Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Anna Stafecka     
   Publikāciju saraksts     

Drukāt         

    
      

A. Stafeckas publikāciju saraksts

 

I. Grāmatas:

 1. J. Kursīte, A. Stafecka. Latgaliešu literatūra. – R.: Zvaigzne ABC, 1995, 362 lpp.
 2. Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika. Autores B. Bušmane, B. Laumane, A. Stafecka. Darba zinātniskā vadītāja B. Laumane. – R.: Zinātne, 1999, 404 lpp., 102 kartes.
 3. A. Jūrdžs. Myužeygays kalinders (Latgales rokraksta literatūras pirmpublicējums. A. Stafeckas ievads, komentāri un īpatnējo vārdu vārdnīca). – Rēzekne: LKC izdevniecība, 1999, 815 lpp.
 4. J. Kursīte, A. Stafecka. Latgale: valoda, literatūra, folklora. – Rēzekne: LKC izd., 2003, 380 lpp.
 5. Evangelia toto anno.. (1753). Pirmā latgaliešu grāmata. Indeksa sastādītāja, apcerējuma autore un atbildīgā redaktore Anna Stafecka). – R.:LU La VI, 2004, 354 lpp.

Rediģētās un izdošanai sagatavotās grāmatas:

 1. V. Ūsele. Tilžas izloksnes apraksts (redaktore A. Stafecka). – R.: LaVI, 1998, 151. lpp.
 2. S. Balode. Kalncempju pagasta Kalnamuižas izloksnes apraksts (redaktore A. Stafecka). – R.: LaVI, 2000, 145 lpp.

II. Zinātniskie raksti:

 1. A. Stafecka. Ieskats pirmajās augšzemnieku dialektā iespiestajās grāmatās // Valodas aktualitātes – 85. – R.: Zinātne, 1986, 80–90.
 2. A. Stafecka. Mājsaimniecības priekšmetu nosaukumi Latviešu valodas dialektu atlantā – Latviešu valodas kontaktu pētījumi.– R.: Zinātne, 1987, 199–227.
 3. A. Stafecka. Prievārdu rekcijas un semantikas īpatnības veclatgaliešu rakstu avotos un Latgales izloksnēs // LPSR ZA Vēstis, 1988, Nr. 9, 90–102.
 4. A. Stafecka. Latgalisko izlokšņu morfoloģisko formu varianti senāk un tagad // Valodas aktualitātes – 87. – R.: Zinātne, 1988, 45–58.
 5. A. Stafecka. Latgaliešu rakstu valodas izveidošanās un attīstība // Valodas aktualitātes – 88. – R.: Zinātne, 1989, 217–231.
 6. A. Stafecka. Semantiko-morfologičeskije osobennosti mestoimenij v pamjatnikach latgal’skoj pis’mennosti. – Verhnelatyšskij dialekt. – P.: LGU, 1989, s. 100–142.
 7. A. Stafecka. Osobennosti morfologičeskoj sistemy latgal'skogo pismennogo jazyka. Avtoreferat na soiskanie učonoj stepeni kandidata filologičeskih nauk. – R., 1990, 22.
 8. A. Stafecka. Trīs posmi latgaliešu rakstu valodas vēsturē // LZA Vēstis, A daļa, 1991, Nr. 1, 45–56.
 9. A. Stafecka. Pašlaik aktuālākie latgaliešu rakstības jautājumi // Valodas aktualitātes 1990. – R.: Zinātne, 1991,164–168.
 10. A. Stafecka. Vēlreiz par valodu un dialektu Latgalē // LZA Vēstis, A daļa, 1992, Nr. 6, 42–44.
 11. A. Stafecka. Par latgaliešu uzvārdu un personvārdu pareizrakstību // LZA Vēstis, A daļa, 1993, Nr. 2, 36–37.
 12. A. Stafecka. Pētera Stroda ortogrāfija un tautā runātā valoda. – Bīskapa Pētera Stroda mantojums. P. Stroda simtgadei veltīts biogrāfisku un zinātnisku rakstu krājums. – R.: Rīgas Romas katoļu garīgā semināra izdevums, 1993, 97–102, 130–134.
 13. A. Stafecka. Ar saaukstēšanos saistītā leksika latviešu valodas izloksnēs // LZA Vēstis, A daļa, 1994, Nr. 9/10, 27–29.
 14. A. Blinkena, A. Stafecka. Latviešu valoda Lejas Bulānā. – Lejas Bulāna – latviešu ciems Sibīrijā. – R.: Zvaigzne ABC, 1995,103–126.
 15. A. Stafecka. Latgaliešu rakstu valodas normēšanas gaita un stāvoklis mūsdienās // Baltu filoloģija, V. – R.: LU Baltu valodu katedra, 1995, 18–23.
 16. A. Stafecka. Neizmantotās iespējas latgaliešu rakstu valodas bagātināšanā. – Latgaliešu literārās (rakstu) valodas izpētes problēmas. – Rēzekne: RA, 1996, 115–121.
 17. A. Stafecka. Leksēmas ēna un pakrēslis latviešu valodas izloksnēs // Baltistica XXXII(1), Vilnius, 1997, 77–82.
 18. A. Stafecka. Vārdu lokālās nozīmes Latviešu valodas dialektu atlantā // Vārds un tā pētīšanas aspekti . – Liepāja: LPA, 1997, 144–154.
 19. A. Stafecka. Vietniekvārds senākajos latgaliešu rakstos un mūsdienu Latgales izloksnēs. – Savai valodai. Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklim Rūdolfam Grabim veltīts piemiņas krājums. – R.: LZA Vēstis, 1997, 272–281.
 20. A. Stafecka. Dažas valodas īpatnības senākā posma latgaliešu rakstos // Baltistica, V priedas, Vilnius, 1998, 193–200.
 21. A. Stafecka. Verbi ar nozīmi ‘rakt’un ‘apbedīt’ latviešu valodas izloksnēs // Linguistica Lettica, 3. – R.: LaVI, 1998, 96–103.
 22. A. Stafecka. Jēdziena (pērkuons) rūc leksiski semantiskā realizācija // Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 2. – Liepāja: LPA, 1998, 107–112.
 23. A. Stafecka. Izlokšņu īpatnības garīgo dziesmu krājumā “Dzismies Swatas..” (1801) // Lietuvių kalbotyros klausimai XL. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1998, 41–45.
 24. A. Stafecka. Par dažām personu vietniekvārdu formām senākajos latgaliešu rakstos un mūsdienu izloksnēs // Lietuvių kalbotyros klausimai XXXIX. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1998, 140–147.
 25. A. Stafecka. Nautrāni – netipisks vietvārds vai toponīmijas mīkla? – Integrācijas problēmas mūsdienās. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. – Rēzekne: RA, 1999, 18–20.
 26. A. Stafecka. Izloksnes un rakstu valodas saskarsme A. Jūrdža rokraksta kalendāros // Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 3. – Liepāja: LPA, 1999, 179–185.
 27. A. Stafecka. S  Baginska vieta latgaliešu rakstu valodas vēsturē // Valoda 1999. Valoda, teksts, kultūra. Humanitārās fakultātes IX zinātniskie lasījumi. – Daugavpils: DPU izdevniecība “Saule”, 1999, 202–206.
 28. A. Stafecka. Izloksne, norma un tradīcija Latgales rokraksta literatūrā // Acta Linguistica Lithuanica. Lietuvių kalbotyros klausimai XLIII. - Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2000, 128–135 p.
 29. A. Stafecka. Normēšanas tendences senākajā latgaliešu rakstu valodas posmā. – Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2000. gada 2.–3. marts.– Rēzekne: RA, 2000, 245–247.
 30. A. Stafecka. Izloksnes īpatnības A. Jūrdža rokrakstos // Baltu filoloģija. IX. LU zinātniskie raksti, 625. sēj. – R.: LU, 2000, 129.–136.
 31. A. Stafecka. Sēlisko un latgalisko izlokšņu kopējie leksikas areāli «Latviešu valodas dialektu atlantā». – Tarmės : tekstų ir žodynų rengimo problemos. Tarptautinio mokslinio seminaro, skirto Antanės Kučinskaitės 85-mečiui medžiaga. – Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2000m. balandžio 28 d., 83–86.
 32. A. Stafecka. Aizguvumi no lietuviešu valodas Latviešu valodas dialektu atlanta leksikas daļā // Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 4. – Liepāja: LPA, 2000, 201–206.
 33. A. Stafecka. Latviešu areālā lingvistika citvalodu ģeolingvistiskajā kontekstā // Valoda 2000. Fonētika, gramatika, leksikoloģija. Humanitārās fakultātes X zinātniskie lasījumi.- Daugavpils: DPU izdevniecība “Saule”, 2000, 41–44.
 34. A. Stafecka. Lauku apdzīvoto vietu nosaukumi latviešu valodas izloksnēs // Leksika: Vēsturiskais un aktuālais: Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 128. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2001. gada 23. februāris. – R.: LU LaVI, 39–40.
 35. A. Stafecka. Salikto verbu refleksīvās formas latviešu valodas izloksnēs. – Paribio tarmių ir kalbų problemos. Tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Europos kalbų metams, pranešimai. – Šiauliai, 2001 m. balandžio 27 d., 138–143.
 36. A. Stafecka. Sēļu novada leksika ģeolingivstiskā skatījumā // LZA Vēstis. A. Daļa 2001, 55. sēj., 5./6. nr., 26.–36.
 37. A. Stafecka. Latgales rokraksta grāmatniecības piemineklis – Andriva Jūrdža “Myužeygays kalinders”. – Ai, māte Latgale. Atskati Latgales vēsture un kultūrvēsturē. – R.: Annele, 2001, 272–287.
 38. A. Stafecka. Maizes raudzēšanas trauku nosaukumi latviešu un lietuviešu valodas izloksnēs // Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 5. – Liepāja: LPA, 2001, 424–431.
 39. A. Stafecka. Village names in Latvia // Humanities and Social Sciences. Latvia. 4 (33), Riga : University of Latvia, 2002, p. 74–81..
 40. A. Stafecka. Valodniecībai ziedots mūžs. – Dr. habil. philol. Antons Breidaks. Bibliogrāfija. – R.: LU LaVI, 2002, 3–7.
 41. A. Stafecka. Zemes reljefa apzīmējumi Nautrānu vietvārdos // Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 6. – Liepāja: LPA, 2002,46–52.
 42. A. Stafecka. Pirmajai līdz mūsdienām saglabātajai latgaliešu grāmatai – 250 //Valoda vēstures dzirnakmeņos // Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 130. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2003. gada 20.–21. februāris. – R.: LU LaVI, 66–67.
 43. A. Stafecka. Hand-written Books in Eastern Latvia: a Sociolinguistic Review //Proceedings of The Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Lublin 2000. – Lublin: UMCS, 2003, p. 347–351.
 44. A. Stafecka. Augu, koku un mežu nosaukumi Nautrānu vietvārdos // Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 7. – Liepāja: LPA, 2003 93–99.

III. Populārzinātniskie un informatīvie raksti:

 1. A. Stafecka. Divdesmitā konference A. Ozola atcerei // Latviešu valodas kultūras jautājumi, 20. laidiens. – R.: Avots, 1984, 176–177.
 2. Nautrēnu un Viļānu izloksnes teksti . Publicēšanai sagatavojusi (ierakstījusi magnetofona lentē un atšifrējusi) A. Stafecka. – Augšzemnieku dialekta teksti. Latgaliskās izloksnes. – R.: Zinātne, 1983 (atkārtots izdevums 1984), 73–88, 147–157.
 3. A. Stafecka. Valodnieku viedoklis // Padomju Jaunatne, 1989. 21. I.
 4. A. Stafecka. Izloksne, dialekts, valoda? // Daugavpils Vēstnesis, 1990. 3. XI.
 5. A. Stafecka. Latgales valodas pētnieks (par A. Breidaku) // Izglītība, 1992. 30. I.
 6. I. Salceviča, A. Stafecka. Valodas komentāri Jāņa Klīdzēja romānam «Dāvātās dvēseles». R.: Zinātne, 468–491.
 7. A. Stafecka. Par mums (myusim) i myusu volūdu. – Latgalīšu ābece. – Lielvārde: Lielvārds, 1992, 6–9.
 8. A. Stafecka. Mūsu izlokšņu novadi // Dabas un vēstures kalendārs 1993. gadam. – R.: Zinātne, 1993, 84–87.
 9. A. Stafecka. Par latgaliešu uzvārdu un personvārdu pareizrakstību // Latviešu valodas kultūras jautājumi. 27. laidiens. – R: Avots, 1993, 115–120.
 10. A. Stafecka. Nozīmīgs darbs baltistikā (par “Lietuviešu valodas atlantu”) // Labrīt, 1995. 14. III.
 11. A. Stafecka. Valdis Juris Zeps (1932. 29. 05. Daugavpilī – 1996. 25. 07. Rīgā) // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 50. sēj. Nr. 2, 96. lpp.
 12. A. Stafecka. In memoriam Valdis Juris Zeps // Linguistica Uralica, XXXII, 4, 1996, Tallinn, 315–316.
 13. A. Stafecka, A. Timuška. II starptautiskais dialektologu un ģeolingvistu kongress Amsterdamā // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis A: 3/4, 1997, 167–168.
 14. A. Stafecka. Volūdys pyura vōku paceļūt // Tāvu zemes kalendars 1997.– Rēzekne: LKC izdevniecība, 1997, 288–291.
 15. A. Stafecka. Zinātniskā konference “Pētījumi un pētnieki” Viļņā // Linguistica Lettica, Nr.4. – R.: LaVI, 1999, 238–241.
 16. A. Stafecka. Grāmata par Vidzemes sēļu valodu // Literatūras Avīze, 1999, Nr. 14–15, 34. lpp.
 17. .”Es negribu sev Ģirtu vīru..”[A. Ēveles intervija ar A. Stafecku par “Latviešu valodas dialektu atlanta” leksikas daļu]. – Literatūras Avīze, 1999, Nr. 14–15, 33–34. lpp.
 18. A. Stafecka. Grāmata, kuras kultūrvēsturiskā vērtība nav izmērojama // Ludzas Zeme, 1999 3. X..
 19. A. Stafecka. Pi laseituojim (skaiteituojim) ceļā Andryva Jūrdža “Myužeygais kalinders” // Tāvu zemes kalendars 2000. – Rēzekne: LKC izdevniecība, 1999, 280–282.
 20. “Ar latgaliskumu latgalieši saglabāja savu latviskumu..”, [A. Rancānes intervija ar A. Stafecku].- Latgales Laiks 2000. 28. III.
 21. A. Stafecka. Starptautiskā konference “Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību” Rēzeknes augstskolā // Linguistica Lettica, Nr. 6. – R.: LaVI, 2000, 229–231.
 22. B. Bušmane, A. Stafecka. III Starptautiskais dialektologu un ģeolingvistu kongress Ļubļinā // Linguistica Lettica, Nr. 8. – R.: LaVI, 2001, 229–233.
 23. A. Stafecka. Kādi ir latviešu izlokšņu novadi? – Tava labākā grāmata par Latviju. 109 jautājumi un atbildes, 6. grāmata. – R.: Aplis, 2000, 100–103.
 24. A. Stafecka. Vai cilvēkam var būt tikai ēna? – Tava labākā grāmata par Latviju. 109 jautājumi un atbildes, 6. grāmata. – R.: Aplis, 2000, 104–106.
 25. A. Stafecka. Kā latviešu valodas izloksnēs sauc dažus galda piederumus? – Tava labākā grāmata par Latviju. 109 jautājumi un atbildes, 6. grāmata. – R.: Aplis, 2000, 106–110.
 26. Komentārs 1753. gadā izdotās grāmatas “Evangelia Toto Anno...” fragmentam // Tāvu zemes kalendars 2002. gadam. – Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība, 2001.
 27. Latgaliešu grāmatai – jubileja // Universitas, 2003, 84. nr. 4. lpp.

 IV. Zinātnisko konferenču tēzes:

 1. A. Stafecka. Regional Dialect and Regional Standard in Eastern Latvia // Abstracts of Scholary Papers on the First International Congress of Dialectologists and Geolinguists.- Budapest, 1993, p. 92–93.
 2. A. Stafecka. Ar saaukstēšanos saistītā leksika latviešu izloksnēs // Medicīna. Vēsture. Valoda. Starptautiskās medicīnas vēsturnieku konferences un valodnieku simpozija referātu tēzes. – R., 1993, 66–67.
 3. A. Stafecka. Leksēmas ēna un pakrēslis latviešu valodas izloksnēs // VII Starptautiskais baltistu kongress 1995. g. 13.–15. jūnijā. Referātu tēzes, 107.
 4. A. Stafecka. Dialectal Basis of Latgalian Written Language // The First Conference on Baltic Studies in Europe: Linguistics. – Riga, 1995.
 5. A. Stafecka. Latgaliešu rakstības dialektālais pamats // Nacionālo procesu un Latgales kultūrvēstures izpēte: Zinātniski praktiskās konferences tēzes. – Rēzekne, 1995, 53.
 6. A. Stafecka. Par dažām personu vietniekvārdu locījumu formām senākajos latgaliešu rakstos un izloksnēs // Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pirmosios lietuviškos knygos – Mikolojaus Daukšos Katekizmo - Didžiojoje Lietuvoje (Vilniuje 1595) 400 metų sukakčiai paminėti: Konferencijos pranešimų tezės 1995 m. spalio 25–26 d. - Vilnius, 1995, 27–28.
 7. A. Stafecka. Vietniekvārds senākajos latgaliešu rakstos un izloksnēs // Valodas statistika un dinamika: Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 123. dzimšanas dienas atceres konferencs tēzes 1996. gada 22. februārī, 36–37.
 8. A. Stafecka. Izlokšņu īpatnības garīgo dziesmu krājumā “Dzismies Swatas..”(1801) // Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo Katekizmo – 450 metų sukakčiai paminėti: Konferencijos pranešimų tezės 1996 m. spalio 23–24 d.- Vilnius, 31–32.
 9. A Stafecka. Vārda lokālo nozīmju veidošanās izloksnēs // Vārds un tā pētīšanas aspekti: Zinātniskās konferences tēžu krājums, Liepāja, 1996, 59–61.
 10. A. Stafecka. Dažas valodas īpatnības senākā posma latgaliešu rakstos // VIII tarptautinio baltistų kongreso “Baltų kalbos XVI ir XVII amžiuje” pranešimų tezės 1997 m. spalio 7–9d. – Vilnius, 128–129.
 11. A. Stafecka. Dialectal Atlases of Baltic Languages: Experience and Intentions // 2nd International Congress of Dialectologists and Geolinguists: Book of Abstracts.- Amsterdam, 1997, p. 136.
 12. A. Stafecka. Jēdziena (pērkons) rūc leksiski semantiskā realizācija // Vārds un tā pētīšanas aspekti: Zinātniskās konferences tēžu krājums.- Liepāja, 1997, 46–47.
 13. A. Stafecka. Verbi ar nozīmi ‘rakt’un ‘apbedīt’ latviešu valodas izloksnēs // Valoda un tās elementi: Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 125. dzimšanas dienas atceres zinātniskās konferences tēzes. – R., 1998, 105–107.
 14. A. Stafecka. Latgales rokraksta  literatūras dialektālā specifika // Tarmės: tyrimas ir perspektyva: Pranešimų tezės. – Šiauliai, 1998m. balandžio 24 d., 27–29.
 15. A. Stafecka Izloksne, norma un tradīcija Latgales rokraksta literatūrā // Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Kazimiero Jauniaus 150-osioms ir 90-osioms mirties metinėms paminėti: Konferencijos pranešimų tezės 1998 m. spalio 22–23d., 35–36.
 16. A. Stafecka. Semantic Varieties in Dialects of Latvian // 17th Conference on Baltic Studies “Baltic Countries and their Baltic Neighbors: Redefining Relationships”. – Georgetown University Washington, D. C., 15–17 June, 2000, p. 60.
 17. A. Stafecka. Hand-written Books in Eastern Latvia: a Sociolinguistic Review // 3rd International Congress of Dialectologists and Geolinguists: Abstract Book. – Lublin, July 24–29, 2000, p. 32.
 18. A. Stafecka. Leksikas analoģijas latviešu un lietuviešu valodā: paralēles vai aizguvumi? // IX starptautiskais baltistu kongress “Baltu valodas laikmetu griežos” 03.10.2000.–06.10.2000.: Referātu tēzes. – R., 299–301.
 19. A. Stafecka. Latgales rokraksta literatūra vēsturiski lingvistiskā skatījumā // II Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Rīga, 2001. gada 14.–15. augusts. Tēžu krājums. R., 2001, 62.
 20. A. Stafecka. Latgaliešu rakstu valodas dialektālo avotu iespējamā leksikogrāfiskā interpretācija // Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Antano Salio 100-osioms gimimo metinėms Konferencijos pranešimų tezės 2002 m. birželio 6–7 d.. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2002, 56–58 p.
 21. A. Stafecka. Stefanijos Ulianovskos tautosakos rinkinio tarminės ypatybės (patarlės ir priežodžiai) // Kazimieras Jaunius (1848–1908) – tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas. Konferencijos pranešimų tezės 2003 m. gegužės 21–23 d. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003, 57–59 p.
 22. A. Stafecka. Dialectal basis of the High Latvian Written Language // 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Abstracts of Scholarly Paoers. R.:Latvian Language Institute LU, 2003, p. 72–73.

 

     

 
Jūs esat 4948872. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs