Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Raksti un grāmatas > Skujiņa V. Latviešu terminoloģijas izstrādes principi > Intralingvālie jeb valodiskie principi     
   Intralingvālie jeb valodiskie principi     

Drukāt         

    
    

INTRALINGVĀLIE JEB VALODISKIE PRINCIPI

 Zinātniskās terminoloģijas izstrādes intralingvālo jeb valodisko principu pamatā ir termina lingvālā puse, terminoloģijas un lingvistikas ciešais sakars. Tomēr arī lingvālajā skatījumā viscaur līdzi nāk termina kā terminācijas vienības specifika.

Termins ir komplekss pētīšanas objekts [129, 9—12]. Arī kā valodiska vienība (no lingvālajām pozīcijām) tas aplūkojams daudzaspektāli, jo uz jaunu terminu darināšanu, kā arī uz jau esošās terminoloģijas pārskatīšanu un terminu sistēmu pilnveidi iedarbojas dažādi fonētiskie, morfoloģiskie, vārddarināšanas, sintaktiskie, leksiskie un semantiskie faktori un likumības. Tas arī nosaka kritērijus, kas ir terminoloģijas izstrādes intralingvālo jeb valodisko principu pamatā.

No dažādajiem valodas līmeņiem terminoloģijā īpaša nozīme ir leksiskajam (kas skar terminu būtību, pamatizpratni) un semantiskajam (kas skar termina jēdzienisko pusi un kam ir noteicoša loma termina formas izvēlē), tāpēc darbā vispirms aplūkots leksiskais un semantiskais aspekts. Katra aspekta apskatā runāts galvenokārt par tiem jautājumiem, kas aktuāli latviešu zinātniskās terminoloģijas izstrādē.

     

 
Jūs esat 5492919. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs