Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2004 > 2004 (7)     
   Priekšvārds     

Drukāt         

    
    

“Terminoloģijas Jaunumi” ir LZA Terminoloģijas komisijas ikce­turk­šņa izdevums, kas pa­redzēts LZA TK lēmumu un konsultāciju ieteikumu operatīvai izplatīšanai, lai sekmētu vienotas latviešu valodas termi­nu sistēmas veidošanu un ieviešanu praksē un līdz ar to arī izteiksmes skaidrī­bu un nepārprotamību, īstenojot Valsts valodas likuma 22. pantu un LR Ministru kabineta 28.11.2000. noteikumus Nr. 405 “Latvijas Zināt­ņu aka­dēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums”.

Šoreiz krājumā apkopoti starptautiska semi­nāra materiāli, kuros atspoguļojas triju Baltijas valstu darbs un turpmākās sadar­bī­bas ieceres jaunajā šo valstu situācijā ES dalībvalsts statusā.

Paredzēts ikvienam, kuru interesē nacionālās valodas un terminoloģijas attīstības ceļi un iespējas ES kontekstā.

Atbildīgā par izdevumu Anita Skujiņa.

 

 

PRIEKŠVĀRDS

2003. gada 21. oktobrī Latvijas Valsts prezidentes dibinātā Valsts valodas komisija rīkoja starptautisku terminoloģijas un speciālā lietojuma valodas (SLV) semināru “Terminoloģijas darbs pašreiz un turpmāk Latvijā, Lie­tu­vā un Igaunijā: sadarbības ieceres ES dalībvalstu kontekstā”, kurā triju Baltijas valstu terminologi, lai apmainītos pieredzē un mācītos no kaimiņiem, iepazīstināja ar pašreizējiem terminoloģijas uzdevumiem savās valstīs, ar to, kādi šajā darbā ir plusi, mīnusi un problēmas, un kā varam sadarboties turpmāk kopīgā mērķa – savas valodas bagātināšanas un attīstības – virzienā.

Apzinoties, ka rūpei par valodas un terminoloģijas attīstību jābūt kopējai nacionālajai rūpei sabiedrībā, svarīgākie semināra materiāli apkopoti šajā atsevišķajā “Terminoloģijas Jaunumu” izdevumā.

Terminoloģijas un tulkošanas jautājumi savu aktualitāti nezaudēs arī ES apstākļos. Jo plašāk šo jautājumu risināšanā iesaistīsies sabiedrība, jo lielāks ieguvums tas būs nacionālās valodas un terminoloģijas ilgtspējīgai attīstībai.

FOREWORD

On 21st October 2003 an international terminology and LSP seminar was held in Rīga, entitled “The Present and Future Terminology Work in Latvia, Lithuania and Estonia: Intentions for Cooperation in the Context of EU Member States”.

This collection contains the most important materials presented at the Seminar, which will play an important role in the organisation of the future terminology work in the three Baltic States.

     

 
Jūs esat 5418622. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs