Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs     
   Konference «Baltu valodas: vēsturiskā gramatika, literārās valodas vēsture» Sanktpēterburgā     

Drukāt         

    
    

Конференция

«Балтийские языки:
историческая грамматика,
история литературного языка»

Кафедра общего языкознания
Филологический факультет СПбГУ

Konferences tēzes: http://www.genling.nw.ru/Baltist/Baltconf/2004/2004tez.pdf

5 марта 2004 г., пятница

1000–1100 регистрация участников

1100–1210 заседание (руководитель А. В. Андронов)

1100 открытие конференции

1110 Ю. В. Откупщиков (Санкт-Петербург). Индоевропейские отглагольные прилагательные и формирование балтийских причастий претерита с суффиксом t

1140 Л. Лейкума (Рига). Учебные пособия по латгальскому языку Веры Дашкевич

1210 большой перерыв

1400–1610 заседание (руководитель Ю. В. Откупщиков)

1400 Ю. Лаучюте (Клайпеда). Языковые контакты во времени и в пространстве (на материале балтийских и славянских языков)

1430 А. В. Дубасова (Минск — Санкт-Петербург). К вопросу о становлении балтийского консонантизма

1500 И. А. Сержант (Кёльн). Некоторые заметки о восточнобалтийском локативе

1530 Н. Островский (Познань — Варшава). Имперфект в прабалтийском языке

1600 перерыв

1620–1820 заседание (руководитель О. Бушс)

1620 А. Grasis (Bonna). Vai līgava līgst vai līgo? (Vēlreiz par līgavas etimoloģiju)

1650 Э. Милчонока (Рига — Санкт-Петербург). Библейские цитаты в Латышской постилле Г. Манцеля (1654) в сравнении с изданием Библии под редакцией Э. Глюка

1720 В. П. Казанскене (Санкт-Петербург). Семантика корня *ei и внутренняя форма производных от него слов в литовском языке

1750 А. В. Андронов (Санкт-Петербург). В поисках петербургского экземпляра Катехизиса М. Даукши

6 марта 2004 г., суббота

1000–1200 заседание (руководитель Н. Островский)

1000 G. Kavaliūnaitė (Vilnius). Adesyvas ir inesyvas S. B. Chylinskio Naujojo Testamento vertime

1030 B. Maskuliūnas (Šiauliai). Veiksmažodinės posesyvi­nės refleksyvinės lietuvių senųjų raštų konstrukcijos

1100 V. Vasiliauskienė (Kaunas). Daiktavardžio ir įvardžio ge­nityvo postpozicija XVI–XIX a. lietuvių rašomojoje kalboje

1130 N. Taluntytė (Kaunas). XVIII a. Kauno regiono toponimija: kalbų sąveikos reiškiniai

1200 перерыв

1220–1420 заседание (руководитель Л. Лейкума)

1220 A. Trumpa (Rīga). Latv. vārgs un liet. vargùs semantiskās atšķirības

1250 M. Lučinskienė (Vilnius). Leksikos taisymai J. Jaknavi­čiaus „Ewangelie polskie y litewskie“ 1674 m. leidime

1320 O. Kažukauskaitė (Vilnius). Du Lauryno Ivinskio žodynai Sankt Peterburge

1350 О. Бушс (Рига). Маргиналии Х. Хардера (1828) — памят­ник истории лексики латышского литературного языка

1420 перерыв

1500–1630 заседание (руководитель А. Грасис)

1500 I. Lokmane (Rīga). Izteikuma struktūras attīstības tendences latviešu prozā

1530 A. Kalnača (Rīga). Submorfi un morfēmu attīstība

1600 А. Д. Даугавет (Санкт-Петербург). О продлении глас­ных перед тавтосиллабическим r в латышских говорах

1630 перерыв

1650–1820 заседание (руководитель Я. Розенбергс)

1650 R. Makare (Rīga). Vārdu cilme un leksikas attīstība

1720 I. Urbanoviča (Rīga). Latviešu literārās valodas stilistiskās diferencēšanās vēsturiskie izpētes avoti

1750 Я. Розенбергс (Рига). Проблематика (понимания) развития латышского литературного языка

1820 I. Jansone (Rīga). Par kādu neatšifrētu saīsinājumu K. Mīlenbaha un J. Endzelīna „Latviešu valodas vārdnīcā“

     

 
Jūs esat 5479939. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs