Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs     
   Starptautiska konference valodniecībā «Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi» 2004. gada 25.–27. novembrī     

Drukāt         

(Informācija par starptautisko konferenci valodniecībā «Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi», kā arī konferences dalībnieka anketa,)
    
    

 

Godājamie kolēgas!

Aicinām piedalīties starptautiskā konferencē valodniecībā, kas veltīta ilggadējās Latvijas Universitātes Baltu valodu katedras profesores valodnieces Martas Rudzītes (1924–1996) piemiņai

 

AKTUĀLI  
BALTU VALODU VĒSTURES UN DIALEKTOLOĢIJAS JAUTĀJUMI

Rīga

2004. gada 25.–27. novembris

 

IECERĒTĀS TĒMAS:

— rakstu valodu vēsture

— valodnieki un viņu pētījumi

— vēsturiskā gramatika

— dialektoloģija

— toponīmika

— baltu valodu kontakti ar citām valodām

DARBA VALODAS: latviešu, leišu, angļu, vācu, krievu

SVARĪGĀKIE PASĀKUMI:

— konferences norise — 2004. gada 25.–27. novembris; darbs divās plenārsēdēs un sekcijās LU Filoloģijas fakultātes telpās

— piemiņas brīdis prof. M. Rudzītes atdusas vietā I Meža kapos

— iepazīšanās ar Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja materiāliem par latviešu valodas dialektiem un izloksnēm

— izbraukums uz prof. M. Rudzītes dzimtajām vietām un pasākums Mazsalacas vidusskolā

DATUMI, KAS JĀIEVĒRO:

— pieteikumu un īsu referāta anotāciju pieņemšana līdz 2004. gada 31. maijam

— nākamā informācija par konferences norisi līdz 2004. gada 30. jūnijam

— uz referātu materiāla pamata veidoto rakstu pieņemšana publicēšanai 2004. gada 25.–27. novembrī (un līdz gada beigām)

SAGĀDĀSIM IESPĒJU APMESTIES LU VAI CITĀS RĪGAS VIESNĪCĀS

DALĪBAS MAKSA — Ls 10 (desmit latu), maksāt reģistrējoties

KONFERENCES ORGANIZĒTĀJI:

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitātes Baltu valodu katedra

prof. M. Rudzītes piederīgie un novadnieki

KONFERENCES RĪCĪBAS KOMITEJA:

Dr. hab. hum. Pēteris Vanags

Dr. hab. philol. Dace Markus

Dr. philol. Lidija Leikuma (vadītāja)

Dr. philol. Dzintra Paegle

Dr. philol. Andra Kalnača

Dr. philol. Sarma Kļaviņa

Mg. philol. Jānis Kušķis

Mg. philol. Ilze Lokmane

Mg. philol. Iveta Grīnberga

Mg. philol. Inta Urbanoviča

Edmunds Trumpa

Juris Grigorjevs

 

DALĪBNIEKA PIETEIKUMA ANKETA

Vārds...........................................................................................................

Uzvārds.......................................................................................................

Zinātniskais grāds.......................................................................................

Ieņemamais amats......................................................................................

Darba vieta..................................................................................................

Adrese, uz kuru vēlētos saņemt turpmāku informāciju....................................

....................................................................................................................

e-pasta adrese (ja tāda ir)............................................................................

Iecerētā referāta temats...............................................................................

.....................................................................................................................

Īsa anotācija (līdz 60 vārdiem).......................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Dalībnieka pieteikuma anketu uz kādu no norādītajām adresēm lūdzam izsūtīt līdz 2004. gada 31. maijam:

e-pasts: pvanags@latnet.lv vai lleikuma@inbox.lv

fakss: 7226601

adrese: LU Baltu valodu katedra

Visvalža iela 4a – 222, Rīga, LV-1050, Latvija

     

 
Jūs esat 5479979. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs