Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs > Rēzeknes Augstskolas Studentu zinātniskā konference "Mēs laikā, telpā, attīstībā"     
   Informācija par Rēzeknes Augstskolas Studentu zinātnisko konferenci "Mēs laikā, telpā, attīstībā"     

Drukāt         

    
    

  

RĒZEKNES AUGSTSKOLA

PEDAGOĢIJAS FAKULTĀTE

HUMANITĀRO UN JURIDISKO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Atbrīvošanas alejā 115, Rēzekne, LV-4600

Tālr./fakss 4622679; 4622681; www.ru.lv

Cienījamie kolēģi,        
Jūs tiekat aicināti piedalīties studentu zinātniskajā konferencē

„Mēs laikā, telpā, attīstībā”,

 kas notiks 2004.gada 13. maijā Rēzeknes Augstskolā.

Konferences darba sekcijas:

1.      Vēstures, kultūrvēstures un filosofijas.

2.      Tiesību zinātņu.

3.      Filoloģijas.

4.      Pedagoģijas un psiholoģijas.

5.   Sākumskolas mācību priekšmetu un svešvalodu metodika.

Konferences darba valodas: latviešu, angļu un krievu.

Referāta ilgums: 10 min.; raksta apjoms — līdz 7 lpp. datorsalikumā (Mikrosoft Word, 12 burtu lielums, intervāls — 1.5, garnitūra Times (Cyr)), ierakstīts disketē, viens eksemplārs izdrukāts. Ja raksta noformējuma prasības nebūs ievērotas, tad jūsu raksts netiks publicēts.

Konferences norise:

 12.00–13.00                 Reģistrācija

13.00–13.30                 Plenārsēde

13.30–18.00                 Darbs sekcijās

18.00–19.00                 Vakariņas

19.00                           Vakara pasākums. Programmā: studentu teātra izrāde – A. Rubenis “Šūpo manu augumiņu” (5 cēl.), atpūtas vakars un atrakcijas.

Reģistrācijas anketas  lūdzam iesūtīt līdz 2004. gada 27. aprīlim!!!

Pasta adrese:  Rēzeknes Augstskola, Sabiedrisko  attiecību nodaļa, Atbrīvošanas aleja 115, 232. kabinets vai

e-pasts: studkonf@inbox.lv

Sīkāka informācija pa tālr. 46 22881, 9864220 (Gunta) vai e-pastu: studkonf@inbox.lv.

Pilnu ziņojumu tekstu (rakstu) iesniedz konferences dienā 2004. g. 13. maijā, pievienojot  disketi.

 Laikus neiesniegtie raksti netiks publicēti.

Reģistrācijas un dalības maksa Ls 2.

Dalības maksā iekļauti: organizatoriskie izdevumi, raksta publicēšana,  atpūtas  vakara organizēšana.

Dalības maksā netiek iekļauti ceļa izdevumi un maksa par naktsmītnēm.

 

Prasības raksta noformēšanai

Raksts jāiesniedz datorsalikumā (Microsoft Word 95,97 vai 2000).

Lapas formāts – A4, attālumi no lapas kreisās malas – 20 mm, no labās malas – 20 mm, no augšējās malas – 20 mm, no apakšējās malas – 25 mm. Zinātniskā raksta kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 7 lappuses.

Raksts  sastāv no:

1)      nosaukums latviešu un angļu valodā vai krievu un angļu valodā – fonts Times New Roman Bold, burtu izmērs 14 pt, centrēts,

2)      ziņas par autoru – vārds, uzvārds (burtu izmērs 12 pt, centrēts, Times New Roman Bold), organizācija, kuru pārstāv, adrese, e-pasts (burtu izmērs 12 pt, centrēts),

3)      anotācija(abstract) svešvalodā līdz 1000 rakstu zīmēm (burtu izmērs 10pt, Times New Roman Italic),

4)      raksta teksts kādā no konferences piedāvātajām valodām – fonts Times New Roman, burtu izmērs 12 pt, tabulām un attēliem jābūt numurētiem, to nosakumiem - fonts Times New Roman Bold, burtu izmērs 12 pt, centrēts,

5)      literatūras saraksts – nosaukums “Literatūra” (fonts Times New Roman Bold, burtu izmērs 10 pt, centrēts), literatūras avotiem jābūt numurētiem (fonts Times New Roman, burtu izmērs 10 pt),

6)      norādes  rakstā  tiek dotas numerācijas secībā. Tās tiek noformētas pēc šāda parauga:

1. Greimas A.J. Tautos atminties beieškant. – Vilnius and Chicago,1996.-205.-286.

2. Krovenmaa P. Reģionālisms: imports, jaunrade, eksporta.19-20.gs.mijas somu arhitektūras nozīme Baltijā // Jūgendstils. Laiks un telpa. Baltijas jūras valstis 19.-20.gs.mijā /sast. S.Grosa. -Rīga,1996.-14.lpp.

3. Kļaviņš E. Classical Revivals and traditionalism in Latvian Art in the First Decades of the 20th century. A Sinopsis.// The First Conference on Baltic Studies in Europe. -Riga, 16-18 June, 1995.-p.148.

4. Цивьян Т.Повесть конопли: к митологической интерпретации одного операционного текста.//Славянские чтения.-Москва,1997.-N.3,-с.205.-283.

 

Uz tikšanos Rēzeknē!                                                   

                Konferences koordinatore

Gunta Vorošena

     

 
Jūs esat 5412894. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs