Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2003 > 2003 (5/6)     
   Priekšvārds     

Drukāt         

    
    

“Terminus veido valodnieki, kas nekā nejēdz no lietām un procesiem, ko termini apzīmē, bet tikai mēģina uzspiest mums, profesionāļiem, kaut kādus mākslīgus latvisku terminu izdomājumus.” —

Nekas nevar būt tālāks no īstenības kā šāds priekšstats.

J. Borzovs

PRIEKŠVĀRDS

“Terminoloģijas Jaunumu” (“TJ”) apvienotais 5./6. numurs iznāk  ar Latvijas Zinātņu akadēmijas un LR Finanšu ministrijas pamatbudžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbalstu. Krājumā publicēti LZA Terminoloģijas komisijas (TK) rudens sezonas lēmumi un konsultācijas, kā arī citi materiāli, kas galvenokārt saistīti ar terminu lietošanu likumos, standartos un citos normatīvajos aktos.

Šoreiz krājumā vieta atvēlēta arī viesim – LZA TK IT&T terminoloģijas apakškomisijai, kura veic būtiski nozīmīgu darbu visām nozarēm tik svarīgā jomā kā elektroniskie sakari.

Ievērojot sabiedrības vēlēšanos, dots iepriekšējos “TJ” izdevumos publicēto terminu rādītājs latviešu un angļu valodā.

Sadaļā “Gaidām speciālista padomu”, pateicoties LR Tieslietu ministrijas juriskonsulta M. Ozoliņa rosinājumam, tiek uzsākta diskusija par aizguvumu izpratni latviešu valodā un latviskās izteiksmes lomu. Ceram uz “TJ” lasītāju līdzdalību šajā tieši pašreizējam periodam tik svarīgajā domu apmaiņā.

Atgādinām, ka LZA TK apstiprināto terminu vārdnīcu saraksts publicēts “TJ” 1. numurā, kā arī Valsts valodas komisijas mājas lapā (http://www.vvk.lv). Šo publikāciju konsekventa iz­­man­tošana praksē sekmēs vienotas latviešu valodas terminu sistēmas ievie­­šanu un līdz ar to arī izteiksmes skaidrību un nepārprotamību.

Aici­nām lasītājus būt līdzdalīgiem precīzu terminu un skaidras izteik­smes vei­do­šanā un lietošanā. Būsim pateicīgi par derīgiem priekš­li­ku­miem.

Mūsu adrese: Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, LV-1050, Latvija.

Tālr.: (371) 7229636. E pasts: vaska@lza.lv

LZA TK priekšsēdētāja
2003. gada novembrī
Valentīna Skujiņa

     

 
Jūs esat 5492857. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs