Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi     
   LZA Terminoloģijas komisija     

Drukāt         

    
      

LZA Terminoloģijas komisijas vadība

Apstiprināta ar LZA Senāta 12.12.2000. lēmumu Nr. 12.5 saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 “Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums” 6. punktu.

LZA Terminoloģijas komisijas priekšsēdētāja

LVI Terminoloģijas nodaļas vadītāja LZA īst. loc. Valentīna SKUJIŅA

Tālr.: 7229636. E pasts: vaska@lza.lv

LZA Terminoloģijas komisijas līdzpriekšsēdētājs

LZA viceprezidents LZA īst. loc. Juris EKMANIS

Tālr.: 7223644; 7551373. E pasts: ekmanis@lza.lv

LZA Terminoloģijas komisijas zinātniskā sekretāre

LVI Terminoloģijas nodaļas asistente Mg. philol. Iveta PŪTELE

Tālr.: 7229636. E pasts: marika@lza.lv

Nozaru apakškomisiju vadītāji un eksperti

Saraksts sākotnēji apstiprināts ar LZA Terminoloģijas komisijas 18.12.2000. sēdes lēmumu Nr. 2 saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 “Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums” 9. punktu.

1. Dr. phil. nat. Andris AMOLIŅŠ — ķīmija. Tālr.: 9758479. E pasts: amolins@osi.lv

2. Māris ANSONS — aviācija. Tālr.: 7207586. E pasts: ansons@latcaa.gov.lv

3. Dr. habil. med. Māris BALTIŅŠ — medicīna. Tālr.: 9695455. Fakss: 7240368

4. LZA īst. loc. Aina BLINKENA (goda priekšsēdētāja) — valod­nie­cī­­ba. E pasts: latv@lza.lv

5. Dr. habil. sc. comp. Juris BORZOVS — informātika, datorzinātne. Tālr.: 7611522. E pasts: juris.borzovs@dati.lv

6. Mg. art. Māris BRANCIS — tēlotājmāksla. Tālr.: 2461938. E pasts: maris@archiv.org.lv

7. Dr. oec. Ivars BRĪVERS – Banku augstskola. Tālr.: 7322801; 9463651. E pasts: Finansu@lba.lv

8. Dr. sc. ing. Ksenija CĪRULE — mehānika. Tālr.: 7543121. E pasts: cirule@pmi.lv

9. Dr. habil. geol. Igors DANILĀNS — ģeoloģija. Tālr.: 7331766. E pasts: geolinst@lanet.lv

10. Dr. sc. ing. Jānis DOLACIS — mežzinātne. Tālr.: 9253911. E pasts: koks@edi.lv

11. Dr. sc. ing. Jānis EIDUKS — dzelzceļš. Tālr.: 9531703; 5832852. E pasts: janis.eiduks@ldz.lv

12. Dr. philol. Jānis GARJĀNS — muzeoloģija. Tālr.: 7503870; 7503871. E pasts: janis.garjans@km.gov.lv

13. LZA īst. loc. Jānis KRASTIŅŠ — arhitektūra. Tālr.: 7089115; 7089256. E pasts: krastins@bf.rtu.lv

14. Dr. habil. sc. ing. Andris KRĒSLIŅŠ – RTU prof. Tālr.: 9284950; 4615191. E pasts: kreslins@bf.rtu.lv

15. Dr. sc. ing. Ivars KRIEVIŅŠ — tekstilrūpniecība.                         Tālr.: 7440376

16. Arvīds KRIEVS — kinematogrāfija. Tālr.: 9243530

17. Dr. phil. Rihards KŪLIS — filozofija. Tālr.: 7229208. E pasts: fsi@lza.lv

18. Gunārs KUSIŅŠ — tiesību zinātne. Tālr.: 7087154. E pasts: gkusins@saeima.lv

19. Aldis LAUZIS — filoloģija. Tālr.: 7287359. E pasts: aldis8@latnet.lv

20. Mg. philol. Ilze LOKMANE – LU Baltu valodu katedras lektore. Tālr.: 7034846. E pasts: ilokmane@latnet.lv

21. Mg. sc. soc. Anna MAULIŅA — bibliotēkzinātne. Tālr.: 7312793. E pasts: annam@lbi.lnb.lv

22. Dr. habil. sc. ing. Juris Gunārs POMMERS — lauksaimniecības tehnika. Tālr.: 2426390

23. Ruta PURVIŅA — filoloģija. Tālr.: 7320883

24. LZA kor. loc. Andrejs REINFELDS – LU prof. Tālr.: 7033719. E pasts: reinf@latnet.lv

25. Asoc. prof. Maija ROZĪTE – Biznesa augstskolas “Turība” Tūrisma kat. vad. Tālr.: 7619693; 9515790. E pasts: maija@turiba.lv

26. Andrejs SENKĀNS — sabiedriskās zinātnes. Tālr.: 7210154. E pasts: andrejs@laz.eunet.lv

27. Mg. biol. Arturs STALAŽS – Valsts Augu aizsardzības dienests. Tālr.: 6711411. E pasts: ciprese@lanet.lv

28. Dr. habil. geogr. Jānis ŠTRAUHMANIS — ģeogrāfija. Tālr.: 7320479. Fakss: 7830138

29. Dr. paed. Uldis ŠVINKS — sporta zinātne. Tālr.: 7543422.E pasts: science@lspa.lanet.lv

30. Dr. sc. ing. Kārlis TIMMERMANIS — enerģētika. Tālr.: 7089922

31. LZA īst.loc. Raimonds VALTERS — ķīmija. Tālr.: 7089231; 7220725; 6537092. E pasts: rvalters@latnet.lv

32. Dr. sc. ing. Kaspars VĀRTUKAPTEINIS — lauksaimniecības tehnika. Tālr.: 3026666; 3020762. E pasts: vkaspars@cs.llu.lv 

33. LZA kor. loc. Vilnis ZARIŅŠ — klasiskā filozofija. Tālr.: 7229208; 7229139. E pasts: fsi@lza.lv

34. LZA kor. loc. Ansis ZĪVERTS — hidroinženierzinātne. Tālr.: 3027294. E pasts: ziverts@latnet.lv

35. LZA īst. loc. Pēteris ZVIDRIŅŠ — demogrāfija. Tālr.: 7034787; 7034788. E pasts: zvidrins@lanet.lv

Nozaru apakškomisijas

Aviācijas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18.12.2000.

1. Māris ANSONS (priekšsēdētājs) — Tālr.: 7207586. E pasts: ansons@latcaa.gov.lv

2. Ligita BETAGA — Satiksmes min. Aviācijas dep. Tālr.: 7028257. E pasts: ligita@sam.gov.lv

3. Edgars GINDRA — Tālr.: 7207507. E pasts: gindra@latcaa.gov.lv

4. Dr. habil. sc. ing. Mārtiņš KLEINKOFS — RTU; Aviācijas inst. direktors. Tālr.: 7089950; 9130829. E pasts: kleinkof@junik.lv

5. Dr. sc. ing. Ansis KLŪGA — RTU. Tālr.: 7089949. E pasts: Ansis.Kluga@rtu.lv

6. Gundars LAPIŅŠ — Tālr.: 7207349. E pasts: lapins@latcaa.gov.lv

7. Valdemārs PIESIS — Tālr.:7207185. E pasts: piesis@latcaa.gov.lv

8. Māra ROMELE — Valsts a/s “Latvijas Gaisa satiksme”. Tālr.: 7207612. E pasts: mara@lgs.lv

9. Zigrīda ŠPERLIŅA — Tālr.: 7207707

10. Imants VIŠKERS — Tālr.: 7207848

Bibliotēkzinātnes, bibliogrāfijas, grāmatzinātnes un informācijas zinātnes terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18.12.2000.

1. Anna MAULIŅA (priekšsēdētāja) — LNB Bibl. attīstības inst. di­rektore. Tālr.: 7312793. E pasts: Anna.Maulina@lnb.lv

2. Ilze KĀRKLIŅA (sekretāre) — LNB Pētn. nod. Tālr.: 7312776. E pasts: ilzek@lnb.lv

3. Inese AUZIŅA-SMITA — Lafboro Universitāte (Lielbritānija). Tālr.: 00441509223063.   E pasts: i.a.smith@lboro.ac.uk

4. Līga BERNHARDE— LNB Kopkatalogu nod. Tālr.: 7312797. E pasts: ligab@lnb.lv

5. Guna DĒLIŅA — LNB direkcija. Tālr.: 7285201. E pasts: Guna.Delina@lnb.lv

6. Veneranda GODMANE — Augstskolas “Turība” bibl. Tālr.: 7616598. E pasts: veneranda@turiba.lv

7. Anita GOLDBERGA — LNB Bibliogrāfijas inst. Tālr.: 7225135. E pasts: Anita.Goldberga@lnb.lv

8. Māra INDABERGA — LNB Standartizācijas nod. Tālr.: 7312796. E pasts: marai@lnb.lv

9. Venta KOCERE — Latvijas Akad. bibl. Tālr.: 7106217. E pasts: vkocere@lib.acadlib.lv

10. Valērijs KRUGĻEVSKIS — TTC. Tālr.: 7331814. E pasts: Valerijs.Kruglevskis@ttc.lv

11. Silvija LINIŅA — Latvijas Bibliotekāru biedrība. Tālr.: 7312791. E pasts: lbb@lnb.lv

12. Dr. philol. Ilga MIGLA (valodas konsultante) — LU LVI. Tālr.: 7226345.

13. Laimdota PRŪSE — LNB Bibliogrāfijas inst. Tālr.: 7212668. E pasts: laimdotap@lnb.lv

14. Ilze PŪCE — Latvijas Patentu tehn. bibl. Tālr.: 7226054. E pasts: valentina.bojarinova@patbib.lv

15. Baiba SPORĀNE — LU Sociālo zin. fak. Bibliotēkzinātnes un informācijas zin. nod. Tālr.: 7089868. E pasts: sporane@latnet.lv

16. Dzidra ŠMITA — Rīgas Centrālā bibl. Tālr.: 7037120. E pasts: dzidrasm@biblioteka.rcc.lv

Botānikas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18.12.2000.

1. Mg. biol. Arturs STALAŽS (priekšsēdētājs) — E pasts: ciprese@lanet.lv

2. Dr. philol. Inese ĒDELMANE (valodas konsultante) — Tālr.: 7226345

3. Mg. biol. Pēteris EVARTS — dendrologs. Tālr.: 2945460

4. Dr. biol. Ģertrūde GAVRILOVA — botāniķe. Tālr.: 2945422

5. Mg. biol. Māra KILĒVICA — fitopatoloģe. Tālr.: 7566594

6. Dr. biol. Viesturs ŠULCE — botāniķis. Tālr.: 2945422

7. Dr. biol. Edgars VIMBA — botāniķis. Tālr.: 2457650

Demogrāfijas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18.12.2000. 

1. LZA īst. loc. Pēteris ZVIDRIŅŠ (priekšsēdētājs) ­— Tālr.: 7034787; 7034788. E pasts: zvidrins@lanet.lv

2. Dr. oec. Atis BĒRZIŅŠ — LU. Tālr.: 7034788

3. LZA kor. loc. Pārsla EGLĪTE — Ekonomikas inst. Tālr.: 7227474

4. Dr. oec. Ligita EZERA — Tālr.: 70 34787

5. Dr. oec. Zigrīda GOŠA — LU. Tālr.: 7034787

6. Dr. oec. Silvija KRISTAPSONE – LU. Tālr.: 9155599. E pasts: s.kristapsone@one.lv

7. LZA kor. loc. Juris KRŪMIŅŠ — LU. Tālr.: 7034794

8. Mg. oec. Kristaps LEŠINSKIS — LU. Tālr.: 7034786

9. Mg. demogr. Iveta PAVLINA — LU. Tālr.: 7034786

10. Mg. philol. Iveta PŪTELE (valodas konsultante) — LU LVI Terminoloģijas nod. asist. Tālr.: 7229636. E pasts: ivetap@lza.lv 

11. Uldis UŠACKIS — Centrālā statistikas pārvalde

12. Edvīns VĪTOLIŅŠ — Demogrāfijas centrs. Tālr.: 7034787

Dzelzceļa transporta terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 23.04.2001.

1. Dr. sc. ing. Jānis EIDUKS (priekšsēdētājs) — LDZ Ritošā sast. direkcija. Tālr.: 9531703; 5832852. E pasts: janis.eiduks@ldz.lv

2. Dr. sc. ing. Pēteris BALCKARS — RTU Dzelzceļa transp. inst. Tālr.: 7089666; 9532115. E pasts: peteris@dzti.edu.lv

3. Gunārs BIČOLS — Tālr.: 5836551; 9531407

4. Dr. chem. Vilnis KAŽOCIŅŠ — LDZ Ķīmijas tehnol. labor. Tālr.: 5832023. E pasts: vilnis@ldz.lv

5. Jānis KERUSS — LDZ Tehniskā insp. Tālr.: 5834421; 9531061

6. Juris MUKĀNS — LDZ Ritošā sast. direkcija. Tālr.: 9531702; 5832857. E pasts: juris.mukans@ldz.lv

7. Leonīds PUŠKINS — LDZ Ekonomikas daļa. Tālr.: 5834712

8. Dr. sc. ing. Boriss VULFSONS — Tālr.: 2263535

Ekonomikas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 19.02.2001. 

1. Dr. oec. Ivars BRĪVERS (priekšsēdētājs) — Banku augstskola. Tālr.: 7322801; 9463651. E pasts: Finansu@lba.lv

2. Dr. oec. Margarita DUNSKA — Banku augstskolas doc. Tālr.: 7322801; 9463651. E pasts: Margarita@lba.lv

3. Dr. oec. Biruta GARANČA — LU Ekonomikas fak. Tālr.: 7454772. E pasts: gabi@parks.lv 

4. Dr. oec. Ruta GRĒVIŅA — LU doc. Tālr.: 7034762. E pasts: rgrevina@latnet.lv

5. LZA kor. loc. Raita KARNĪTE — BO SIA ZA Ekonomikas inst. direktore. Tālr.: 7222830; 9411607. E pasts: apsis@ac.lza.lv

6. Dr. oec. Tatjana VOLKOVA — Banku augstskolas prorektore. Tālr.: 7322605. E pasts: Tatjana@lba.lv

Enerģētikas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18.12.2000.  

1. Dr. sc. ing. Kārlis TIMMERMANIS (priekšsēdētājs) —  Tālr.: 7089922; 7278846

2. Dr. sc. ing. Andrejs ZVIEDRIS (līdzpriekšsēdētājs) — Tālr.: 7089927

3. Mg. sc. ing. Arnis DAUGULIS — Tālr.: 7328675

4. Mg. sc. ing. Sandis JERMUTS — “Latvenergo”. Tālr.: 7328720

5. Dr. sc. ing. Pēteris SAVEĻJEVS — Tālr.: 7677883

6. LZA īst. loc. Valentīna SKUJIŅA (valodas konsultante) — LU LVI, LPA prof. Tālr.: 7229636. E pasts: vaska@lza.lv

7. Mg. sc. ing. Arnis STALTMANIS — Dispečercentrs “Baltija”. Tālr.: 7779315

Filozofijas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18.12.2000.  

1. Asoc. prof. Rihards KŪLIS (priekšsēdētājs) — Tālr.: 7229208

2. LZA kor. loc. Igors ŠUVAJEVS — Tālr.: 7229208

3. Asist. Māris VECVAGARS — Tālr.: 7229208

4. LZA kor. loc. Vilnis ZARIŅŠ — Tālr.: 7229208

5. Asist. Ansis ZUNDE — Tālr.: 7229208

Ģeoloģijas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18.06.2001. 

1. Asoc. prof. Igors DANILĀNS (priekšsēdētājs) — LU Ģeoloģijas inst. direktors. Tālr.: 7331766

2. Mg. geol. Indra FEDERE (sekretāre) — LU Ģeoloģijas inst. Tālr.: 7333081

3. Prof. Ojārs ĀBOLTIŅŠ — LU. Tālr.: 7332627

4. Marta CIRŠA — Valsts ģeoloģijas dienests. Tālr.: 7325725

5. Mg. geol. Sigita DIŠLERE — LU asist. Tālr.: 7331766

6. Prof. Guntis EBERHARDS — LU. Tālr.: 7336373

7. Mg. sc. env. Inga GAVENA — Valsts ģeoloģijas dienests. Tālr.: 7324489

8. Dr. geol. Vija HODIREVA — LU doc. Tālr.: 7331766

9. Dr. geol. Ervīns LUKŠEVIČS — LU doc. Tālr.: 7331766

10. Velta MARKVARTE — Valsts ģeoloģijas dienests. Tālr.: 7320022

11. Mg. geol. Ināra NULLE — Valsts ģeoloģijas dienests. Tālr.: 7320034

12. Dr. geol. Valdis SEGLIŅŠ — LU doc. Tālr.: 7331766

13. Dr. geol. Austra STINKULE — LU doc. Tālr.: 7331766

14. Dr. geol. Ģirts STINKULIS — LU doc. Tālr.: 7331766

15. Asoc. prof. Vitālijs ZELČS — LU. Tālr.: 7332627

Hidroinženierzinātnes terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18.12.2000.   

1. LZA kor. loc. Ansis ZĪVERTS (priekšsēdētājs) — LLU. Tālr.: 3027294; 7563871. E pasts: ziverts@latnet.lv

2. Dr. h. c. Astrīds FREIMANIS — Tālr.: 2267344

3. Dr. sc. ing. Viesturs JANSONS — LLU Vides un ūdenssaimniecības kat. Tālr.: 3029851. E pasts: viesturs@cs.llu.lv

4. Mg. sc. ing. Uldis KĻAVIŅŠ — LLU Vides un ūdenssaimniecības kat. Tālr.: 3029908. E pasts: uldisk@cs.llu.lv

5. Mg. sc. ing. Kārlis SIĻĶE — LLU Arhitektūras un būvniecības kat. Tālr.: 3027644. E pasts: mhess@cs.llu.lv

6. Dr. habil. sc. ing. Haralds SMILGA — LLU Ūdenssaimniecības un zemes zin. inst. (ŪZZI). Tālr.: 3025541. E pasts: uzzi@apollo.lv

7. Dr. sc. ing. Juris STRŪBERGS — LLU Ūdenssaimniecības un zemes zin. inst. Tālr.: 3025541. E pasts: uzzi@apollo.lv

8. Dr. sc. ing. Ēriks TILGALIS — LLU Arhitektūras un būvniecības kat.             Tālr.: 3027644. E pasts: eris@cs.llu.lv 

 9. Dr. habil. sc. ing. Jānis VALTERS — LLU Ūdenssaimniecības un zemes zin. inst. (ŪZZI). Tālr.: 3025517. E pasts: uzzi@apollo.lv

Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18.12.2000.  

1. Dr. habil. sc. comp. Juris BORZOVS (priekšsēdētājs) — RITI Valdes priekšsēdētājs. Tālr.: 7067701. E pasts: juris.borzovs@dati.lv

2. Dr. sc. comp. Ilze ILZIŅA (sekretāre) — RITI. Tālr.: 7067708. E pasts: ilze.ilzina@dati.lv

3. Jānis ALKSNIS — Latvijas Valsts standarts.Tālr.: 7371306. E pasts: janis.alksnis@lvs.lv 

4. Dr. habil. sc. comp. Aldis BAUMS — EDZI. Tālr.: 7558510. E pasts: baum@edi.lv

5. Mg. math. Ansis Ataols BĒRZIŅŠ ­­­— E pasts: ataols@latnet.lv

6. Eduards CAUNA — Tālr.: 9259321. E pasts: cauna@parks.lv

7. Inese DZĒRVĪTE — “Tilde”. Tālr.: 7605001. E pasts: inese.dzervite@tilde.lv

8. Valters FEISTS — Tālr.: 9178517. E pasts: valtersf@parks.lv

9. Ph. D., Dr. sc. h. c. Imants FREIBERGS — Tālr.: 9117442. E pasts: imants@prezident.lv

10. Dr. sc. comp. Andrejs GOBZEMIS — RTU. Tālr.: 7089984. E pasts: gobzemis@edi.lv

11. Dmitrijs GOLUBEVS — Latvijas Atvērtā koda asociācija. Tālr.: 7317700. E pasts: dmitry@mikrotik.com

12. Dr. sc. ing. Margonis GRĪNHOFS — RITI. Tālr.: 7067728. E pasts: margonis.grinhofs@dati.lv

13. Ing. Andris JAUTRUMS — DATI. Tālr.: 7067745. E pasts: andris.jautrums@dati.lv

14. Inārs JĒKABSONS — Latvijas Valsts elektrosakaru insp. Tālr.: 7332672. E pasts: inars@latnet.lv

15. Artis KALNIETIS — “Lattelekom”. Tālr.: 7055720. E pasts: artis.kalnietis@lattelekom.lv

16. Ervīns KAMPĀNS — LMT. Tālr. 7773814. E pasts: ervins.kampans@lmt.lv

17. Iveta KEIŠA — “Tilde”. Tālr.: 7605001. E pasts: iveta.keisa@tilde.lv

18. Dr. sc. ing. Jānis LELIS — LTA izpilddirektors. Tālr.: 7227840. E pasts: jlelis@com.latnet.lv

19. Dr. habil. sc. ing. Jāzeps LOČMELIS — “Lattelekom”. Tālr.: 7054884. E pasts: jlocmeli@exchange.telekom.lv 

20. Gunārs MATISONS — RTU. Tālr.: 7089591. E pasts: gmdata@egle.cs.rtu.lv

21. Mg. sc. soc. Anna MAULIŅA — LNB pētn. nod. vad. Tālr.: 7312793. E pasts: annam@lbi.lv

22. Mg. sc. comp. Uldis PRIEDE — “Tilde”.  Tālr.: 7605001. E pasts: uldis.priede@tilde.lv

23. Signe RIRDANCE — Exigen Latvia. Tālr.: 7032700. E pasts: signe_rirdance@exigengroup.lv

24. LZA īst. loc. Valentīna SKUJIŅA (valodas konsultante) — LU LVI, LPA prof. Tālr.: 7229636. E pasts: vaska@lza.lv

25. Dr. phys. Gunta ŠLIHTA — LZA FEI. Tālr.: 7558680. E pasts: fei@edi.lv

26. Mg. sc. comp. Andrejs VASIĻJEVS — “Tilde” Programmizstrā­des direktors. Tālr.: 7605001. E pasts: andrejs@tilde.lv

27. . Vilis ZVIDRIŅŠ — LR Satiksmes min. Tālr.: 7028101. E pasts: vilis.zvidrins@sam.gov.lv 

Juridiskās terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 26.03.2001.  

1. Gunārs KUSIŅŠ (priekšsēdētājs) — LU Valsts tiesību zin. kat. lekt., LR Saeimas Juridiskā biroja vad. Tālr.: 7087154. E pasts: gkusins@saeima.lv

2. Juris GROMOVS (līdzpriekšsēdētājs) — EIB Sektorpolitikas dep. vad. vietn. Tālr.: 7503103. E pasts: juris@eib.lv

3. Jānis ANIŅŠ — TTC. Tālr.: 7331814. E pasts: janis.anins@ttc.lv

4. Kristīne JARINOVSKA — Tieslietu min. Eiropas integr. nod. vad. Tālr.: 7284375

5. Kristīne KRŪMA — LU Starptautisko un jūras tiesību zin. kat.

6. LZA īst. loc. Valentīna SKUJIŅA (valodas konsultante) — LU LVI, LPA prof. Tālr.: 7229636. E pasts: vaska@lza.lv

7. Jānis VECKRĀCIS — Valsts kancelejas Juridiskais dep. Tālr.: 7028893. E pasts: Janis.Veckracis@mk.gov.lv

Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 19.02.2001.

1. Dr. phil. nat. Andris AMOLIŅŠ (priekšsēdētājs) — Latvijas Orga­­nis­kās sintēzes inst. Tālr.: 9758479. E pasts: amolins@osi.lv

2. Dr. habil. chem. Andris ANDERSONS — Latvijas Organiskās sin­tēzes inst.

3. Dainis BALDZĒNS — TTC. Tālr.: 9691170. E pasts: dainis@ttc.lv

4. Dr. chem. Dagnija CĒDERE — LU. Tālr.: 7372575. E pasts: dag@latnet.lv

5. Mg. chem. Jānis DZENĪTIS — PAS “Grindeks”. Tālr.: 7104216

6. Dr. paed. Mihails GORSKIS — Daugavpils PU. E pasts: mgorskis@apollo.lv

7. Silvija LAGZDIŅA — RTU. Tālr.: 7089217; 7562311. E pasts: slagzdina@mail.navigators.lv

8. Dr. habil. sc. ing. Gundars MEŽINSKIS – RTU. Tālr.: 7089141. E pasts: gundarsm@ktf.rtu.lv

9. LZA īst. loc. Valentīna SKUJIŅA (valodas konsultante). — LU LVI, LPA prof. Tālr.: 7229636. E pasts: vaska@lza.lv

10. LZA īst. loc. Raimonds VALTERS — RTU. Tālr.: 6537092; 7089231; 7220725. E pasts: rvalters@latnet.lv

Lauksaimniecības tehnikas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 14.05.2002.  

1. Dr. sc. ing. Kaspars VĀRTUKAPTEINIS (priekšsēdētājs) — LLU Tehniskās fak. dekāns. Tālr.: 3026666; 3020762; 9250437. Fakss: 3027238. E pasts: vkaspars@cs.llu.lv

2. Dr. sc. ing. Jānis PALABINSKIS (sekretārs) – LLU Lauk­s. tehn. inst. direktors. Tālr.: 3023825. Fakss: 3027238. E pasts: ltijanis@cs.llu.lv

3. Mg. sc. ing. Gunārs AUMALIS — Tālr.: 3023825. Fakss: 3027238. E pasts: lteh@cs.llu.lv

4. Jānis AVOTIŅŠ — LLU Spēkratu inst. doc. Tālr.: 3080696. Fakss: 3027238. E pasts: spek@cs.llu.lv

5. Mg. sc. ing. Ruta BALODE — LLU Ulbrokas Zinātnes centra pētn. Tālr.: 7910741. Fakss: 7910873. E pasts: uzc@delfi.lv

6. Gunārs GODMANIS — LLU Lauks. tehn. inst. lekt. Tālr.: 3080699. Fakss: 3027238. E pasts: lteh@cs.llu.lv

7. Asoc. prof.  Larisa MAĻINOVSKA — LLU Valodu kat. Tālr.: 3080702. Fakss: 3027238. E pasts: tfdek@cs.llu.lv

8. Dr. habil. sc. ing. Jānis OZOLS — Latvijas Valsts emerit. zinātnieks. Tālr.: 7621000

9. Mg. paed. Vija PAVLOVA — Valodu kat. doc. Tālr.: 3080702. Fakss: 3027238. E pasts: tfdek@cs.llu.lv

10. Prof. Juris PRIEKULIS — LLU Lauks. tehn. inst. Tālr.: 3080691. Fakss: 3027238. E pasts: jurisp@cs.llu.lv

11. Mg. sc. ing. Raimunds ŠEĻEGOVSKIS — LLU Lauks. enerģēt. inst. doc. Tālr.: 3080687. Fakss: 3027238. E pasts: sniders@cs.llu.lv

12. Dr. sc. ing. Jānis TUPIŅŠ — LLU Spēkratu inst. doc. Tālr.: 3080703. Fakss: 3027238. E pasts: spek@cs.llu.lv

13. Dr. habil. sc. ing. Guntars UZKLIŅĢIS — LLU Mehānikas inst. direktors. Tālr.: 3080701. Fakss: 3027238. E pasts: eriks@cs.llu.lv

14. Dr. habil. sc. ing. Arvīds VILDE — LLU Ulbrokas Zinātnes centra vad. pētn. Tālr.: 7910741. Fakss: 7910873. E pasts: uzc@delfi.lv

Matemātikas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 09.11.2004.

1. LZA kor. loc. Andrejs REINFELDS (priekšsēdētājs) — LZA un LU Matemātikas inst. LU prof. Tālr.: 7033719. E pasts: reinf@latnet.lv

2. Mg. math. Dzintra LŪSE (sekretāre) — RTU DITF Inženier­ma­te­mā­ti­kas kat. Tālr.: 7089188; 7089528.

3. Asoc. prof. Andrejs CIBULIS — LU Fizikas un matemātikas fak. Tālr.: 7211421.

4. Mg. math. Vera GOŠTEINA — RTU DITF Inženiermatemātikas kat. Tālr.: 7089188.

5. Dr. habil. phys. Māris KNITE — RTU prof. RTU Tehniskās fizikas inst. direktors. Tālr.: 7089380. E pasts: knite@latnet.lv

Medicīnas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18.12.2000.   

1. Dr. habil. med. Māris BALTIŅŠ (priekšsēdētājs) — LU Medicīnas fak. Tālr.: 7034568; 9695455. E pasts: baltins@lanet.lv

2. Ingūna ADOVIČA — Valsts zāļu aģentūra. Tālr.: 7112180

3. Aivars GRĪNBERGS — Latvijas Medicīnas akad. Tālr.: 7409195

4. Jautrīte KARASKĒVICA — Veselības statistikas, informācijas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra. Tālr.: 7501590

5. Dr. philol. Kornēlija POKROTNIECE (valodas konsultante) — LU LVI. Tālr.: 7229636

6. Dr. med. Juris POKROTNIEKS — Latvijas Medicīnas akad. Tālr.: 7069458

7. Dr. habil. med. Arnis VĪKSNA — LU Medicīnas fak. Tālr.: 7034568

8. Dr. med. Anita VILLERUŠA — Latvijas Medicīnas akad. Tālr.: 7338310

Mehānikas un mašīnbūves apakškomisija — apstiprināta 18.12.2000.

1. LZA īst. loc. Vitauts TAMUŽS (priekšsēdētājs) — LU PMI. Tālr.: 7543306

2. Dr. sc. ing. Ksenija CĪRULE (līdzpriekšsēdētāja) — LU PMI. Tālr.: 7543121. E pasts: cirule@pmi.lv

3. Dr. sc. ing. Juris KRIZBERGS — RTU. Tālr.: 7089023

4. Dr. h. c. Aivars LAGZDIŅŠ — LU PMI. Tālr.: 7543307

5. LZA kor. loc. Narimants SALENIEKS — RTU. Tālr.: 7089707

6. LZA kor.loc. Jānis VĪBA — RTU. Tālr.: 7089332. E pasts: meh‑ins@inbox.lv

Mežzinātnes terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18.12.2000.

1. Dr. sc. ing. Jānis DOLACIS (priekšsēdētājs) — Latvijas Valsts koksnes ķīm. inst. vad. pētnieks. Tālr.: 7553063; 9253911. E pasts: dolacis@edi.lv

2. Atis ČERŅEVSKIS — Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu sav. eksperts. Tālr. 9470949

3. Prof. Māris DAUGAVIETIS  — Valsts mežzinātnes inst. “Silava” labor. vad. Tālr.: 7949642; 9487261. E pasts: maris@silava.lv

4. Asoc. prof. Leonards LĪPIŅŠ — LLU Meža fak. dekāns. Tālr.: 3021619; 9123622. E pasts: mfdek@cs.llu.lv

5. Dina MELNGALVE — A/s “Latvijas finieris” Kvalitātes daļas vad. Tālr.: 7067319. E pasts: melgalve@finieris.lv.

6. Doc. Ziedonis SARMULIS — LLU Meža fak. Tālr.: 3020265. E pasts: mfdek@cs.llu.lv  

7. Dr. sc. ing. Andris ZIEMELIS — A/s “Bolderāja” tirgus pētījumu analītiķis. Tālr.: 7430122. E pasts: ziemelis@bolderaja.lv

Militārās terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 19.02.2001.

1. Ilze DIKA (priekšsēdētāja v. i.) — TTC NATO doku­m. tulk. nod. vad. Tālr.: 7334633. E pasts: ilze.dika@ttc.lv

2. Virsleitnants Mārtiņš BULDERIS — Aizsardzības min. Tālr.: 7335179. E pasts: martins.bulderis@mod.lv

3. Komandkapteinis Ainārs FIĻIPOVIČS — Jūras spēki (KKF). Tālr.: 3404221. E pasts: anairs_F@inbox.lv

4. Virsleitnants Voldemārs LAUCIŅŠ — NAA Zinātņu centra informācijas analītiķis. Tālr.: 7541123

5. Majors Broņislavs MAČUĻSKIS — MBS Mācību vienības štābs. Tālr.: 7545526. E pasts: maculskis@yahoo.com

6. Boriss Tālivaldis MANZEROVS — TTC NATO do­ku­m. tulk. nod. terminologs. Tālr.: 7334633. E pasts: boriss.manzerovs@ttc.lv

7. Pulkvedis Jānis MELDERIS — NAA zin. prorektors. Tālr.: 7541123. E pasts: melderis@mil.lv;+ j_melderis@hotmail.com

8. Leitnants Raimonds ROZENFELDS — NAA. Tālr.: 7541123. E pasts: RaimisR@tvnet.lv

9. LZA īst. loc. Valentīna SKUJIŅA (valodas konsultante) – LU LVI, LPA prof. Tālr.: 7229636. E pasts: vaska@lza.lv

10. Pulkvežleitnants Jānis ZARECKIS — Gaisa spēku štābs. Tālr.: 7473371

Muzeoloģijas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18.12.2000.

1. Dr. philol. Jānis GARJĀNS (priekšsēdētājs) — Latvijas Muzeju asoc. priekš­sēdētājs. Tālr.: 7503870; 7503871. E pasts: janis.garjans@km.gov.lv

2. Līvija BLŪMFELDE — Rīgas Vēstures un kuģniec. muz.

3. Anita JIRGENSONE — Latvijas Muzeju asoc.

4. Anna JURKĀNE — Turaidas muzejrezervāta direktore

5. Mg. philol. Marika ĶIRĪTE (valodas konsultante) — LU LVI. Tālr.: 7229636. E pasts: marika@ac.lza.lv

6. Eduards LINIŅŠ — Raiņa Lit. un mākslas vēst. muz.

7. Māra Anna MARKĒVICA — Valsts mākslas muz.

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 11.03.2003.

1. Prof. Andris KRĒSLIŅŠ (priekšsēdētājs) — RTU. Tālr.: 9284950; 7615191. E pasts: kreslins@bf.rtu.lv

2. Dr. sc. ing. Pēteris AKMENS (sekretārs) — RTU doc. Tālr.: 7411034; 7615191. E pasts: pakmens@bf.rtu.lv

3. Alberts AUZIŅŠ — pens. inž. Tālr.: 9148676; 7521186

4. Prof. Egīls DZELZĪTIS — RTU. Tālr.: 9205585; 7615191. E pasts: dzelzisv@oic.lv

5. Pauls GRAUDIŅŠ — A/s “Latvijas Gāze” Tehn. normatīvu daļas vad. Tālr.: 9109783; 7369946. E pasts: pauls.graudins@lg.lv

6. Aldis LAUZIS (valodas konsultants) — BO SIA „Latvijas Standarts” terminologs. Tālr.: 9110722; 7362464. E pasts: aldis8@latnet.lv

7. Asoc. prof. Arturs LEŠINSKIS — LLU. Tālr.: 9231318; 7500067. E pasts: arturs@lafivents.lv

8. Vilnis PAIJE — A/s “Latvijas Gāze” Ekspluatācijas daļas vad. Tālr.: 9410388; 7369925. E pasts: vilnis.paije@lg.lv

9. Dr. sc. ing. Ivars PLATAIS — A/s “Latvijas Gāze” Mācību centra vad. Tālr.: 9481785; 7369947.

10. Dr. sc. ing. Tālivaldis SAUTS — SIA “Friteks” speciālists. Tālr.: 9220425; 7612815. E pasts: info@friteks.com

11. Dr. sc. ing. Pēteris SAVEĻJEVS — Rīgas Tehn. koledžas doc. Tālr.: 6403903; 7677883.

12. Dr. sc. ing. Jānis SPROĢIS — RTU doc. Tālr.: 6542346; 7560796.

13. Asoc. prof. Ēriks TILGALIS — LLU. Tālr.: 9430542; 3027644. E pasts: eris@cs.llu.lv

Spēkratu terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18.12.2000.

1. Dr. habil. sc. ing. Juris Gunārs POMMERS (priekšsēdētājs) —  Tālr.: 2426390

2. Dr. sc. ing. Jānis BLĪVIS — LLU

3. Dr. habil. sc. ing. Ludis PĒKS — LLU

4. LZA īst. loc. Valentīna SKUJIŅA (valodas konsultante) — LU LVI, LPA prof. Tālr.: 7229636. E pasts: vaska@lza.lv 

5. Dr. sc. ing. Jānis TUPIŅŠ — LLU Spēkratu inst. doc. Tālr.: 3080703. Fakss: 3027238. E pasts: spek@cs.llu.lv

Sporta terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18.12.2000.

1. Dr. paed. Uldis ŠVINKS (priekšsēdētājs) — LSPA prorektors. Tālr.: 7543422

2. Iveta BOGE — Valodu kat. Tālr.: 7543445

3. Doc. Inta BUDVIĶE — Valodu kat. Tālr.: 7543445

4. Dr. paed. Juris GRANTS — LSPA Slēpošanas kat. Tālr.: 7543357

5. Dr. paed. Uldis GRĀVĪTIS — LSPA rektors. Tālr.: 7543433

6. Dr. paed. Rasma JANSONE — LSPA Teorijas kat.. Tālr.: 7543430

7. Dr. med. Gundega KNIPŠE — LSPA Anatomijas kat. vad. Tālr.: 7543449

8. Dr. paed. Viesturs KRAUKSTS — LSPA prorektors. Tālr.: 7543412

9. Dr. paed. Arvils LIELVĀRDS — Peldēšanas kat. Tālr.: 7543414

10. Doc. Aivars LIEPIŅŠ — Smagatlētikas kat. Tālr.: 7543353

11. Doc. Verners MACKARS — LSPA dekāna vietn. Tālr.: 7543428

12. Dr. med. Kārlis STRĒLIS — LSPA zin. labor. vad. Tālr.: 7543441

13. Doc. Jānis UPMALIS — LSPA dekāns. Tālr.: 7543428

14. Dr. paed. Jānis ŽĪDENS — LSPA Studiju daļas vad. Tālr.: 7543373

Tekstilrūpniecības terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18.12.2000.

1. Dr. sc. ing. Ivars KRIEVIŅŠ (priekšsēdētājs) — RTU TATI. Tālr.: 7440376

2. LZA īst. loc. Aina BLINKENA (valodas konsultante) — Tālr.: 7227696

3. Dr. sc. ing. Pēteris BLINKENS —  Tālr.: 2574288

4. Dr. habil. sc. ing. Silvija KUKLE — RTU TATI. Tālr.: 7098521

5. Dr. sc. ing. Skaidrīte REIHMANE — RTU Polimērmat. inst. Tālr.: 7089219

6. Dr. habil. sc. ing. Guntis STRAZDS — Vieglās rūpn. asoc. priekš­sē­dētājs. Tālr.: 9488338

7. Mg. paed. Sarmīte VALAINE — LR IZM Prof. izgl. centrs. Tālr.: 7100691

8. Dr. sc. ing. Inese ZIEMELE — SIA “Solutions”. Tālr.: 7143877

9. Ilze ZIŅĢĪTE — Latvijas Vēstures muz. Etnogr. nod. vad. Tālr.: 7225605

Tūrisma terminoloģijas apakškomisija  — apstiprināta 02.12.2003.

1. Asoc. prof. Maija ROZĪTE (priekšsēdētāja) — Biznesa augstsk. “Turība” Tūrisma kat. vad. Tālr.: 7619693; 9515790.            E pasts: maija@turiba.lv

2. Kārlis LIEPA (sekretārs) — Ekonomikas ministrijas Tūrisma dep. vec. ref. Tālr.: 7013251. E pasts: Karlis.Liepa@em.gov.lv

3. Dr. oec. Juris BRENCIS — LU Ekonomikas un vadības fak. Starpt. ekonomisko attiecību kat. doc. Tālr.: 7034799; 9277495. E pasts: brencis@lanet.lv

4. Mg. geogr. Zinaīda MELBĀRDE — Biznesa augstsk. “Turība” Starpt. tūrisma fak. dek. Tālr.: 7607661; 6448815. E pasts: zina@turiba.lv

5. Mg. philol. Iveta PŪTELE (valodas konsultante) — LU LVI Terminoloģijas nod. asist. Tālr.: 7229636. E pasts: ivetap@lza.lv

6. Gundega ZELTIŅA — ceļojumu firmas “Latvia Tours” direktore. Tālr.: 7085001; 9226267. E pasts: gundega@latviatours.lv

Vēstures terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18.06.2001.

1. Dr. Valters NOLLENDORFS (priekšsēdētāja vietn.) — valodniecība

2. Mg. hist. Juris CIGANKOVS — kara vēsture

3. Mg. hist. Inese DREIMANE — Latvijas okupācijas vēsture

4. Dr. hist. Kristīne DUCMANE — numismātika

5. LZA goda loc. Imants LANCMANIS  — Rundāles pils muzejs. Tālr.: 3962272. E pasts: lancmanis@eila.lv

6. Asoc. prof. Ilgvars MISĀNS — LU; Latvijas viduslaiku vēsture

7. Dr. hist. Elmārs PELKAUSS — arheogrāfija

8. Dr. h. c. Heinrihs STRODS — LZA goda loc.

9. Prof. Juris URTĀNS — LU; arheoloģija

10. Marģers VESTERMANIS — ebreju vēsture

11. Dr. hist. Armands VIJUPS — heraldika

     

 
Jūs esat 5492869. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs