Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2003 > 2003 (5/6)     
   Ziņas     

Drukāt         

    
    

ZIŅAS

Pārmaiņas elektronisko sakaru terminoloģijā

1. Pašreiz Satiksmes ministrijas darba grupa gatavo jaunā Teleko­mu­ni­kā­ciju likuma redakciju, kuru ieteikts pieskaņot Eiropā izmantotajai ter­minoloģijai un nosaukt par Elektronisko sakaru likumu. Tele­ko­mu­ni­kācijas speciālistu darba grupa (TDG), kas ietilpst IT&T ter­mi­no­lo­ģi­jas apakškomisijas sastāvā, izskatot pieņemtos terminus, ir atzinuši, ka angļu valodā termini telecommunications un electronic communica­tions apzīmē vienu un to pašu – informācijas pārraidi pa vadiem un ar radioviļņu vai citu elektromagnētisku sistēmu starpniecību. To­mēr ES jaunieveduma dēļ apgrozībā būs abi termini, kuru izpratnē va­rēs noteikt kaut kādas atšķirības tikai tad, ja tie tiks izmantoti kādā kon­krētā dokumentā, piem., kādā direktīvā.

Lai no šīs divdomības izvairītos,  TDG piedāvā vārda komunikācija (commu­nica­tions) vietā konsekventi lietot vārdu ‘sakari’, līdz ar to telecommu­nications latviskot kā telesakari un electronic communications elektronsakari, paturot prātā, ka tie ir sinonīmi.

2. Sakarā ar datu pārraides tīkla plaši piedāvātajiem pakalpojumiem dau­dziem dažādu nozaru speciālistiem radusies iespēja augstražīgi strā­dāt mājās, sakariem ar savas darbavietas biroju izmantojot elektroniskos sa­karu līdzekļus. Šīs situācijas atspoguļošanai angļu valodā sastopam ter­minus teleworking, telecommuting, homeworking un remote working. Uz­skatot, ka pirmie divi termini ir sinonīmi, tiem piekārtots latviskais ekvi­valents tāldarbs; homeworking un remote working attiecīgi tulkoti kā mājdarbs un attāldarbs.

3. Globālais tīmeklis nodrošina ne tikai piekļuves iespēju tajā ievietotajai zināt­niskajai, sociālajai un izklaides informācijai, bet ļauj arī tā lietotājam izman­tot tīmekli, lai paustu savus uzskatus vai pārdomas par kādu noteiktu tēmu, kā arī saņemtu citu lietotāju ieskatus vai komentārus par šo jautājumu. Šī procesa aprakstīšanai parādījies jauns angļu termins weblog, ko saīsināti sauc arī par ‘blog’. To varētu skaidrot kā:

hronoloģiski organizēts materiāls (komentāru, piezīmju, hipersaišu, rakstiņu, attēlu) kopums, kas realizēts tīmekļa vietnē vai citā, piem., mo­bilo sakaru, vidē. Šie materiāli var atspoguļot rakstītāja personisko dzīvi (dienasgrāmata), kādu konkrētu, iespējams, profesionālu tēmu, vai arī tie var kalpot kā forums vai tērzēšana (a. chat), ja tajā iesaistās citi komentētāji.

IT&T komisija terminu weblog (blog) nolēma tulkot kā tīmekļa žur­nā­lu, tomēr izveidojot arī otru tā latvisko sinonīmu emuāri. Cilvēku, kurš šos materiālus veido, komisija nosauca par emuāristu, saskatot vi­ņa darbībā līdzību ar memuāru rakstīšanu, tagad gan elektroniskā for­mā.

4. Daudz šķēpu lauzts termina host un hosting latviskošanā. Pirms des­mit gadiem host computer tulkojām kā resursdatoru, jo tā galvenās funk­cijas bija pārējo datortīkla datoru nodrošināšana ar skaitļošanai nepie­ciešamajiem resursiem dalītās datu apstrādes procesā. Tomēr tagad inter­neta un globālā tīmekļa vidē termina host computer (vai vienkārši host) funkcijas ir ievērojami paplašinājušās. Tas vairs nav tikai lieldators ar tam pievienotajām darba stacijām, bet tas var būt arī tīkla mezgls, kas nodrošina divpusēju informācijas apmaiņu ar citiem interneta da­to­riem un kam ir unikāla IP adrese. Tas var būt arī dators, kas aprīkots ar tī­mekļa serveri un apkalpo vienas vai vairāku tīmekļa vietņu mājas lapas, kas it kā viesojas šajā serverī.

Tādēļ mēģinājām host latviskot kā izviesotāju, tomēr šis jaunvārds ne­guva vienbalsīgu piekrišanu. Pēc ilgstošas domu apmaiņas gan vēstkopā, gan komisijas sēdē tika nolemts, ka host computer tul­ko­jams kā saim­niek­dators un attiecīgi šim terminam pieskaņojami arī citi šī termina at­vasinājumi, bet tajos gadījumos, kuros tiek attēlota vietņu mā­jas lapu iz­mi­tināšana, piem., Web hosting, tulkojams attiecīgi: Web host – tī­mekļa mitinātājs, Web hosting – tīmekļa mitināšana.

5. Terminam collocation, ko sākotnēji gribējām latviskot kā izmitinā­ša­nu un kas attēlo telpas nodrošināšanu klientu telesakaru iekārtu izvie­to­šanai pakalpojumu sniedzēja telpās, tagad kā latviskais termins paredzēts kopvietošana.

N.B.! IT&T terminoloģijas apakškomisija ir atvērta visām juridiskām un fiziskām personām – jebkurš inte­resents, iepriekš pieteicoties, var pie­da­līties kārtējā sēdē vai izveidot tam nepieciešamo jauno IT&T terminu, ad­rese ilze.ilzina@dati.lv

Iepazīties ar izveidotajiem terminiem un to skaidrojumiem var www.letonika.lv terminoloģijas portālā.

IT&T terminoloģijas apakškomisijas sekretāre Ilze Ilziņa

***

Publikācijas

Ar LZA TK apstiprinājumu publicētas vārdnīcas:

1. Latviešu–vācu enerģētikas un elektrotehnikas vārdnīca. R., 2003. — 251 lpp.

2. Vācu–latviešu enerģētikas un elektrotehnikas vārdnīca. R., “Preses Nams”, 2003. — 250 lpp.

3. Elektroenerģētikas komerctermini, R., 2003. — 50 lpp.

Ar LZA TK lēmumiem saskaņoti termini vārdnīcās:

1. ES Muitas terminoloģijas vārdnīca. R., 2003. — 62 lpp. (M. Ankalniņa red.)

2. Biznesa leksikas skaidrojošā vārdnīca. Angļu–latviešu. R., “Avots”, 2003. — 528 lpp.

Ar mūsdienu terminoloģijas darba problēmām iepazīstina raksts “Termins jaunlaiku griežos” (Diena, 13.11.2003.).

***

Š. g. 21. oktobrī Rīgā, Reiterna namā notika Latvijas Valsts prezidentes dibinātās Valsts valodas komisijas rīkotais triju Baltijas valstu – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas – terminoloģijas un speciālā lietojuma valodas (SLV) seminārs “Terminoloģijas darbs pašreiz un turpmāk Latvijā, Lietuvā un Igaunijā: sadarbības ieceres ES dalībvalstu kontekstā”. Semināra materiāli tiks publicēti īpašā “TJ” izdevumā.

Klāt advente…
(bet varbūt: “advents”?)

Šo laiku saucam dažādi: cits – par adventi, cits – par adventu.  Kā pareizi?

Pareizrakstības vārdnīcas ieteic sieviešu dzimtes formu advente. Tam ir savs pamats, jo runa ir par Ziemassvētku Notikuma atnākšanas gaidī­ša­nas laiku un aizguvuma pamatā ir procesa nosaukums “atnākšana”, kas la­tī­niski ir “adventus”. Latīņu valodā adventus ir vīriešu dzimtes forma, tur­pretī latviešu valodā procesu nosaukumi ir sieviešu dzimtes vārdi: atnākšana, gaidīšana, svētīšana. Tāpēc ir adventes laiks un adventes svēt­die­nas, kad iededzam svecītes.

(Plašāk par abu dzimšu formām var lasīt “Dienā” – 18.12.1997.)

***

Nākamajā numurā:

                        • lēmumi

                        • atbildes uz jautājumiem

                        • apakškomisijas viesošanās

                        • problēmjautājums: vai vecums ir negadījums?

  

     

 
Jūs esat 5418710. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs