785) — Amerikas plūme;

Prunus ansu (Maxim.) Kom. (1904) — Ansu aprikoze.

3. Sugas nosaukums latviešu valodā ir binārs, un to veido sugas epitets (viens vai divi vārdi), kam seko ģints epitets (ģints nosaukums). Ja nav senu izņēmumu, tad visām vienas ģints sugām kā ģints epitetu lieto tikai vienu latvisko nosaukumu. Ja Latvijā viena vai vairākas ģints sugas ir pārstāvētas savvaļā, tad ģints epitets automātiski attiecināms uz citzemju sugām. Nebinārus nosaukumus saglabā tikai tajos gadījumos, kad tiem ir ļoti senas tradīcijas. Piemēram:

Salix pentandra L. (1753) — šķetra.

4. Pasugām un varietātēm latviskos nosaukumus veido tāpat kā sugām. Sugas tipa varietātes vai tipa pasugas latviskais nosaukums automātiski ir sugas kopīgais nosaukums. Pārējām vienas sugas varietātēm vai pasugām, ja tās nepieciešams izdalīt no sugas, pirms ģints epiteta jālieto cits epitets, kas atšķiras no sugas kopīgā epiteta.

5. Latviskos nosaukumus neveido augu formām. Atbilstoši starptautiskajām normām netulko šķirņu nosaukumus. Tos raksta ar taisniem latīņu burtiem un vienpēdiņās, tūlīt aiz latviskā nosaukuma. Piemēram:

Picea abies ‘Virgata’ — parastās egles šķirne ‘Virgata’.

6. Atbilstoši  senām tradīcijām botānikā katrai ģintij ir tikai viens latviskais nosaukums, kuru nedrīkst lietot citām ģintīm. Zooloģijā saglabājas tradīcija, ka viens latviskais nosaukums reizē ir vairāku ģinšu kopīgais nosaukums.

7. Jaunu latvisko ģinšu nosaukumu veidošanā var lietot esošos citu ģinšu nosaukumus, no tiem veidojot salikteņus. Piemēram:

Picea A. Dietr. (1824) — egles;

Abies Mill. (1754) — baltegles.

8. Veidojot latviskos ģinšu  nosaukumus, nav ieteicams veidot salikteņus, kuros ietverts augstākas taksonomiskās vienības (kārtas, klases, tipa utt.) latviskais nosaukums, īpaši, ja jaunveidojamais saliktenis tādējādi būtu jāveido no trim vārdiem. (Šāda pieeja krietni samazina iespējas veidot lielu skaitu jaunu ģinšu nosaukumu.)

9. Jaunus latviskos nosaukumus veido tikai tad, ja tādi nav publicēti jau agrāk. Ja agrāk publicētie nosaukumi ir kļūdaini, tos labo atbilstoši gramatikas prasībām. Nelatviskus nosaukumus aizstāj ar jau publicētiem, bet, ja tādu nav, tad veido jaunus. Ja publicētajos nosaukumos ir kļūdains ģints epitets, tad to labo vai aizstāj ar pareizo.

10. Sakārtojot sugu un ģinšu latviskos nosaukumus, vispirms plašāk jāanalizē attiecīgās jomas literatūra. Izmanto tikai tos latviskos nosaukumus, kas publicēti kopā ar latīnisko nosaukumu.

11. Ikdienā lietotiem publicētajiem nosaukumiem sugas epitetu nemaina uz citu pat tad, ja, pamatojoties uz Starptautisko Botānikas kodeksu, ir ticis mainīts sugas epitets latīniskajā nosaukumā. Jāsaglabā senie tautas nosaukumi, kas ir latviešu valodas kultūras mantojums un letonikas vērtību sastāvdaļa. Ja agrāk publicēti vairāki latviskie nosaukumi, tad izvēlas vecāko, kas atbilst binārajai sistēmai un citām prasībām.

12. Darinot jaunus taksonu nosaukumus latviešu valodā, vispirms mēģina tulkot latīnisko nosaukumu, bet, ja tā tulkojums nav piemērots, tad izmanto citas valodas nosaukuma paraugu. Ja izmanto latviskotus latīņu nosaukumus, tad to dara tikai ģintīm. Sugu epitetus tulko. Ja nav tulkojams ne latīniskais, ne citas valodas nosaukums, tad sugas epitetu veido pēc sugas dabiskās izplatības teritoriālā nosaukuma. Tāpat rīkojas, ja tulkojums sakrīt ar esošu (aizņemtu) nosaukumu. Ja dabiskā izplatība ir vienāda divām sugām un ir problēmas izveidot sugu epitetu nosaukumus pēc minētajām pazīmēm, tad tālāk izmato īpašas pazīmes, ar kurām sugas atšķiras dabā. Atšķirīgo pazīmi ietver sugas nosaukumā kā sugas epitetu.

Botānikas terminoloģijas apakškomisijā pieņemtie

augu ģinšu un sugu latviskie nosaukumi,

kurus lietošanai normatīvajos aktos apstiprinājusi LZA TK:

Acer macrophyllum Pursh (1813-14) — liellapu kļava;

Aesculus californica (Spach) Nutt. (1838) — Kalifornijas zirgkastaņa;

Arbutus menziesii Pursh (1813-14) — Menzjesa madrone;

Arctostaphylos Adans. (1763), nom. cons. — miltenes;

Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem. (1847) — vītollapu heteromele;

Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehder (1917) — blīvziedu litokarps;

Lonicera hispidula (Lindl.) Douglas ex Torr. & A. Gray (1841) — matainais sausserdis;

Frangula californica (Eschsch.) A. Gray (1849) — Kalifornijas krūklis;

(syn.: Rhamnus californica Eschsch. (1823)

Rhododendron L. (1753) — rododendri;

Rhododendron simsii Planch. (1854) — Simsa rododendrs;

Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt. (1842) — Kalifornijas čemurlaurs;

Vaccinium ovatum Pursh (1813-14) — Kalifornijas zilene;

Viburnum L. (1753), (nom. cons. des.) — irbenes;

arī — jauni šādu ģinšu latviskie nosaukumi:

Lithocarpus Blume (1826) — litokarpi;

Umbellularia (Nees) Nutt. (1842), nom. cons. — čemurlauri.

 

Arturs Stalažs

P. S. Materiālu pozitīvi novērtējis Bioloģijas terminoloģijas eksperts Dr. biol. E. Vimba.

     

 
Jūs esat 5418724. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs