Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2004 > 2004 (9)     
   Priekšvārds     

Drukāt         

    
      

«Terminoloģijas Jaunumi» ir LZA Terminoloģijas komisijas ikceturkšņa izdevums, kas paredzēts LZA TK lēmumu un konsultāciju ieteikumu operatīvai izplatīšanai, lai sekmētu vienotas latviešu valodas terminu sistēmas veidošanu un ieviešanu praksē un līdz ar to arī izteiksmes skaidrību un nepārprotamību, īstenojot Valsts valodas likuma 22. pantu un LR Ministru kabineta 28. 11. 2000. noteikumus Nr. 405 «Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums», kas papildināti ar LR Ministru kabineta 20. 01. 2004. noteikumiem Nr. 36 «Grozījums Ministru kabineta 2000. gada 28. novembra noteikumos Nr. 405 «Latvijas Zinātņu akadēmijas «Terminoloģijas komisijas nolikums»»». Visu LZA TK lēmumu pirmpublicējumi ir «Latvijas Vēstnesī».

Paredzēts ikvienam, īpaši tulkotājiem un redaktoriem, kuru pienākumos vai interesēs ir latviešu valodas terminu lietošana un veidošana atbilstoši angļu un citām tuvākās saskares valodām Latvijā kā ES dalībvalstī, kā arī profesionālo studiju programmu pasniedzējiem un studentiem.

  

Atbildīgā par izdevumu Anita Skujiņa.

 

 

Jurista amats prasa precīzu valodu.

G. Kusiņš

PRIEKŠVĀRDS

«Terminoloģijas Jaunumu» 9. numurs iznāk ar Valsts valodas aģentūras finansiālo atbalstu. Krājumā publicēti LZA Terminoloģijas komisijas (TK) 2004. gada trešajā ceturksnī pieņemtie lēmumi, kas saistīti ar ES normatīvo aktu tulkojumos izmantojamo terminoloģiju, kā arī ar jaunu pieeju starpvalstu sadarbībā izglītības jomā.

Viesa statusā šoreiz LR Saeimas Juridiskā biroja vadītāja Gunāra Kusiņa vadītajā Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā izstrādātie termini.

Konsultācijās sniegtas atbildes uz aktuāliem terminoloģijas prakses jautājumiem. «TJ» gatavotāji labprāt uzklausīs lietišķi pamatotus priekšlikumus precīzākai terminu izvēlei un dalīsies pieredzē, atbildot uz jauniem konsultāciju jautājumiem.

Joprojām spēkā ir 2003. gada nogalē «TJ» 5./6. numurā paustais rosinājums izdevuma lietotājiem iesaistīties aktuālā domu apmaiņā par aizguvumu izpratni latviešu valodā un latviskās izteiksmes lomu.

Atgādinām, ka LZA TK apstiprināto terminu vārdnīcu saraksts publicēts «TJ» 1. numurā, kā arī Valsts valodas komisijas mājas lapā (http://www.vvk.lv), bet «TJ» numuros aplūkoto latviešu un angļu valodas terminu rādītājs dots «TJ» 5./6. numurā. Šo publikāciju konsekventa izmantošana praksē sekmēs vienotas latviešu valodas terminu sistēmas ieviešanu un līdz ar to arī izteiksmes skaidrību un nepārprotamību.

Aicinām lasītājus būt līdzdalīgiem precīzu terminu un skaidras izteiksmes veidošanā un lietošanā.

Mūsu adrese: Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, LV-1050, Latvija.

Tālr.: (371) 7229636. E pasts: vaska@lza.lv

LZA TK priekšsēdētāja

Valentīna Skujiņa

2004. gada septembrī

     

 
Jūs esat 5418810. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs