Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2004 > 2004 (7)     
   Baltijas valstu terminoloģijas semināra deklarācija     

Drukāt         

    
    

Baltijas valstu terminoloģijas semināra

DEKLARĀCIJA

2003. gada 21. oktobrī

RĪGĀ

Latvijas Valsts prezidentes dibinātās Valsts valodas komisijas organizētā starp­tautiskā semināra “Terminoloģijas darbs pašreiz un turpmāk Lat­vi­jā, Lietuvā un Igaunijā: sadarbības ieceres ES dalībvalstu kontekstā” da­lībnieki,

• noklausoties trijos pamatziņojumos un debatēs paustās atziņas,

• apzinoties precīzas, nepārprotamas un saskaņotas terminoloģijas lielo no­zīmi gan Baltijas valstu iekšējā attīstībā, gan sekmīgā ES starpvalstu sadarbībā,

• izprotot, ka aktualizējusies vajadzība terminoloģijas izstrādē ievērot ter­minu lietotāju intereses un vajadzības, bet plašākā sabiedrībā, arī at­se­višķu nozaru speciālistu darbībā, vērojama destruktīva ter­mi­no­lo­ģis­kā nekompetence,

• aktualizējot jau 2002. gadā terminologu augstākā līmeņa apspriedē Bri­selē uzsvērtos uzdevumus,

aicina savu valstu Valdības apzināties, ka terminoloģijas politika ir sva­rīga valsts valodas politikas un informācijas politikas sastāvdaļa, un tādēļ atbalstīt un ar vajadzīgo finansējumu nodrošināt visaptverošas ter­­minoloģijas infrastruktūras veidošanu, sekmēt nozaru speciālistu ter­minoloģisko izglītību un informācijas un zināšanu sabiedrības vei­do­ša­nu.

Tas nozīmē:

• sekmēt pieņemtās terminoloģijas konsekventu ieviešanu ofi­ciā­lajā lietojumā un automatizēto terminu datu bāzu attīstību un plašu bez­maksas pieejamību;

• veicināt (sekmēt) valsts valodas padziļinātu apguvi pamatizglītības un vis­pārējās vidējās izglītības sistēmā;

• ieviest obligātu terminoloģijas un speciālā lietojuma valodas (SLV) kur­su visās profesionālo studiju programmās, lai sekmētu jauno spe­ciā­lis­tu terminoloģisko kompetenci darbam nacionālajās un ES struktūrās;

• ar Eiropas Komisijas Tulkošanas dienesta Latvijas pārstāvniecības atbalstu izveidot vienotu Baltijas valstu reģionālās sadarbības centru ter­minoloģijas un terminogrāfijas attīstības un speciālā lietojuma valodas tul­košanas problēmu risināšanai.

Semināra dalībnieki īpaši uzsver, ka tikai harmonizētas un vienotas ter­mi­noloģijas izstrāde, ieviešana un vispārējā lietošana palīdzēs nodrošināt Bal­tijas valstu saskanīgu darbību Baltijas kopēju mērķu labā.

DECLARATION

of Terminology Seminar of the Baltic States

21st October 2003

RIGA

Participants of the international seminar of the three Baltic States  “The Present and Future Terminology Work in Latvia,  Lithuania and Estonia:  Intentions for Cooperation in the Context of EU Member States”  organized by the State Language Commission of Latvia,

• in accordance with the  conclusions expressed in the main presentations and the following discussions by participants of the Seminar;

• acknowledging the great importance of exact, concordant and definite terminology for both a state’s internal development and successful international cooperation within the EU;

• comprehending the necessity to observe in terminology development the interests and needs of terminology users, while destructive terminology incompetence can currently be observed in society, including experts of different fields;

• pointing out the tasks, highlighted at the Terminology Summit in Brussels in 2002,

asks the Governments of their respective states to acknowledge that terminology policy is an important part of the state language and information policies, and therefore to support and provide with the necessary funding the development of a comprehensive terminology infrastructure, promoting the terminology education of professionals, as well as formation of information and knowledge society.

This means:

• to advance the consistent introduction of the accepted terminology for official usage, along with the development and wide gratis accessibility of automated term data bases;

• to promote extended study of state language in elementary and secondary (high) schools of general education systems;

• to introduce compulsory courses of language for special purposes (LSP) and terminology in all professional study programs, thus promoting the terminology competence of the new specialists for the work in national and EU structures;

• to establish with the support of Latvian Agency of Translation Services of EU Commission a joint Baltic States regional co-operation centre for terminology and terminography development and solving of LSP problems on LSP translation and terminology.

The participants of the Seminar emphasize that only development, introduction and general usage of harmonised and unified terminology will ensure concordant activities of the Baltic States in achieving the common aims of the Baltics.

Latvijas Zinātņu akdēmijas Terminoloģijas komisija

TERMINOLOĢIJAS JAUNUMI

2003

Semināra materiāli

Terminology Commision of Latvian Academy of Sciences

TERMINOLOGY NEWS

2003

Proceedings of the Seminar

Zinātniskā redaktore  Valentīna Skujiņa

Tehniskā redaktore Marika Ķirīte

Korektore Iveta Pūtele

Datormaketētāja Anita Skujiņa

Iespiests tipogrāfijā SIA “Pērse”

Aizkraukles ielā 21, Rīgā, LV-1006

LZA Terminoloģijas komisijas adrese:

Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, LV-1050, Latvija

Tālr.: (371) 7229636

Fakss: (371) 7227696

E pasts: vaska@lza.lv

http://www.vvk.lv

     

 
Jūs esat 5418795. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs