Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Jaunākie izdevumi     
   Linguistica LETTICA, 2003     

Drukāt         

    
    

Izdots gadskārtējais Latviešu valodas institūta valodniecisku rakstu krājums "Linguistica LETTICA" (Rīga, 2003).

SATURA RĀDĪTĀJS:

Brigita Bušmane. Verbi kriet un kraisīt latviešu valodas izloksnēs

Andra Kalnača. Morfēmu pielāgošanās latviešu valodā

Daina Nītiņa. Kam un kāda gramatika ir vajadzīga?

Ingrīda Pauniņa. Raksturīgākās aprepozicionāla instrumentāļa leksiskās realizācijas likumsakarības

Dace Strelēvica. Attieksme pret pielikuma ģenitīvu un tā lietojums latviešu valodā

Ilze Auziņa. Segmentu izvēle runas sintēzei

Maija Brēde. Vārda uzsvara struktūra daudzzilbju vārdos

Genovaitė Kačiuškienė. Kombinaciniai vokalizmo reiškiniai šaurės panevėžiskių tarmėje

Rūta Kazlauskaitė. Pašušvio šnektos šalutinio distinktyvinio kirčio akustiniai požymiai

Regīna Kvašīte, Giedre Čepaitiene, Kazimiers Župerka. Valodas un rakstniecības stilistiskā savdabība kā tautas vēstures sekas (lietuviešu un latviešu paralēles)

Vigmantas Butkus. Pastabos apie kalbiniį stilistiniį lietuvių ir latvių neoromantinės dramaturgijos skirtumą

Laura Tidriķe. Skolēnu lingvistiskā attieksme: valodas lietojuma situatīvais aspekts

Valentīna Skujiņa. Vārda semantika objektīvā un subjektīvā skatījumā

Ilze Vancāne, Valērijs Krugļevskis. Vārdkopterminu struktūra un datorizēta meklēšana tekstos

Andrejs Veisbergs. Elektroniskās vārdnīcas un datorizētie vārdnīcu resursi.

 
VALODAS KULTŪRA UN PRAKSE

Juris Gunārs Pommers. Internacionālismi spēkratu terminoloģijā

Jānis Štrauhmanis. Jūrniecības terminoloģijas attīstība Latvijā

Inese Ēdelmane. Latviešu valodas augu  nosaukumu nomenklatūras raksturīgākās īpatnības.

 

VALODAS PASAULĒ

Alla Jerjomenko. Basku valoda: euskara

 
GRĀMATU APSKATS

Četri vienā laivā jeb Deviņkārt pirmoreiz (Dz. Hirša)

 

NO VALODAS ARHĪVA

Veltas Rūķes (Draviņas) vēstules Maigai Putniņai (B. Bušmane)

Dažas rindkopas par Silvijas Raģes darbu pie Krišjāņa Ancīša grāmatas "Aknīstes izloksne" rediģēšanas (V. Ancītis)

 

ATCERAMIES

Mildai Graudiņai - 80 (B. Bušmane)

 

HRONIKA

Sanktpēterburga, baltistika, 2003. gads (L. Balode, O. Bušs)

Par divvalodu vārdnīcām Parīzes kolokvijā (A. Bankavs)

Vietvārdnieki Kihnu salā (O. Bušs)

Valoda un modernās informācijas komunikācijas tehnoloģijas (R. Bankava)

 

VALODNIECĪBAS BIBLIOGRĀFIJA 2002 (I. Migla)
ZIŅAS PAR AUTORIEM
     

 
Jūs esat 5479952. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs