Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2003 > 2003 (5/6)     
   Iepriekšējos numuros publicēto terminu rādītājs     

Drukāt         

    
    

IEPRIEKŠĒJOS NUMUROS PUBLICĒTO TERMINU RĀDĪTĀJS *

Latviešu valodas termini

absolūts [balsu] vairākums 2/14

absolūts nodoto balsu vairākums 2/14

ad hoc komiteja 2/14

ad hoc komiteja “Tautas Eiropa” 4/17

administrācijas akti 4/17

administratīvās izmaksas 4/17

administratīvie ieņēmumi 4/17

administratīvs lēmums 4/17

administratīvs piespiedu līdzeklis 4/17

administratīvs rīkojums 4/17

administratīvs slogs 4/17

adopcija (civiltiesību jomā) 4/17

aģentūra 4/17

“aizbildība” 3/6–7

aizbildnība 3/7–8

aizbildniecība 3/8

aizbildnis 3/8

“aizgādība” 3/6–7

Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja 4/17

aizsargājama zona 4/22

aizstāvība 4/19

aizturēšana 4/19

akcionārs 2/11

Akcīzes komiteja 2/16

algota darba saime 3/10

alternatīvs sods 4/17

amatpersona 4/21

ANO attīstības palīdzības pamatnostādnes 4/23

apakškomiteja 2/17

Apdrošināšanas komiteja 2/16

apelācijas iesniedzējs 2/14

apgādājamais 4/19

apgāde 4/10–12

apgādes loģistika 4/11

apgrūtinājumi 2/26–27

apliecība 4/18

apliecināta kopija 4/18

apliecināts noraksts 4/18

“apmaksa” 2/12

aprobežojumi 2/26–27

apropriācija 2/30, 3/26, 4/17

“apropriācijas” 2/30, 3/26

apropriējumi 2/30, 3/26, 4/17

apropriēšana 4/17

apsardze 3/27

apsargs 3/27

apsūdzība 4/16

apvienību puduris 2/22

apvienotā komiteja 2/16

apvienotā komiteja “Vienotais tranzīts” 4/20

Apvienotā sadarbības komiteja 2/16

ar vienprātīgu balsojumu 2/14

ar vienprātīgu lēmumu 2/14

arbitrāžas komiteja 2/15

ārupējs 4/30

ārvalstnieks 4/17

ārzonas-  2/25

“asignējumi” 2/30, 3/26

asignēšana 2/30, 3/26

asimilācija 3/28

asociētais uzņēmums 4/18

[atbildētāja] iebilde 4/23

atbildētājpuse 4/19

atbildētājs 4/19

atbildētājs (civilprocesā) 4/19

atbildība 4/16

Atbilstības novērtēšanas komiteja 2/15

atbrīvojums 2/16

atbrīvojumu atcelšana 2/14

atestāts 4/18

atkāpe 2/16

atkāpju atcelšana 2/14

atlīdzības galvojums 2/11

atsauce 2/23

atsauksme 2/23

atskārsme 2/25

atskārta 2/25

attiecīgas sankcijas 2/15

Attīstība (Padomes ziņojuma nosaukums) 4/19

attīstības līdzekļi un programmas 4/19

attīstības politika 4/19

atturēšanās 2/14

atzinums 2/17

auditors 3/21–22

audits 3/21–22

augļu želeja 3/23 

augšupējā metode 3/14

aukstumapgāde 2/19

autentisks eksemplārs 4/18

automātiski spēkā neesošs 2/15

Baltā grāmata 2/17

bāzes- 2/23

Beniluksa valstis 2/15

bērna aprūpe 3/8

[bezmaksas] juridiskā palīdzība 4/21

biedrošanās brīvība 4/20

bilingvālā izglītība 3/30

birka 2/25

brīvības atņemšanas iestāde 4/22

brīvības atņemšanas iestādes personāls 4/22

brīvības atņemšanas iestāžu sistēma 4/22

budžeta lēmējinstitūcija 4/18

Budžeta politikas komiteja 2/15

caurredzamība 2/23–24

“caurspīdība” 2/23

“caurspīdīgums” 2/23

Centrālo banku vadītāju komiteja; Vadītāju komiteja 2/15

cesionārs 4/18

cietums 4/22

cietumu sistēma 4/22

cilmzīmols 4/14

civilprocess 4/18

civiltiesiskā atbildība 4/18

dalības uzņēmums 4/22

dalībuzņēmums 4/22

dalībvalsts tiesa vai tribunāls 4/18

Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja 2/14

darba ņēmējs 4/23

darba ņēmēju brīva pārvietošanās 4/20

darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 4/20

“darba orgāns” 3/13

darbības izdevumi 4/21

darbības izmaksas 4/21

darbinieku prasījums 4/17

darbnespēja (sociālajās tiesībās) 4/19

darījumdarbība 2/24

darījumi 2/24 

datorpratība 2/24

daudzpusēja sadarbība 4/21

delkrēdere 2/11

direktīva 2/16

Direktoru padome 2/15

diskriminācijas likvidēšana 2/14

divpusēja sadarbība 4/18

divpusēja sadarbība attīstības jomā 4/18

divu personu mājsaimniecība 3/11

divu personu saime 3/10

divvalodība 3/30

drošība 2/25

drošība un veselības aizsardzība darbā 4/20

drošums 2/25

dušas želeja 3/22–23

dvīņlīgums 3/25

dvīņojumlīgums 3/25

dvīņojums 4/23

dvīņošana 4/23

dvīņpilsēta 3/25

dzīvesvieta 4/21

dzīvesvietas neaizskaramība 4/18

EEK-EBTA Tranzīta lietu apvienotā komiteja 2/16

eira; eiro 3/15–17

eirocents 3/17

Eiropadome 4/19

Eiropas Attīstības fondi 4/19

Eiropas Attīstības padome 4/19

Eiropas Centrālā banka 2/16

Eiropas Centrālo banku sistēma 2/16

Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas ko­mi­teja 2/16

Eiropas Investīciju banka 2/16

Eiropas Konvents 4/19

Eiropas Kopienas Humānās palīdzības birojs 4/19

Eiropas Kopienu Komisija, Eiropas Komisija, Ko­mi­sija 2/15

Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis 4/21

Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs 2/17

Eiropas Kopienu Padome 2/15

Eiropas Kopienu Statistikas birojs, Statistikas birojs 2/17

Eiropas Kopienu Tiesa 2/16

Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds 2/16

Eiropas Monetārā sistēma 2/16

Eiropas Monetārās sadarbības fonds 2/16

Eiropas Parlaments, Parlaments 2/16

Eiropas Radiosakaru komiteja 2/16

Eiropas Reģionālās attīstības fonds 2/16

Eiropas Savienības Padome 2/16

Eiropas Sociālais fonds 2/16

Eiropas Standartizācijas komiteja 2/16

Eiropas Tiesa, Tiesa 2/16

ekoloģiskā izpratība 2/25

ekomarķējums 4/19

Ekonomikas un monetārā savienība 2/16

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 2/16

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organi­zā­cija (ESAO) 4/22

ekonomiskās tiesības 4/19

ekopratība 2/25

eksperta ziņojuma pieprasījums 4/18

eksprezidents 2/19–20

elektroenerģijas skaitītājs 2/24

emisijas kvota 4/27

e-pārvalde 2/6–8

e-pārvaldība 2/6–8

e-pasts 2/6

e-raksts 2/6

[ES un tās dalībvalstu] sadarbības koor­di­nē­ša­na 4/21

esamība 4/8

“esamība” 2/12, 3/25

ESAO Attīstības veicināšanas komiteja 4/21

esība 2/12, 3/25, 4/8–9

etalon- 2/23

etiķete 2/25

“e-valdība” 2/7

fabrikas marka 4/13

fabrikas zīme 4/13

faktūrdarījums 2/25

fakturēšana 2/25

faktūrkreditēšana 2/25

faktūrrēķins 2/25

filiāle (komerctiesību jomā) 4/18

finanses 3/9–10

finansiālais slogs 4/19

firma 2/9–11

firmas atšķiramība 2/12

firmas atšķirtspēja 2/12

“fitnesa” klubs 4/26

“fitness” 4/26

franšīze 4/19

galamērķa valsts 4/18

galotņu apspriede 2/25

galvinieks 2/29

galvojums 2/29

galvotājs 2/29

garantija 2/29

garantijas remonts 2/29

garantijas talons 2/29

garants 2/29

gāzapgāde 2/18–19

gāzapgādes sistēma 2/19

gāzes skaitītājs 2/24

gels 3/22–23

“greifs” 2/5

grifs 2/5

grozījums 2/14

ģenerāladvokāts 2/14

ģimene 3/11

humānā palīdzība 3/5, 4/20

humanitārā intervence 3/5–6

humanitārās zinātnes 3/5

iecēlējinstitūcija 4/17

iecere 4/30

iegūšana savā īpašumā 2/30, 3/26

ieguvēja sabiedrība 4/17

iekraušanās 4/30

Iekšējā tirgus padomdevēja komiteja 2/16

“iekšlietu orgāns” 3/13

iekšupējs 4/30

Iepirkumu un līgumu padomdevēja komiteja 4/17

iepriekšējs nolēmums 4/22

ierobežojumu atcelšana 2/14, 4/19

ieslodzītais 4/22

iespiedgatava kopija 2/24

iestāde 2/15

“iestāšanās līgums” 4/6

ieteikums 2/17

ietvarlēmums 4/19

ievešana pārstrādei 4/20

ievirze 4/30

informācijas sabiedrība 4/30

institūcija 3/12

instrumentapgāde 2/19

integrācija 3/28

integrētā loģistika 4/11

integrēta sabiedrība 3/28

īpašs režīms 4/23

izmēģinājuma projekts 2/25

izmēģinājumprojekts 4/22

Izmeklēšanas komiteja 2/15

izņēmums 2/16

izņēmumu atcelšana 2/14

izpilde 4/19

izpildījums 4/30

Izpildu komiteja 2/16

izpildu vara 3/7

izpirkumnoma 3/29

izsekojamība 2/25

“izslēgšana” 2/12

[iz]solīšana 2/24

“izteiksmes brīvība” 3/18–19

izvešana pārstrādei 4/22

jaunu dalībvalstu uzņemšana 4/17

juridiskā dzīvesvieta 4/21

juridiskā pastāvēšana 4/19

juridiski piespiedu pasākumi 4/21

juridiski šķēršļi 4/21

juridiski vai faktiski; de iure vai de facto 4/20

kaba 2/25

kandidāts 4/18

kandidātvalsts 2/14

karpas želeja 3/23

kārtība 4/22

kasetne 2/24

K4.panta komiteja 2/15

“klasteris” 2/21

klātiene 2/25

klauzula 2/15

Kohēzijas fonds 2/15

komandīts 2/12

komandītsabiedrība 2/12

komercdarbība 2/8–9, 24

komercekonomija un vadībzinība 4/30

komercpilnvarojums 3/29, 4/19

komersants 2/8,24

komiteja 2/15

kompetence 4/18

kompetentā iestāde 4/18

kompetentā institūcija 4/18

“komplementārais dalībnieks” 2/11

komplementārs 2/11

Konjunktūras politikas komiteja 2/15

konkurences tiesības 4/18

konkursizsole 2/24

konstitutīvs likums 4/22

konstitūts 3/12–13

kontrolakciju sabiedrība 2/25

kontrolakciju turēšana 2/25

konvencija 2/15

Koordinēšanas komiteja 2/15

kopa 4/18

kopēja nostāja 4/18

Kopienas Akcīzes lietu komiteja 2/15

Kopienas tiesību kopums 4/17

kopuzņēmums 4/20

kratīšana 4/23

kravas līgums 3/29

kriminālprocess 4/19

kultūrpratība 2/25

kultūrpratīgums 2/25

kvalitātes cilpa 2/25

kvalitātes pārvaldība 2/25

kvalitātes vadība 2/25

Lauksaimniecības struktūru un lauku attīs­tī­bas pārvaldības komiteja 4/21

lejupējā metode 3/14

lēmums 2/16

“līdzaudzis” 3/15

līdzekļu apropriācija 2/30, 3/26

līdzekļu asignēšana 2/30, 3/26

līdzinieks 3/15

līdzinieku izglītība 2/25, 3/15

līdzinieku izglītotājs 3/15

liegumpunkts 2/25

lielu parādu apgrūtināta nabadzīga valsts 4/20

lieta 4/18

[lietā] uzvarējusī puse 4/23

[lietā] zaudējusī puse 4/23

lietas izskatīšana 4/20

lietojums 4/23

lietpratības vērte 2/22

līguma atjaunojums 2/27–28

līguma pārjaunojums 2/27–28

līguma pārjaunošana 2/27–28 

līguma piemērošana 2/15

līgumatbildība 4/18

līgumceļojums 2/24

līgums 2/15, 17

līgumslēgšanas spēja 4/18

likuma spēkā esība 4/9

likumdevēja institūcija 3/13

likumdevēja vara 3/7

likumdošana 4/21

“likumdošanas orgāns” 3/13

likums 4/20

likumu prioritāte 4/22

loģistika 4/10–12

mājsaimniecība 3/11

mājsaimniecības galva 3/11

[māj]saimniecības preces 3/11

mājsaimniecības sastāvs 3/11

marka 4/13

materiāltehniskā apgāde 4/12

mātessabiedrība 4/22

mātesuzņēmums 4/22

matu želeja 3/23

mauragas 4/24–25

mazie un vidējie uzņēmumi 4/23

meitassabiedrība 4/23

meitasuzņēmums 4/23

mērķsadarbība 4/23

mijieskaita norēķini 3/30

mikrouzņēmums 4/21

Ministru komiteja 2/15

Ministru padome 2/15

Monetārā komiteja 2/16

muitas iestāde 4/19

Muitas kodeksa komiteja 2/16

muitas nodolis 4/19

mutiska liecība 4/22

mutiskā tiesvedība 4/21

mutiskais process 4/21

nāciju tiesības 4/20

nacionālā indikatīvā programma 4/21

nacionālā minoritāte 3/29

nākotnes redzējums 4/29

naudas sods 4/19, 4/22

nebīstamība 2/25

negatīvs atzinums 2/14

neklātiene 2/25

[nelikumīga] piesavināšanās 2/30, 3/26

nepatiesa liecība 4/22

neslavas celšana 4/19

nespēja 4/19

nodarbināta persona 4/19

Nodarbinātības komiteja 2/16

nodarījums 4/21

nodarījums ekonomikas jomā 4/19

nodokļu administrācija 4/23

nodrošinājums 4/10–12

nolīgums 2/14

nolikums 2/13, 17, 4/22

normatīva akta spēkā esība 4/9

nosacīta atbrīvošana 4/23

noteikumi 2/13, 17

noteikums 2/17, 4/22

noteikumu piemērošana 4/17

noteikumu spēkā esība 4/9

novērtējums 2/22

novērtēšana 2/22

novērtēt 2/22

novērtētājs 2/22

[nozares] pamatu likums 4/22

[nozares] pārvaldības komiteja 4/21

noziedzīgs nodarījums pret īpašumu 4/19

“obligāciju turētājs” 2/11

obligacionārs 2/11

Oficiālais Vēstnesis 4/21

Oficiālo publikāciju birojs 2/17

ogļapgāde 2/19

ombuds* 4/21

organizāciju puduris 2/22

“orgāns” 3/12–13

otrais mājoklis 4/23

padomdevēja komiteja 2/14

Padomdevēja komiteja 2/15

padomdevēja statuss 2/14

padomdevējfunkcijas 2/14

Padomes akts 2/14

pakalpojuma sniegšana 2/25

pakalpojumu sniedzējs 4/30

palīdzība attīstības jomā 4/19

pamatkapitāla daļu iegūšana 4/17

papildinājums 4/17

papildprotokols 4/17

paredzējuma loma 4/29

paredzējums 4/28

paredzējumu darbības sistēma 4/29

paredzējumu izpētes objekti 4/29

paredzējumu plašums 4/29

paredzējumu rezultāti 4/29

paredzējumu uzdevumi 4/29

pārjaunojums 2/27–28

pārrēķināts uz gadu 4/30

pārstāvniecība (komerctiesību jomā) 4/17

“partijas orgāns” 3/13

pārvaldes atklātumatbildība 4/17

“pārvaldes orgāns” 3/13

pastāvīgā komiteja 2/17

Pastāvīgā veterinārijas komiteja 2/17

Pastāvīgā zivsaimniecības struktūru pār­val­dī­bas komiteja 4/23

Pastāvīgo pārstāvju komiteja 2/17

pašuniversitāte 3/24

pašzemes universitāte 3/24

Patentēto medikamentu komiteja 2/15

patvaļīga diskriminācija 2/15

pavalstniecība 4/21

paziņojums 2/15

peļņatkarīgā atlīdzība 2/12

peļņatlīdzība 2/12

peļņmaksa 2/12

peļņsamaksa 2/12

pensionāru saime 3/10

piegādes loģistika 4/11

piekrišana 2/15

pielāgojums 4/17

pieļaujamība 4/17

pieļāvuma kvota 4/27

pieļāvums 4/27

piemērošana 4/17, 4/19

pienācīga rūpība 4/19

pienākumu izpildītājs 3/20

pieņemamība 4/17

pieņemšana 2/14

pieņemt lēmumu ar [..] balsu vairākumu 2/14

[pierādījuma] atspēkojums 4/22

piešķirtās pilnvaras 4/23

[pieteikuma] iesniedzējs 4/17

pieteikuma noraidīšana 4/23

pieteikums 4/17

pievienošanās līgums 4/6–7

pievienotā sabiedrība 4/17

pilnvara 3/7, 4/22

pilnvaras 4/22

pilsonība 4/21

pircēja zīmoltiece 4/14

Pirmās instances tiesa 2/16

pirmstiesas apcietinājums 4/19

plašsaziņa 4/30

plašsaziņas līdzekļi 4/30

Politikas komiteja 2/17

popularitātes vērte 2/22

prasība 4/18

prasības atsaukšana 4/19

prasības iesniedzējs 4/18

prasības priekšmets 4/23

prasījuma tiesība 4/20

prasījuma veids 4/19

prasījums 4/18

Prasījumu apmierināšanas komiteja 2/15

[prasītāja] replika 4/23

prasītājs 4/18

precedentu tiesības 4/20

prečapgāde 2/19

Preču izcelsmes komiteja 2/15

prejudiciāls nolēmums (ES tiesībās) 4/22

“prettiesīgs” 2/12

prettiesisks 2/12

priekšraksts 4/22

priekšupējs 4/30

privāto tiesību juridiskā persona 4/21

privāts uzņēmums 4/22

privāts zemes īpašums 4/22

privātuzņēmums 4/22

procedūra 4/22

procesa noteikumu pārkāpšana 2/15

process 4/22

“provīzija” 2/12

publiska institūcija 4/22

publisks uzņēmums 4/22

puduris 2/21–22, 4/18

[pušu] samierināšana 4/18

putekļu salvete 2/25

PVN padomdevēja komiteja 2/14

radniecīgs uzņēmums 4/23

ratifikācijas instruments 4/20

ratione materiae jurisdikcija 4/20

ražotāja zīme 4/13

“reference” 2/23

referenta palīgs 2/15

reglaments 4/23

regula 2/13, 17

regula (EK tiesību akts) 4/22

regulatīvā komiteja 4/22

regulējums 2/17, 4/22

regulēta konkurence 4/18

reģionālā indikatīvā programma 4/22

Reģionu attīstības un pārveides padomdevēja komiteja 2/14

Reģionu komiteja 2/15

revidents 3/21–22

revīzija 3/21–22 

Revīzijas palāta 2/16

rezolūcija 2/17

rīcības programma 2/14

rīcībspēja 4/18, 4/21

rīkoties atbilstoši pilnvarām 2/14

“rindvērte” 2/23

roku želeja 3/23

“rotanga mēbeles” 3/24

rotangpalma 3/23–24

rotangpalmas mēbeles 3/24

“rotangs” 3/23–24

sadarbība attīstības jomā 4/19

sadarbības procedūra 4/18

sagādes loģistika 4/11

saime 3/10–11

saimes galva 3/10

saimes galvenais pelnītājs 3/10

saimes loceklis 3/10

saimes mājoklis 3/10

saimes sastāvs 3/10

saimes sociālekonomiskās grupas 3/10

saistīti uzņēmumi 4/18

saistīts uzņēmums 4/17

Samierināšanas komiteja 2/15

sardze 3/27

sardzne 3/26–27

sargs 3/27

sarunizrāde 2/25

savstarpēji vienojoties 2/15

sertifikāts 4/18

servitūts 2/26–27

siltumapgāde 2/18–19

siltumapgādes tīkli 2/19

skeneris 2/25

sniegt ievirzi 4/30

sniegums 4/30

sociālā integrācija 3/29

sociālā kohēzija 4/23

sociālā politika un nodarbinātība 4/23

sociālā saziņa 4/30

soda izciešanas iestāde 4/22

sodāmības reģistrs 4/19

spēja 4/18

“spēkā esamība” 4/8–9

spēkā esība 4/8–9

sprieduma rezolutīvā daļa 4/21

spriedums bez atbildētāja klātbūtnes 4/20

spriedums bez prasītāja klātbūtnes 4/20

starptautiskā attīstība 4/20

starptautiskās cilvēktiesības 4/20

starptautiskās tiesības 4/20

starptautisko līgumtiesību akti 4/17

statuss 4/18

stāvlaika skaitītājs 2/24

strādājošais 4/23

strādājošo brīva pārvietošanās 4/20

strādājošo pārvietošanās brīvība 4/20

strīda priekšmets 4/23

struktūrfondi 2/17

svītrošana 2/12

šķēršļu likvidēšana 2/14

šķīrējinstitūcija 4/17

šķīrējklauzula 4/17

šķīrējtiesas nolēmums 4/17

šķīrējtiesnesis 4/18

tālsakari 3/27

tālsaziņa 4/30

Tehniskā komiteja 2/17

Tekstilpreču komiteja 2/17

telekomunikācija 3/27

telesakari 3/27, 4/30

terminālis 3/22

Tiesa nolemj 4/18

tiesas izmeklēšana 4/20

tiesas izmeklētājs 4/20

Tiesas jurisdikcija 4/18

Tiesas priekšsēdētājs 4/22

tiesas process 4/21

tiesas sēde 4/20

[Tiesas] sekretāra palīgs 4/18

tiesāšanās izdevumi 4/21

tiesība[s] 4/23

tiesības 4/20

tiesībsargs 4/21

tiesībspēja 4/21

[tiesību] akta pieņemšana 4/17

tiesību akti 4/21

tiesību aktu atbilstības izvērtēšana 4/23

tiesību pārņēmējs 4/18

tiesību pārņemšana 4/18

tiesību pilnveidošana 4/20

tiesību prioritāte 4/22

tiesību un rīcības spēja 4/21

tiesiskā aizsardzība 4/21

tiesiska darbība 4/21

tiesiskā kārtība 4/21

tiesiskais regulējums 4/21

tiesiskās aizsardzības līdzeklis 4/20

tiesiskās palīdzības pieprasījums 4/21

tiesiskās sekas 4/21

tiesiski šķēršļi 4/21

tiesnesis referents 4/20

tiesu iestāde 4/20

tiesu izpildītājs 4/18

tiesu jurisdikcija 4/20

[tiesu] prakse 4/18

tiesu varas amatpersona 4/20

tiesu varas amats 4/20

tiesvedība 4/21

tirgus caurredzamība 2/23–24

[trešās personas] iestāšanās lietā 4/20

trīspusēja sadarbība 4/23

ūdens skaitītājs 2/24

ūdensapgāde 2/18–19

uzklausīšana 4/20

uzņēmējdarbība 2/8–9, 24

uzņēmējs 2/8

uzņēmēju un citu pašnodarbināto saime 3/10

uzņēmums 4/19

uzņēmumu apvienība 2/15

uzraudzība 4/23

Uzraudzības komiteja 2/17

uzticamības pārbaude 4/19

uzticamības vērte 2/22

uzticība zīmolam 4/14

vairāku personu mājsaimniecība 3/11

vairāku personu saime 3/10

valsts apsūdzība 4/22

valsts, kas pievienojas 4/16

valsts suverenitāte 4/21

valsts vara 3/7

valsts zemes īpašums 4/22

valstspiederība 4/21

vara 4/22

“varas orgāns” 3/13

vārda brīvība 3/17–19, 4/20

vecāku atbildība 3/8, 4/22

vecāku vara 3/6–9, 4/22

veidošana 2/12

veiktspēja 4/30

veikums 4/30

vērte 2/22–23

vērtējums 2/22

vērtes skala 2/22

vērtes tabula 2/22

vērtēšana 2/22

vērtēt 2/22

vērtētājs 2/22

vertikāla vienošanās 4/23

“vešana” 2/12

vienas personas mājsaimniecība 3/11

vienas personas saime 3/10

“vienaudzis” 3/15

vienošanās 2/14

vienota rīcība 4/20

vienotais programmdokuments 4/23

vienots mehānisms 4/23

vienums 2/25

viesuniversitāte 3/24

vieszemes universitāte 3/24

vietas izpildītājs 3/19–20

vingruma klubs 4/27

vingrums 4/27

“virssardze” 3/27

virssardzne 3/27

vismazāk attīstītas valstis 4/20

Vispārējā tarifu un tirdzniecības vienošanās 4/20

Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdz­nie­cī­bu 4/20

vispārējās ekonomiskās intereses 4/20

vispārējās attīstības pamatnostādnes 4/18

vistas želeja 3/23

Zaļā grāmata 2/16

zemnieku saime 3/10

zīmola novērtēšana 4/14

zīmola pārnese 4/14

zīmola pazīstamība 4/14

zīmola vārds 4/14

zīmola veidošana 4/14

zīmola veidošanās 4/14

zīmola vērtība 4/14

zīmolpreces 4/14

zīmols 4/14

zīmoluzticība 4/14

zīmolvārds 4/14

zīmolvedība 4/14

zīmolveide 4/14

zīmolzinība 4/14

zināšanu sabiedrība 4/30

zināšanu vērte 2/22

Zinātnes un tehnikas komiteja 2/17

ziņojums 2/17

želeja 3/22–23

Rādītāju sagatavojusi Mg. philol. Marika Ķirīte

     

 
Jūs esat 5418664. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs