Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2004 > 2004 (10)     
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 39     

Drukāt         

    
      

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 39

Par enerģētikas terminu un definīciju apstiprināšanu

Pieņemts 14.09.2004.; prot. Nr. 9/1050. Publicēts “LV” 26.10.2004.

Lēmuma pamats: MK 28. 11. 2000. noteikumu Nr. 405 16. p.

LZA Terminoloģijas komisija ir apstiprinājusi Enerģētikas terminoloģijas apakškomisijā izstrādātos terminus, to definīcijas un atbilsmes angļu, krievu un vācu valodā (sk. terminu sarakstu pielikumā).

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa
LZA TK zinātniskā sekretāre I. Pūtele

LZA TK lēmuma Nr. 39 pielikums

Elektroenerģētikas termini un to definīcijas

ritošais sastāvs, ritsastāvs

a. rolling stock

kr. подвижноп состав

v. Fahrzeugpark

Dzelzceļa transportā — apkopojošs termins, ar kuru apzīmē visus kustībai pa sliežu ceļiem paredzētos transportlīdzekļus ar vai bez dzinējiem.

gaismekļu sienasattālums

a. proximity in an installation

kr. приближенность осветительноп установки

v. Wandabstand in einer Innenraum-Beleuchtungsanlage

Attālums no sienas līdz gaismekļu tuvākās rindas gaismas centriem.

gaisspilvena transportlīdzeklis

a. air-cushion vehicle

kr. тяговая единица на воздушноп подушке

v. Luftkissenfahrzeug

Bezsliežu vilcējriteklis, kuru virs balstvirsmas notur un pārvieto zemspiediena gaisa plūsma, ko rada pašā transportlīdzeklī uzstādītā kompresoriekārta.

glabājamības ilgums

a. shelf life, storage life

kr. срок хранения

v. Haltbarkeit

Laiks, kurā izejviela vai pusfabrikāts, to uzglabājot noteiktos apstākļos, nezaudē savas turpmākai izmantošanai nepieciešamās īpašības.

kontaktspaiglis, spaiglis

a. clip

kr. контактный зажим

v. Klammer

Detaļa, kas sastāv no viena vai vairākiem elastīgiem elementiem, kurus deformējot nodrošina savienojumu ar citu detaļu.

lietojamības ilgums

a. pot life, working life

kr. срок жизни

v. Topfzeit, Gebrauchsdauer

Laiks, kurā izejviela vai pusfabrikāts pēc tā galīgās sagatavošanas (komponentu sajaukšanas, katalizatora pievienošanas u. tml.) saglabā savas lietošanai nepieciešamās īpašības.

prespapīrs 

a. presspaper

kr. прессшпан

v. Preßspan

Slāņains papīrs, kas izgatavots nepārtrauktās tehnoloģijas procesā no ķīmiski tīras koksnes celulozes. Tam ir relatīvi liels blīvums, vienmērīgs biezums, gluda virsma, liela mehāniskā stiprība, kā arī labas dielektriskās īpašības (liela elektriskā izturība, mazi dielektriskie zudumi).

pretbuksēšanas elektromagnētiskais vārsts

a. anti-slip magnet valve

kr. противобуксовочный электромагнитный клапан

v. Schleuderschutzventil

Elektromagnētiskais vārsts, ko lieto vilciena vai atsevišķa ritekļa pretbuksēšanas iekārtās.

riteklis

a. vehicle

kr. единица подвижного состава

v. Fahrzeug

Dzelzceļa transportā — apkopojošs termins, ar kuru apzīmē jebkuru ritošā sastāva vienību, piemēram, lokomotīvi, motorvagonu, pasažieru vagonu, kravas vagonu.

ritekļu elektrosavienotājs

a. electric coupler of vehicles

kr. электрическип междувагонный соединитель

v. elektrische Fahrzeugkupplung

Ierīce, ko lieto, lai savienotu divu sakabinātu ritekļu elektriskās ķēdes.

signālindikators

a. signal indicator

kr. сигнальный индикатор

v. Signalanzeiger

Elektroinstalācijas piederumam pievienota ierīce, kas sniedz vizuālu informāciju par elektrisko ķēžu stāvokli.

spaigļsavienojums

a. clip connection

kr. зажимное соединение

v. Klammerverbindung

Elektriskais savienojums, kas veidots, izmantojot spaigli.

trekings

a. tracking

kr. трекинг

v. Kriechwegbildung

Cieta izolācijas materiāla virsmas pakāpeniska sabrukšana, ko izraisa lokālas izlādes pa strāvvadošu vai daļēji strāvvadošu ceļu uz šī materiāla virsmas.

vidfrekvence   

a. medium frequency

kr. повышенная частота

v. Mittelfrequenz

Frekvence, kas lielāka par 60 Hz un mazāka par  vai vienāda ar 10 kHz.

Piezīme. Šādu no frekvences vērtības atkarīgu apzīmējumu parasti lieto tikai elektrotermijā.

           

Komentāri.

1. Apstiprinātais terminu saraksts ir pavisam neliela daļa no Enerģētikas terminoloģijas apakškomisijā izstrādātās «Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošās vārdnīcas » 4. daļas terminiem.

2. Kā liecina glabājamības ilguma un lietojamības ilguma definīcijas, šie termini attiecas tikai uz izejvielu vai pusfabrikātu glabāšanu un tie neaizstāj citos gadījumos uz gatavām precēm attiecinātos terminus glabāšanas laiks un lietošanas laiks.

3. Ar terminu prespapīrs aizstāti Krievu–latviešu politehniskajā vārdnīcā dotie krievu valodas termina прессшпан tulkojumi «presšpans» un «spodrpape».

4. Par «buksēšanu» runā tad, kad riteņi griežas, bet transportlīdzekļa kustība uz priekšu nenotiek.
     

 
Jūs esat 4530640. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs