Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Valsts valodas komisija > Valsts valodas komisijas struktūra     
   Valodas politikas stratēģijas apakškomisija     

Drukāt         

    
      

VALSTS VALODAS KOMISIJA

 

Valodas politikas stratēģijas apakškomisija

Pamatuzdevumi:

1. Sadarbība ar Eiropas Padomi Eiropas valodas politikas pamatnostādņu izstrādāšanā un ieviešanā.

2. Ārvalstu valodas politikas pieredzes apzināšana.

 3. VVK informēšana par valodas politikas stratēģiskajiem pamatvirzieniem.

 

I uzdevums. Iesaistīšanās Eiropas valodas politikas veidošanas procesā.

Mērķis: veidot Latvijas valodas politiku atbilstīgi Eiropas Padomes un Eiropas Savienības vadlīnijām un sadarboties ar starptautiskām institūcijām starptautiski saistošu dokumentu izstrādē.

Pasākumi:

1. Pilnveidot sadarbību ar Eiropas Padomes Valodas politikas nodaļu.

2. Apzināt un stiprināt latviešu valodas lomu Eiropas Savienības perspektīvās oficiālās un darba valodas statusā.

3. Pilnveidot valodu mācīšanas un apguves iespējas, sniedzot ieguldījumu daudzvalodīgas Eiropas saglabāšanā.

4. Veicināt latviešu valodas apguvi Eiropas Padomes dalībvalstīs.

5. Iesaistīties Eiropas apmaiņas programmās valodu apguves, mācīšanas un izpētes jomā (piem., Lingua, Socrates u.c.).

II uzdevums. Ārvalstu pieredzes uzkrāšana un analīze.

Mērķis: gan lēmumu pieņēmējiem, gan plašākai sabiedrībai nodrošināt dažādu līmeņu informācijas pieejamību par Eiropas Savienības, Eiropas Padomes dalībvalstu un citu pasaules reģionu valodas politiku.

Pasākumi:

1. Veidot multilingvālu valstu un reģionu valodas situācijas un lingvistiskās likumdošanas datu bāzi; regulāri publicēt informāciju par aktualitātēm ārvalstu valodas politikā.

2. Sadarboties ar ārvalstu speciālistiem un starptautiskām organizācijām informācijas apmaiņā (starptautiskas konferences un semināri gan Latvijā, gan ārvalstīs, informācijas apmaiņa ar pasta un elektronisko informācijas nesēju starpniecību, ārvalstu speciālistu vizīšu organizēšana).

3. Izveidot plaši pieejamu informatīvu materiālu krātuvi etnopolitikas un valodas politikas jomā.

4. Mērķtiecīgi papildināt Latvijas bibliotēku fondus ar jaunākajām grāmatām un periodiku valodas politikas jomā.

 

III uzdevums. Ārvalstu un starptautisko institūciju speciālistu informēšana par Latvijas valodas situāciju un valodas politiku.

 Mērķis: izplatīt informāciju par valodas situāciju un tās valstiskas regulēšanas pasākumiem, īpašu uzmanību pievēršot tradicionālu problēmjautājumu apskatam.

Pasākumi:

1. Nodrošināt plašāku Latvijas speciālistu dalību starptautiskos pasākumos, lai sniegtu objektīvu informāciju par aktualitātēm Latvijas valodas politikā.

2. Publicēt neliela apjoma informatīvus materiālus svešvalodās un izplatīt tos ar Latvijas diplomātisko pārstāvniecību starpniecību.

3. Organizēt konferences un seminārus ar ārvalstu speciālistu un starptautisko organizāciju pārstāvju piedalīšanos.

4. Sagatavot plašākus monogrāfiskus izdevumus un rakstu krājumus par nozīmīgiem Latvijas valodas politikas aspektiem, nodrošināt to tulkošanu un izplatīšanu ārvalstīs.

 

IV uzdevums. Latvijas sabiedrības informēšana par Latvijas valodas politikas pamatvirzieniem un aktualitātēm.

 Mērķis: sadarbībā ar VVK darba grupu darbam ar sabiedrību nodrošināt sabiedrības informēšanu par valodas politikas būtību, pārmaiņām valodas situācijā un aktualitātēm lingvistiskajā likumdošanā.

Pasākumi:

1. Regulāri sniegt ziņojumus Valsts valodas komisijai par aktualitātēm valodas politikas stratēģijā.

2. Nodrošināt plašāku informāciju par ārvalstu valodas politikas pieredzi  sabiedrības informācijas līdzekļos.

3. Plašāk skaidrot Latvijas valodas politikas stratēģiskās pamatnostādnes sabiedrības informācijas līdzekļos un tiešā saziņā.

20.02.02                                                                          I.Druviete

                                                                             Apakškomisijas pr-ja

     

 
Jūs esat 5413909. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs