Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Raksti un grāmatas > Skujiņa V. Latviešu terminoloģijas izstrādes principi > Ekstralingvālie jeb ārpusvalodiskie principi     
   Informācijas princips     

Drukāt         

    
    

 INFORMĀCIJAS PRINCIPS

Lai TK apstiprinātā vienotā, saskaņotā terminoloģija pēc iespējas ātrāk ievies­tos praksē, kā arī lai terminoloģijas izstrādē ņemtu vērā iepriekšējos lēmu­mus, būtiski svarīga loma ir informācijai par TK pieņemtajiem jaunajiem termi­niem un iepriekšējo terminu grozījumiem.

TK darbā informācijas principa īstenošanu nodrošina:

1) terminu biļetenu un vārdnīcu gatavošana un publicēšana;

2) apstiprināto terminu kartotēkas veidošana, tās secīga papildināšana un izmantošana gan tālākā terminoloģijas izstrādē, gan konsultācijās;

3) konsultācijas, kurās tiek popularizēti TK apstiprinātie termini;

4) informācija “Latvijas Vēstnesī” un citos preses un dažos speciālos izdevumos;

5) jauno un presē nekonsekventi lietoto terminu analīze un skaidrojums spe­ciā­lās un populārās lekcijās, zinātnisko konferenču un semināru referātos u. c.

Līdz 20. gs. 90. gadu sākumam informācija par jaunākajiem TK lēmumiem un apstip­rinātajiem terminiem regulāri (reizi gadā)  tika sniegta Valodas prakses dienas sanāksmēs un  krājumos «Latviešu valodas kultūras jautājumi», «Konsultants» u. c.

Kā liecina terminoloģiskās prakses vērojumi, optimālas informācijas sasnieg­ša­nai ar minētajiem centralizēti veiktajiem pasākumiem vien ir par maz. Pieņemto terminu popularizēšanā un ieviešanā aktīvi jāiesaistās nozaru speciālistiem, vidējo speciālo un augstāko mācību iestāžu docētājiem, speciālās literatūras tul­kotājiem un autoriem.

  

 *

 

Terminoloģija — novads, kurā izteiksmes skaidrība, nepārprotamība iegūst īpašu lomu: tā ir ķīla sabiedrības attīstībai. Lai pārpratumi nerastos, terminoloģijai jābūt vienotai. Savrupa, nesaskaņota terminrade, kas ievieš terminu dubletus un variantus un traucē domas ātru un precīzu uztveri, zinātnes attīstībā ir bremzējošs faktors, tāpēc ir kaitīga. Tas nenozīmē, ka terminoloģijā būtu jāapslāpē individuālā jaun­rade. Taču tai jābalstās uz terminoloģijas darba pieredzi, jāizmanto jau esošā termi­nu sistēma, to bagātinot un attīstot tālāk saskaņā ar ilggadējā praktiskā termi­noloģijas darbā izstrādātajiem principiem.
     

 
Jūs esat 5492859. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs