Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Raksti un grāmatas > Skujiņa V. Latviešu terminoloģijas izstrādes principi > Saīsinājumi     
   Saīsinājumi     

Drukāt         

    
      

SAĪSINĀJUMI

a. — angļu

kr. — krievu

ak. — akuzatīvs

lat. — latīņu

b (pie skaitļa) — TK terminu biļetens

latv. — latviešu

baltkr. — baltkrievu

liet. — lietuviešu

čeh. — čehu lietv. — lietvārds

dat.  — datīvs

lok. — lokatīvs

dsk. — daudzskaitlis

nāk. — nākotne

fr. — franču

nom. — nominatīvs

gr. — grieķu

p (indekss) — praksē lietots termins

ģen. — ģenitīvs

pag. — pagātne

ig. — igauņu

port. — portugāļu

instr. — instrumentālis

tv (pie skaitļa) — TK terminu vārdnīca

īp.v. — īpašības vārds

tag. — tagadne

v. — vācu

it. — itāļu

val. — valoda

izd. — izdevums

vsk. — vienskaitlis

k (indekss) — konsultācijā  ieteikts termins

GTK — VIKZPI (ВНИИКИ) Galvenā terminoloģijas komisija

TK — Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija

VIKZPI  — Vissavienības tehniskās informācijas, klasifikācijas un kodēšanas    zinātniskās pētniecības institūts (ВНИИКИ)

ZTTK — PSRS ZA Zinātniski tehniskās terminoloģijas komiteja

     

 
Jūs esat 5479930. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs