Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Normatīvie akti > Valsts valodas centra dokumenti     
   Par pagastu un novadu nosaukumiem sakarā ar reģionālo reformu     

Drukāt         

    
    

Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas
Vietvārdu apakškomisijas informācija

Rīgā 2003.gada 15.decembrī

Par pagastu un novadu nosaukumiem sakarā ar reģionālo reformu

Sakarā ar paredzamo administratīvi teritoriālo reformu, kas saistīta gan ar izmaiņām pagastu pašreizējā statusā, gan ar jaunu nosaukumu piešķiršanu un apstiprināšanu jaunajām administratīvi teritoriālajām un teritoriālajām vienībām, Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas Vietvārdu apakškomisija uzskata, ka šobrīd ir īstais laiks nepieļaut kļūdas un neprecizitātes jaunu nosaukumu veidošanā un rakstībā, kā arī novērst kļūdas un neprecizitātes jau esošo nosaukumu rakstībā.
Tāpēc Vietvārdu apakškomisijas eksperti 2002.–2003. gadā izskatīja pašreizējo pagastu un novadu nosaukumus un izvērtēja to pareizību no valodnieciskā, kultūrvēsturiskā un ģeogrāfiskā viedokļa.
Vietvārdu apakškomisija, izvērtējot ciemu, novadu un pagastu nosaukumus:
• no vietvārdu veidošanas principu viedokļa;
• no tā saucamās interferences viedokļa;
• no Latvijas vietvārdu seno un dialektālo formu sistēmas, respektīvi, vietvārdu īpatnību autentiskuma viedokļa;
• no vietvārdu pareizo formu atjaunošanas viedokļa;
• no vienādu nosaukumu novēršanas viedokļa,
1) konstatēja, ka valodnieciskas, ģeogrāfiskas un kultūrvēsturiskas kļūdas un neprecizitātes, kā arī iepriekš minēto principu nerespektēšana vērojama 70 pašreizējo ciemu, pagastu un novadu nosaukumos;
2) sniedz pašvaldībām izvērtēšanai konkrētus priekšlikumus un ieteikumus, kas jāņem vērā, veidojot un apstiprinot jaunā administratīvi teritoriālā un teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumus (skat. pielikumā);
3) atgādina, ka nolūkā atvieglot kļūdu un neprecizitāšu novēršanu oficiālajos nosaukumos tiesību akti nosaka – nosaukumu precizējot, nav jāmaina ieraksti visos īpašumtiesību dokumentos un personu apliecinošos dokumentos, ja vien to nepieprasa dokumenta turētājs (Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr. 294 “Noteikumi par vietu nosaukumu, iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu nosaukumu veidošanu un lietošanu” (“Latvijas Vēstnesis”, 2000, Nr. 302), 5. punkts).

Valsts valodas centra direktors Dr. philol. A.Timuška

Latviešu valodas ekspertu komisijas Vietvārdu apakškomisijas
priekšsēdētājs Dr. habil. philol. O. Bušs

Pielikums

Par Latvijas pagastu un novadu nosaukumiem

 

Aizkraukles rajons

Pašreizējais oficiālais nosaukums
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi pagastu un novadu nosaukumos
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi ciemu oficiālajos nosaukumos
Pamatojums
Mazzalves pag. ieteicams – Ērberģes pag. Pagasta centrs Ērberģe ir lielākā apdzīvotā vieta šai pagastā, bet ciems Mazzalve atrodas blakus esošajā Zalves pagastā. Nosaukums Ērberģes pagasts šim pagastam bija arī pirms Otrā pasaules kara.
Pilskalnes pag. ieteicams – Pilkalnes pag. Pagastā ir ciems Pilkalne (ap bij. Pilkalnes muižu), jauno pagasta centru sauc par Pilskalni. Pilkalnes pagasts ir šī pagasta nosaukuma vēsturiskā forma, ko lietoja arī pirms Otrā pasaules kara. Nosaukuma Pilkalnes pagasts atjaunošana novērstu pagastu nosaukumu atkārtošanos Latvijā, jo Pilskalnes pagasts ir arī Daugavpils rajonā.

Alūksnes rajons

Pašreizējais oficiālais nosaukums
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi pagastu un novadu nosaukumos
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi ciemu oficiālajos nosaukumos
Pamatojums
Alsviķu pag. ieteicams – Alsviķa pag. Alsviķis, nevis Alsviķi Alsviķi ir kļūdains vēsturiskā nosau­kuma Alsviķis pārveidojums (nepa­matoti mai­nīts vārda skaitlis).
Jaunalūksnes
pag.
jābūt Beja pag. vai Baja pag. ieteicams Bejs vai Bajs, nevis Beja Beja ir kļūdains vietējā nosaukuma Bejs vai Bajs pārveidojums (nepama­toti mainī­ta vārda dzimte).
Zeltiņu pag. ieteicams – Zeltiņa pag. Zeltiņš, nevis Zeltiņi Zeltiņi ir kļūdains vēsturiskā nosau­kuma Zeltiņš pārveidojums (nepama­toti mainīts vārda skaitlis).
Ziemeru pag. ieteicams – Ziemera pag. vai Zīmara pag. Ziemeris vai Zīmars, nevis Ziemeri Ziemeri ir kļūdains vēsturiskā nosau­kuma Ziemeris vai Zīmars pārveido­jums (nepa­matoti mainīts vārda skaitlis). Vietējo iedzīvotāju lietotais nosaukums ir Zīmars.

 Balvu rajons

Pašreizējais oficiālais nosaukums
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi pagastu un novadu nosaukumos
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi ciemu oficiālajos nosaukumos
Pamatojums
Baltinavas pag. ieteicams – Baļtinovas pag. Baļtinova, nevis Baltinava Vietējo iedzīvotāju lietotais nosau­kums ir Baļtinova.
Bērzpils pag. ieteicams – Bieržu pag. Bierži, nevis Bērzpils Vēsturiskais nosaukums ir Bieržu pagasts.
Briežuciema pag. ieteicams – Brīžucīma pag. Brīžucīms, nevis Briežu­ciems Vietējo iedzīvotāju lietotais nosaukums ir Brīžucīms.
Krišjāņu pag. jābūt Krišanu pag. Krišani, nevis Krišjāņi Krišjāņi ir kļūdains vietējā nosaukuma Krišani pārveidojums.
Kubuļu pag. jābūt Kubulu pag. Kubuļu pagasts ir kļūdains vietējā nosaukuma Kubulu pagasts pārveidojums.
Lazdukalna pag. ieteicams – Lozdu­kolna pag. Lozdukolns, nevis Lazdu­kalns Vietējo iedzīvotāju lietotais nosau­kums ir Lozdukolns, ko izrunā ar īsiem patskaņiem “o”.
Medņevas pag. jābūt Medņovas pag. Medņova, nevis Medņeva Medņeva ir kļūdains vietējā nosau­kuma Medņova pārveidojums krievu valodas rakstības iespaidā.
Rugāju pag. ieteicams – Rugoju pag. Rugoji, nevis Rugāji Vēsturiski senākā vietējā nosaukuma forma ir Rugoji, ko izrunā ar divskani “uo” – [Ruguoji].
Šķilbēnu pag. ieteicams – Šķilbanu pag. Šķilbani, nevis Šķilbēni Vietējo iedzīvotāju lietotais nosaukums ir Šķilbani.
Vecumu pag. ieteicams – Vacumu pag. Vacumi, nevis Vecumi Vietējo iedzīvotāju lietotais nosaukums ir Vacumi.
Vīksnas pag. ieteicams – Viksnas pag. Viksna, nevis Vīksna Vietējo iedzīvotāju lietotais nosaukums ir Viksna.

 

Daugavpils rajons

Pašreizējais oficiālais nosaukums
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi pagastu un novadu nosaukumos
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi ciemu oficiālajos nosaukumos
Pamatojums
Bebrenes pag. jābūt Bebrines pag. Bebrine, nevis Bebrene Bebrene ir kļūdains vietējā nosauku­ma Bebrine pārveidojums (nepama­toti mainīts vārda piedēklis).
Biķernieku pag. ieteicams – Bikernīku pag. Bikernīki, nevis Biķernieki Vietējo iedzīvotāju lietotais nosau­kums ir Bikernīki.
Dvietes pag. jābūt Dvīta pag. Dvīts, nevis Dviete Dviete ir kļūdains vietējā nosaukuma Dvīts pārveidojums (nepamatoti mainīta vārda dzimte).
Kalkūnes pag. jābūt Kalkūnu pag. Kalkūni, nevis Kalkūne Kalkūne ir kļūdains vietējā nosau­kuma Kalkūni pārveidojums (nepa­matoti mainīta vārda dzimte un skaitlis).
Kalupes pag. jābūt Kolupa pag. Kolups, nevis Kalupe Kalupe ir kļūdains vietējā nosaukuma Kolups pārveidojums (nepamatoti mainīta arī vārda dzimte). Nosaukumu Kolups izrunā ar īsu patskani “o”.
Līksnas pag. ieteicams – Leiksnas pag. Leiksna, nevis Līksna Vietējo iedzīvotāju lietotais nosau­kums ir Leiksna.
Maļinovas pag. jābūt Maļinovkas pag. Maļinovka, nevis Maļinova Vēsturiskais un vietējo iedzīvotāju lieto­tais nosaukums ir Maļinovka.
Medumu pag. jābūt Meduma pag. Medums, nevis Medumi Medumi ir kļūdains vietējā nosauku­ma Medums pārveidojums (nepama­toti mai­nīts vārda skaitlis).
Naujenes pag. jābūt Naujines pag. Naujine, nevis Naujene Naujene ir kļūdains vietējā nosauku­ma Naujine pārveidojums (nepama­toti mai­nīts vārda piedēklis).
Nīcgales pag. jābūt Neicgaļa pag. Neicgaļs (-lis), nevis Nīcgale Nīcgale ir kļūdains vietējā nosau­kuma Neicgaļs pārveidojums (nepamatoti mai­nīta vārda dzimte).
Salienas pag. ieteicams – Salanājas pag. vai Salonājas pag. Salanāja vai Salonāja, nevis Saliena Salanājas pagasts, arī Salonājas pagasts ir šī nosaukuma vēsturiskās formas, ko lietoja arī pirms Otrā pasaules kara. Nosaukumu Salonāja izrunā ar īsu patskani “o”.
Vaboles pag. jābūt Vabales pag. Vabale, nevis Vabole Vabole ir kļūdains vietējā nosaukuma Vabale pārveidojums (nepamatoti mainīts vārda piedēklis).
Višķu pag. jābūt Višku pag. Viški, nevis Višķi Višķi ir kļūdains vietējā nosaukuma Viški pārveidojums. Nosaukums radies no krievu valodas vārda “вышки”, tādēļ rakstāms ar “k”, nevis “ķ”.

 

Jēkabpils rajons

Pašreizējais oficiālais nosaukums
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi pagastu un novadu nosaukumos
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi ciemu oficiālajos nosaukumos
Pamatojums
Gārsenes pag. jābūt Gārsines pag. Gārsine, nevis Gārsene Gārsene ir kļūdains vietējā nosau­kuma Gārsine pārveidojums (nepamatoti mai­nīts vārda piedēklis).
Rubenes pag. jābūt Rubinu pag. vai Rubina pag. Rubini vai Rubins, nevis Rubeņi Vēsturiskais pagasta nosaukums ir Rubinu pagasts. Rubeņi (agrāk Rubins, Rubinu muiža) ir lielākā apdzīvotā vieta šai pagastā, pagasta centrs. Vēsturiskā nosaukuma atjau­nošana novērstu pagastu nosaukumu atkārtošanos Latvijā, jo Rubenes pagasts ir arī Valmieras rajonā.

 

Krāslavas rajons

Pašreizējais oficiālais nosaukums
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi pagastu un novadu nosaukumos
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi ciemu oficiālajos nosaukumos
Pamatojums
Andrupenes pag. jābūt Ondrupines pag. Ondrupine, nevis Andrupene Andrupene ir kļūdains vietējā nosaukuma Ondrupine pārveidojums (nepamatoti mainīts vārda piedēklis). Nosaukumu Ondrupine izrunā ar īsu patskani “o”.
Asūnes pag. ieteicams – Osiuna pag. Osiuns, nevis Asūne Asūne ir kļūdains vietējā nosaukuma Osiuns pārveidojums (nepamatoti mainīta vārda dzimte). Vietējo iedzī­votāju lieto­tais nosaukums ir Osiuns, ko izrunā ar īsu patskani “o” un cietu “i” divskanī “iu” – [Osyuns].
Ezernieku pag. ieteicams – Bukmuižas pag. Bukmuiža, nevis Ezernieki Ezernieku vēsturiskais nosaukums ir Bukmuiža (kā joprojām sauc šejienes mežniecību un draudzi). Pašreizējais nosau­kums ir mākslīgi ieviests XX gs. 30. gadu beigās‚ skaužot vārdu “muiža” Latvijas vietvārdos.
Izvaltas pag. jābūt Izvolta pag. Izvolts, nevis Izvalta Izvalta ir kļūdains vietējā nosaukuma Izvolts pārveidojums (nepamatoti mainīta vārda dzimte). Nosaukumu Izvolts izrunā ar īsu patskani “o”.
Kombuļu pag. jābūt Kumbuļa pag. Kumbuļs (-lis), nevis Kombuļi Kombuļi ir kļūdains vietējā nosauku­ma Kumbuļs pārveidojums (nepama­toti mai­nīts arī vārda skaitlis).

 

Ludzas rajons

Pašreizējais oficiālais nosaukums
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi pagastu un novadu nosaukumos
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi ciemu oficiālajos nosaukumos
Pamatojums
Briģu pag jābūt Brigu pag. pagasta nosaukums saskaņojams ar ciema, pagasta centra, nosaukumu Brigi (rakstāms ar cietu “g”).
Malnavas pag. jābūt Malnovas pag. Malnova, nevis Malnava Malnava ir kļūdains vietējā nosauku­ma Malnova pārveidojums.
Mērdzenes pag. jābūt Mērdzines pag. Mērdzine, nevis Mērdzene Mērdzene ir kļūdains vietējā nosau­kuma Mērdzine pārveidojums (nepa­matoti mai­nīts vārda piedēklis).
Mežvidu pag. jābūt Mežavidu pag. Mežavidi, nevis Mežvidi Mežvidi ir kļūdains vietējā nosauku­ma Mežavidi pārveidojums.
Nirzas pag. ieteicams – Nierzas pag. Nierza, nevis Nirza Vietējo iedzīvotāju lietotais nosau­kums ir Nierza.
Nukšas pag. jābūt Ņukšu pag. Pagasta nosaukums saskaņojams ar ciema, pagasta centra, nosaukumu Ņukši.
Pasienes pag. ieteicams Pasīnes pag. vai Posīnes pag. Pasīne vai Posīne, nevis Pasiene Nosaukuma vēsturiskās formas ir Pasīne un Posīne (izrunā ar īsu patskani “o”).
Rundēnu pag. jābūt Rundānu pag. Pagasta nosaukums saskaņojams ar ciema, pagasta centra, nosaukumu Rundāni.
Salnavas pag. jābūt Saļņovas pag. Saļņova, nevis Salnava Salnava ir kļūdains vietējā nosauku­ma Saļņova pārveidojums.
Zvirgzdenes pag. jābūt Zviergzdines pag. Zviergzdine, nevis Zvirgzdene Zvirgzdene ir kļūdains vietējā nosau­kuma Zviergzdine pārveido­jums (nepamatoti mainīts vārda piedēklis).

Madonas rajons

Pašreizējais oficiālais nosaukums
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi pagastu un novadu nosaukumos
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi ciemu oficiālajos nosaukumos
Pamatojums
Barkavas pag. ieteicams – Borkovas pag. Borkova, nevis Barkava nosaukums Borkova radies no mui­žas īpaš­nieka uzvārda Borch un vācu valodas vārda Hof. nosaukumu Bor­kova izrunā ar īsiem patskaņiem “o”.

Preiļu rajons

Pašreizējais oficiālais nosaukums
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi pagastu un novadu nosaukumos
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi ciemu oficiālajos nosaukumos
Pamatojums
Galēnu pag. jābūt Gaļānu pag. Gaļāni, nevis Galēni Galēni ir kļūdains vietējā nosaukuma Gaļāni pārveidojums.
Pelēču pag. ieteicams – Pelēča pag. vai Pelieča pag. Pelēcis vai Peliecs, nevis Pelēči Pelēči ir kļūdains vietējā nosaukuma Pelēcis vai Peliecs pārveidojums (nepa­matoti mainīts vārda skaitlis).
Riebiņu pag. jābūt Ribinišku pag. Ribiniški‚ nevis Riebiņi Riebiņi ir kļūdains vietējā vēsturiskā nosaukuma Ribiniški pārveidojums.
Rušonas pag. jābūt Rušiuna pag. Rušiuns, nevis Rušona Rušona ir kļūdains vietējā nosaukuma Rušiuns pārveidojums (nepamatoti mai­nīts vārda piedēklis un dzimte). Nosauku­mu Rušiuns izrunā ar cietu “i” divskanī “iu” – [Rušyuns]. Arī ezera nosaukums ir Rušiuns.
Vārkavas novads ieteicams – Vorkovas novads Vietējo iedzīvotāju lietotais nosau­kums ir Vorkova, ko izrunā ar divskani “uo” un īsu patskani “o” – [Vuorkova].
Vārkavas pag. ieteicams – Vorkovas pag. Vietējo iedzīvotāju lietotais nosaukums ir Vorkova, ko izrunā ar divskani “uo” un īsu patskani “o” – [Vuorkova].

Rēzeknes rajons

Pašreizējais oficiālais nosaukums
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi pagastu un novadu nosaukumos
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi ciemu oficiālajos nosaukumos
Pamatojums
Bērzgales pag. jābūt Bieržgaļa pag. Bieržgaļs (-lis), nevis Bērzgale Bērzgale ir kļūdains vietējā nosaukuma Bieržgaļs pārveidojums (nepama­toti mai­nīta vārda dzimte).
Dekšāres pag. jābūt Dekšoru pag. Dekšores, nevis Dekšāre Dekšāre ir kļūdains vietējā nosauku­ma Dekšores pārveidojums (nepama­toti mai­nīts vārda skaitlis). Nosauku­mu Dekšores izrunā ar divskani “uo” – [Dekšuores].
Gaigalavas pag. ieteicams – Gaigolovas pag. Gaigolova, nevis Gaigalava Vietējo iedzīvotāju lietotais nosau­kums ir Gaigolova, ko izrunā ar īsiem patskaņiem “o”.
Griškānu pag. jābūt Greiškānu pag. Pagasta nosaukums saskaņojams ar ciema, pagasta centra, nosaukumu Greiškāni.
Ilzeskalna pag. jābūt Iļžukolna pag. Iļžukolns, nevis Ilzeskalns Ilzeskalns ir kļūdains vietējā nosaukuma Iļžukolns pārveidojums. Nosaukumu Iļžu­kolns izrunā ar īsu patskani “o”.
Kantinieku pag. ieteicams – Kantinīku pag. pagasta nosaukums saskaņojams ar ciema, pagasta centra, nosaukumu Kantinīki.
Lūznavas pag. ieteicams – Dlužņevas pag. Dlužņeva, nevis Lūznava Vēsturiskais nosaukums – Dlužņeva.
Mākoņkalna pag. ieteicams – Mokūņ­kolna pag. Vietējo iedzīvotāju lietotais nosau­kums ir Mokūņkolna pagasts, ko izrunā ar divskani “uo” un īsu patskani “o” – [Muokūņkolna].
Nautrēnu pag. jābūt Nautranu pag. vai Nautrānu pag. Vietējo iedzīvotāju lietotais nosaukums ir Nautranu pagasts vai Nautrānu pagasts.
Ozolaines pag. jābūt Ūzulaines pag. Vietējo iedzīvotāju lietotais nosau­kums ir Ūzulaines pagasts.
Ozolmuižas pag. jābūt Ūzulmuižas pag. Ūzulmuiža, nevis Ozolmuiža Ozolmuiža ir kļūdains vietējā nosaukuma Ūzulmuiža pārveidojums.
Rikavas pag. ieteicams – Rikovas pag. Rikova, nevis Rikava Vietējo iedzīvotāju lietotais nosau­kums ir Rikova. Pagastā ir arī ciems Jaunrikova.
Sakstagala pag. ieteicams – Sakstagola pag. Sakstagols, nevis Sakstagals Vietējo iedzīvotāju lietotais nosau­kums ir Sakstagols, ko izrunā ar īsu patskani “o”.
Stružānu pag. jābūt Jaunstrūžānu pag. vai Strūžānu pag. ieteicams – Jaunie Strūžāni vai Jaunstrūžāni Ciemam, pagasta centram, ieteicams dot nosaukumu Jaunie Strūžāni, jo vēsturiskie Strūžāni atrodas Gaigalavas pagastā. Stružānu pagasts ir kļūdains vietējā nosaukuma Strūžānu pagasts pārveidojums krievu valodas ietekmē.
Verēmu pag. jābūt Veremu pag. Veremes, nevis Verēmi Verēmi ir kļūdains vietējā nosaukuma Veremes pārveidojums (nepamatoti mai­nīta vārda dzimte).

 

Talsu rajons

Pašreizējais oficiālais nosaukums
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi pagastu un novadu nosaukumos
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi ciemu oficiālajos nosaukumos
Pamatojums
Virbu pag.  jābūt Jaunpagasta pag. Pagasta centrs Jaunpagasts ir lielākā apdzīvotā vieta šai pagastā, bet ciemi Lielvirbi, Mazvirbi un Virbi atrodas bla­kus esošā Sabiles novada Abavas pagastā. Nosaukums Jaunpagasta pagasts šim pagastam bija arī pirms Otrā pasaules kara.

     

 
Jūs esat 5413862. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs