Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs     
   Konferences "XIV Zinātniskie lasījumi" programma     

Drukāt         

    
    

LASĪJUMU DARBA GAITA

_________________________________________________________________________________

 

29. JANVĀRĪ

10.30 – 12.00  Dalībnieku reģistrācija. Grāmatu galds

(Vienības 13, 215. aud.)

12.00               Konferences atklāšana        

12.30 – 18.30  Darbs grupās

19.00               Dalībnieku tikšanās (zālē 4. stāvā) 

30.JANVĀRĪ

9.00                 Darbs grupās 

  

BALTU VALODAS

___________________________________________________________________________

29. janvārī plkst. 12.30 324. aud.
Sēdes vadītāji – Dr. filol. Anna Vulāne, Dr. filol. Andra Kalnača

12.35 Brigita Bušmane (Rīga)

Ar sieru saistītā leksika tautasdziesmās.

12.55 Anna Vulāne (Rīga)

Darbības vārds latviešu frazeoloģismos.

13.15 Saulė Juzelienė (Viļņa)

О метафорическом представлении отрезков времени в литовском языке.

13.35 Aušra Kaikarytė (Šauļi)

Joniškio šnektos (į)u kamieno daiktavardžių linksniavimas.

13.55 Nerija Bartkutė (Šauļi)

Bendrinių ir tikrinių daiktavardžių darybos reikšmė: panašumai ir skirtumai.

29.janvārī plkst. 12.30 309. aud.

Sēdes vadītāji – Dr. filol. Anna Stafecka, Filol. zin. kand. Aleksejs Andronovs

 

12.35 Bronius Maskuliūnas (Šauļi)

Vardažodinės posesyvinės konstrukcijos lietuvių senuosiuose raštuose.

12.55 Anna Stafecka (Rīga)

Valodas īpatnības 1753. gada evaņģēliju tulkojumā („Evangelia Toto Anno”).

13.15 Aleksejs Andronovs (Sanktpēterburga)

Latgaliešu rakstu valodas teorētiskā gramatika: fonētika un rakstības jautājumi.

13.35 Lidija Leikuma (Rīga)

Daži latgaliešu rakstu valodas normēšanas jautājumi.

13.55 Lina Kazlauskaitė (Šauļi)

Tarminiai žodynai: jungtukų ale, bet, o vartosenos pateikimas.

14.15 – 15.00 kafijas pauze

29.janvārī plkst. 15.00 324.aud.       

Sēdes vadītāji – Hum. zin. dr. Genovaitė Kačiuškienė, Dr. filol. Vilma Šaudiņa

 15.00 Janina Švambarytė-Valužienė (Šauļi)

Daiktavardžių ir jų vedinių reikšmės lietuviškuose žodynuose. Latvis.

15.20 Genovaitė Kačiuškienė, Neringa Abromavičiūtė (Šauļi)

Rytų aukštaičių sidabraviškių šnektos vertinimas tarmės atstovų požiūriu.

15.40 Vilma Šaudiņa (Daugavpils)

Lituānismi sēliskajās izloksnēs: darbību un norišu nosaukumi.

16.00 Kazimieras Garšva (Viļņa)

Latvijas lietuvieši un viņu valodas dialekti.

29. janvārī plkst. 15.00 309. aud.

Sēdes vadītāji – Hum. zin. dr. Danguolė Mikulėnienė, dokt. Edmundas Trumpa

 15.00 Robertas Kudirka (Viļņa)

Акустические признаки слоговых  интонаций ударных  монофтонгов латышского языка.

15.20 Irena Kruopienė (Viļņa)

Veiksmažodžių šaknies trinarės inicialės ypatumai.

15.40 Danguolė Mikulėnienė (Viļņa)

Lietuvių kalbos cirkumfleksinės metatonijos aiškinimas remiantis latvių kalbos duomenimis.

16.00 Edmundas Trumpa (Rīga)

Poliftongai ie, uo periferinėse lietuvių šnektose.

16.20 – 16.50 kafijas pauze

29. janvārī plkst. 16.50 324. aud.

Sēdes vadītāji – Dr. hab. filol. Andrejs Bankavs, Dr. filol. Dzintra Paegle

 16.50 Andrejs Bankavs (Rīga)

Onomatopeju loma apmācības procesā.

17.10 Andra Kalnača (Rīga)

Izsauksmes vārdu modalitāte.

17.30 Kristīne Užule (Rīga)

Case Distribution of Dative and Nominative DPs in the Latvian Debitive Mood Within Generative Grammar Framework.

17.50 Dzintra Paegle (Rīga)

Vajadze un valodas līdzekļi tās izteikšanai.

18.10 Regīna Kvašīte (Šauļi)

Terminu vārdnīcu veidi. 

29.janvārī plkst.16.50 309.aud.

Sēdes vadītāji – Mg. filol. Ilze Lokmane, Hum. zin. dr. Virginija Vasiliauskienė

 16.50 Veronika Ruža (Daugavpils)

V. Seiles ”Latwišu voludas sintakse”(1921. g.) laikmeta kontekstā.

17.10 Ilze Lokmane (Rīga)

Savrupinājumi E. Fosnes-Hansena romāna ”Vēstījumi par sargāšanu” tulkojumā.

17.30 Virginija Vasiliauskienė (Kauņa)

Šalutinių sakinių žodžių tvarkos modeliai XIX a. lietuvių didaktinėje prozoje.

17.50 Jurgita Macienė (Šauļi)

Lietuvių kalbos deminutyvai palyginimuose.

18.10 Jolanta Vaskelienė (Šauļi)

Darybinių sinonimų eilių nykimas.

30. janvārī plkst. 9.00 324. aud.

Sēdes vadītāji – Hum. zin. dr. Giedrė Čepaitienė, Filol. zin. dr. Regīna Kvašīte

9.00 Alvydas Butkus, Violeta Butkienė (Kauņa)

Krāsu semantika lietuviešu sieviešu iesaukās.

9.20 Lilija Jurģīte (Rīga)

Personvārds – cilvēka etniskās identitātes zīme.

9.40 Maija Arāja (Rīga)

Polisemantiskie adverbi K. Barona ”Latvju dainās”.

 10.00 Гиедре Чепайтене, Лайма Люкинявичене, Йолита Лукшите (Šauļi)

Новые тенденции лексики родного языка в веке глобализации (на материале словаря         гендерных исследований).

10.20 Snorre Karkonens–Svensons (Rīga)

Kultūrspecifiskais tulkojums starp latviešu valodu un skandināvu valodām.

30.janvārī plkst. 9.00 309.aud.

Sēdes vadītāji – Hum. zin. hab. dr. Kazimieras Župerka, Hum. zin. dr. Laima Grumadienė

 9.00 Regina Petkevičienė (Šauļi)

Kai kurie kalbos praktikos darbo aspektai.

9.20 Kazimieras Župerka (Šauļi)

Retorikos ir stilistikos sąsajos: teorinis ir didaktinis aspektai.

9.40 Iveta Grīnberga (Rīga)

Starpvalodas gramatiskās sistēmas iezīmes latviešu kā otrās valodas apguves procesā.

10.00 Laima Grumadienė (Kauņa)

Dažninio žodyno pritaikymas mokant lietuvių kalbos kaip valstybinės.

10.20 Vilma Kaladytė (Viļņa)

Pasaulio vaizdinys vyrų ir moterų kalboje.

10.40 – 11.00 kafijas pauze

 

30.janvārī plkst. 11.00 324.aud.

Sēdes vadītāji – Dr. filol.  Lidija Leikuma, Hum. zin. dr. Bronius Maskuliūnas

 11.00 Ilona Bukša, Dace Markus, Jūlija Musorina (Rīga)

Latviešu valoda kā otrā valoda dažādos novados.

11.20 Arvils Šalme (Rīga)

Attieksmju un emociju izteikšanas funkcija sarunvalodā.

11.40 Inta Urbanoviča (Rīga)

Latviešu literārās valodas funkcionālā attīstība.

12.00 Dovilė Vengalienė (Viļņa)

Irony in the context of political scandals.

12.20 Andželika Lapinskienė (Kauņa)

            Phatic language forms and functions in communication process of village people’s of North Eastern Lithuania in 20th century

12.20 Dite Liepa (Rīga)

Eiroskeptiķi un eirooptimisti par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā.

  


SLĀVU VALODU PĒTĪŠANAS PROBLĒMAS

_________________________________________________________________________

VALODAS PĒTĪŠANAS KONTRASTĪVIE ASPEKTI

 29.  janvārī plkst. 12.30 102. aud.

Sēdes vadītājas – Hum. zin. dr. Danute Balšaitīte,

12.30 Галина Сырица (Даугавпилс)

Непереводимое в переводах (стихотворение Ф.Тютчева «Умом Россию не понять»).

13.00 Дануте Балшайтите (Каунас)

Особенности русских ударных гласных в произношении носителей    русского языка в Литве.

13.30 Валентина Щаднева (Тарту)

Лексико-семантическая группа глаголов физического перемещения в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» и в его эстонском переводе.

14.00 Елена Горегляд (Витебск)

Заимствованная лексика в русском и белорусском художественном тексте.

14.30 Светлана Муране (Даугавпилс)

            Лексика звучания в повести М.Булгакова «Собачье сердце».

15.00 – 15.30 kafijas pauze

Sēdes vadītājas – Dr. hab. filol. Svetlana Turovska, PhD Valentīna Ščadņeva

15.30 Светлана Туровская (Таллинн)

            Модальность долженствования в художественном тексте.

16.00 Сергей Яковлев (Витебск)

Национальные реалии в польских художественных текстах и их перевод на русский язык.

16.30 Татьяна Стойкова (Рига)

Речь персонажа в тексте оригинала и перевода (роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита»).

17.00 Сильвия Папаурелите (Шяуляй)

            Персонификация эмоций тоски в литовском и русском языках.

17.30 Кристина Барковская (Даугавпилс)

            Иноязычные слова в языке современных польских масс – медиа.

18.00 Ирина Диманте (Рига)

Язык перевода: «Горе от ума» на немецком (в интерпретации В.Добберта).

18.30 Надежда Клочко (Рига)

Чешский кнедлик в европейской похлебке (метафорика бытового в чешском политическом дискурсе).

30. janvārī plkst. 9.00 102. aud.

Sēdes vadītāji – Filol. zin. kand. Sergejs Jakovļevs, Dr. filol. Gaļina Pitkeviča

 9.00              Галина Питкевич (Даугавпилс)

Синтагматические закономерности и тенденции в системе русских и латышских согласных.

9.30             Оксана Паликова (Тарту)

            Деривационные связи слова и их отражение в двуязычном словаре.

10.00             Эльвира Исаева (Даугавпилс)

Советизмы в современном русском и латышском языках (на материале современных лексикографических изданий).

10.30 Инга Милевич (Даугавпилс)

            Коммуникативные стратегии современной публицистики Латвии.      

11.00 Елена Сидорова (Тарту)

Формальное варьирование отрицания в эстонском языке  в сопоставлении с русским.

11.30 Елена Акимова (Шяуляй)

Исследование коммуникативного поведения русских Литвы в ситуации лингвистического эксперимента.

12.00 – 12.30 kafijas pauze

12.30 Наталия Андрюшина (Москва)

Лексический минимум Второго сертификационного уровня как компонент государственной системы тестирования.

13.00 Йонас Паужа (Шяуляй)

Лингвометодические вопросы скрытой интерференции на грамматическом уровне.

13.30 Наталия Трофимова (Даугавпилс)

Орфографический минимум в учебных пособиях по РКИ.

14.00 Наталия Чуйкина (Таллинн)

Оригинал и перевод: сравнение как компонент художественного текста.

14.30 Юозас Корсакас (Шяуляй)

            Лингвостатистическая характеристика учебных текстов.

15.00 Инна Бойкене, Надежда Шевелева (Шяуляй)

Коммуникативная направленность анализа произведений пейзажной лирики на уроках иностранного (русского) языка.

15.30 Людмила Тючкалова (Витебск)

            Лингвопоэтика И.Бродского: тенденции постмодернизма.

16.00 Валентина Скубида (Даугавпилс)

Лексико-семантическая группа глаголов восприятия в русском и латышском языках.

VALODAS VĒSTURE, ETIMOLOĢIJA, ONOMASTIKA

29. janvārī plkst. 12.30 107. aud.

Sēdes vadītāji – Dr. filol. Igors Koškins, Filol. zin. kand. Vladimirs Genkins

12.30 Юрий Кудрявцев (Тарту)

Морфонологические ограничения на образование корневого аориста в старославянском языке.

13.00 Игорь Кошкин (Рига)

К проблематике славизмов в латышском языке (латышский prāvs, русский правый).

13.30 Вера Глаздовская (Витебск)

Об особенностях формирования словообразовательного гнезда с корнем числительного четыре (диахронический аспект).

14.00 Анатолий Кузнецов (Даугавпилс)

Становление местоименной парадигмы в формах единственного числа прилагательных.

14.30 Татьяна Власова (Вильнюс)

            О лексических особенностях литовских статутов.

15.00 – 15.30 kafijas pauze

Sēdes vadītāji – PhD Jurijs Kudrjavcevs, Dr. filol. Anatolijs Kuzņecovs

15.30 Владимир Генкин (Витебск)

            Топонимия и катойконимия белорусско-латышского пограничья.

16.00 Нийоле Талунтите (Каунас)

Славянские названия населенных мест на територии Литвы в 18 – 20 вв.

16.30 Аудроне Шальтяните (Шяуляй)

Наименование женщин в «Реестре сумы панеи и вдов воеводиныхъ, старостиных и иных многих кнегин и панеи» (Перепись войска литовского 1528 г.).

17.00 Татьяна Синкевич (Витебск)

Некоторые особенности лимнонимов антропонимического происхождения (на материале названий озер Витебщины).

17.30 Евгения Николаенко (Вильнюс)

            Виды заимствований и их функции в языке русских паремий Литвы.

18.00 Ирина Кюльмоя (Тарту)

О некоторых специфических чертах русских говоров Западного Причудья.

  

LINGVOKULTUROLOĢIJA, ETNOLINGVISTIKA, DIALEKTOLOĢIJA 

30. janvārī plkst. 9.00 107. aud.

Sēdes vadītājas – Filol. zin. dr. Valentīna Maslova, Dr. filol. Jeļena Koroļova

9.00   Валентина Маслова (Витебск)

Лингвокультурология или наука о взаимодействии языка и культуры.

9.30  Елизавета Костанди (Тарту)

             Характер оценочности как отражение социальных факторов.

10.00 Анна Мезенко (Витебск)

            Ценностные ориентиры общества в зеркале фамильной антропонимии.

10.30 Светлана Евстратова (Тарту)

            Деревья в языке и жизни славян и финно-угров.

11.00 Елена Королева (Даугавпилс)

Образы диалектной фразеологии (на материале старообрядческих говоров Латгалии).

11.30 Светлана Шаронова (Таллинн)

            Выбор вида в конструкциях совета: к вопросу о шкале вежливости.

12.00 – 12.30 kafijas pauze

Sēdes vadītājas – Filol. zin. dr. Anna Mezenko, Filol. zin. kand. Jelizaveta Kostandi

12.30 Наталья Минина (Витебск)

Островные говоры в условиях латвийско-белорусского пограничья: особенности функционирования.

13.00 Жанна Коровацкая (Даугавпилс)

Сопоставление фразеологизмов, характеризующих внутрисемейные отношения, в русском, латышском и английском языках.

13.30 Наталия Жорова (Витебск)

Функционирование космогонической лексики в языке белорусских заговоров.

14.00 Йовита Даукшите (Каунас)

            Овладение русским языком: социокультурная стратегия.

14.30 Людмила Васюкович (Витебск)

            Принципы формирования текстотеки учебника белорусского языка.

15.00 Фрида Шифрисова (Шяуляй)

Использование малых фольклорных жанров в развитии языкового чутья билингвов.

15.30 Елена Акимова, Светлана Караваева (Шяуляй)

Лингвокультурологический аспект изучения русского языка студентами-литовцами.

   

VĀCU VALODA

______________________________________________________________________________

VĀCU VALODAS MĀCĪBU METODIKAS AKTUALITĀTES 

29. janvārī plkst. 12.30 327.aud.

Sēdes vadītāja - Mg. ped. Jeļena Ķipure

12.30 Ieva Blumberga (Rīga)

Semiotik des Films.

12.50 Jeļena Ķipure (Daugavpils)

Die authentischen deutschen Sachtexte als Ausgangsbasis für integratives Deutschlernen im Fortgeschrittenenunterricht.

13.10 Jūratė Andriuškevičienė, Ilona Tandzegolskienė (Kauņa)

Deutschunterricht mit Erwachsenen.

13.30 Linda Bišofa (Rīga)

Die Rolle der Grammatik im modernen Deutschunterricht.

13.50  Vitalija Dudaitė (Šauļi)

Interkulturelle Kommunikation und ihre Rolle im DaF.

14.10  Ieva Sproģe (Rīga)

Übersetzungsübungen mit sprachlichen Bildern.

14.30-15.00 kafijas pauze

15.00 Egita Proveja (Rīga)

Konventiongebundene Textsorten im Übersetzungsunterricht. Bedienungsanleitung.

15.20 Ieva Zālīte (Rīga)

Einige didaktische Startegien für die Arbeit mit Fachtexten im fachorientierten Übersetzungsunterricht.

15.40 Maija Tiltiņa (Rīga)

Das selbständige Lesen von literarischen Texten und ihre Analyse als Bestandteil des DaF-Unterrichts.

16.00 Jāzeps Šķesters (Rēzekne)

Interkulturelles Lernen als kommunikationfördender Faktor.

16.20 Janīna Sergejeva (Daugavpils)

Rollenspiele im interkulturellen Deutschunterricht.

16.40 Tatjana Pjatigor

Экстралингвистические задачи в обучении иноязычной речи.

 

VĀCU VALODAS LINGVISTISKIE ASPEKTI KONTRASTĪVAJĀ SKATĪJUMĀ 

30. janvārī plkst. 9.00 327.aud.

Sēdes vadītāja - Dr.filol. Nataļja Jundina

 9.00 Inese Činkure (Rīga)

Eine kontrastive Analyse von Tierphraseologismen im Deutschen und im Lettischen.

9.20 Aina Budvytytė (Šauļi)

Die besonderen Textelemente der Werbesprache. Analyse anhand der deutschen Werbeanzeigen.

9.40 Beata Pernitsa (Rīga)

Das Verb als Träger der Bildlichkeit im Deutschen und Lettischen.

10.00 Anita Siņavska (Rīga)

Zur pragmatisch-orientierten Analyse der Textsorte “Protokoll”.

10.20 Kristīne Klaustiņa (Rīga)

Tempusstruktur der Textsorte “Bericht” im Deutschen und Lettischen.

10.40 Ludmila Čalenko (Daugavpils)

Zur kontrastiven Analyse der Funktionsverbgefüge im Deutschen und im Lettischen.

11.00 -11.30 kafijas pauze

11.30 Ilga Brigzna (Rīga)

Tempus- und Modusgebrauch in den deutschen und lettischen publizistischen Texten.

11.50 Violeta Jociuvienė (Šauļi)

Stellung im Raum als Objekt der linguistischen Analyse.

12.10 Indrė Brokartaitė- Pladienė (Šauļi)

Deutsche Lehnwörter im Litauischen und litauische Lehnwörter im Deutschen.

12.30 Viesturs Glāznieks (Rīga)

Grammatische Konstruktionen und Gebrauch des Artikels im Deutschen.

12.50 Nataļja Jundina (Daugavpils)

Zeit und Raum im Deutschen und Russischen.

13.10 - 13.40 kafijas pauze

LITERATŪRAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMI VĀCISKI RUNĀJOŠĀS VALSTĪS

13.40 Reda Toleikienė (Šauļi)

Metaphorik und die Innenwelt des Menschen: eine korpusbasierte Untersuchung.

14.00 Valentīna Sokolova (Rīga)

Inhaltsbezogene Paraphrasierung des lyrischen Textes.

14.20 Juris Kastiņš (Rīga)

Genuss und Tod in der Prosa des deutschen Jugendstils.

14.40 Mudīte Smiltena (Rīga)

Johannes Bobrowskis Werke in lettischer Sprache.

15.00 Ilze Kangro (Rīga)

Wladimir Kaminer und deutsche Gegenwartsliteratur.

15.20 – 15.50 kafijas pauze

15.50 Carmen Ulrich (Vācija)

Raumkonstruktionen in Eduard von Keyserlings Baltischen Romanen.

16.10 Natālija Dainoviča (Daugavpils)

Elisabeth von Thüringen: zu ihrer Lebensgeschichte.

16.30 Ilona Boluža (Daugavpils)

Mörike und seine Bedeutung in der deutschen Literatur.

  

ANGĻU VALODA

 VALODAS LINGVISTISKIE UN SOCIOLINGVISTISKIE ASPEKTI DAŽĀDU KULTŪRU KONTEKSTĀ

 29. janvārī plkst. 12.30 404. aud.

12.30    Laura Karpinska (Rīga)

The Treatment of Sensitive Vocabulary in Contemporary English and English – Latvian Dictionaries.

12.50    Linda Krūmiņa (Rīga)

Classroom Discourse in Cross-Cultural Perspective.

13.10  Jūratė Žukauskienė (Šauļi)

The Register and Literary Translations.

13.30  Tatjana Gornostaja (Minska)

Англо – русский гипертекстовый тезаурус по машинному переводу.

13.50    Dalia Masaitienė (Kauņa)

Language and Gender: Politeness in Spoken Interaction.

14.10    Solveiga Sušinskienė (Šauļi)

Spatial Semantic Functions of Verbal Nouns in Scientific Discourse.

14.30    Goda Rumšienė (Kauņa)

Sociolinguistic Aspects of Internet.

14.50    Jolanta Legaudaitė (Kauņa)

Offensive Slang: Its Social, Aggressive and Humorous Aspects.

15.10. – 15.30 kafijas pauze

15.30  Svetlana Anufrijeva (Vitebska)

Модель подтекстового поля в рамках информативного поля текста.

15.50  Thomas Buckley (Francija)

            The English Language in France.

16.10  Maija Brēde (Rīga)

Linguistic Aspect of Articles on Linguistics (English – Latvian).

16.30  Biruta Uzija (Rīga)

Man-Related Terminology in Making.

16.50  Gunta Ločmele (Rīga)

            Intertextuality with the Internet in Cosmetics Advertising.

17.10  Alla Jerjomenko (Rīga)

Reklāmas tekstu gramatiskās iezīmes (Spānijas preses komercreklāmās).

17.30  Broņislava Kalniņa (Daugavpils)

Existential Sentences as a Pragmatic Strategy.

17.50  Svetlana Piļucka (Daugavpils)

            Phonetic Markers of Speech Fluency.

18.10    Marina Maslova, Aivars Dunskis (Daugavpils)

Svenska Dialekter och deras Ställning.

18.30    Valentīna Siliņa (Daugavpils)

                              Corpora in Sociolinguistics.

SVEŠVALODU (ANGĻU, FRANČU) MĀCĪBU METODIKAS JAUTĀJUMI: REFLEKTĪVĀ PIEEJA SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBĀ

30.janvārī plkst. 12.30  410.aud.

Sēdes vadītāja – Dr. ped. Olga Šostaka

12.30    Regina Jocaitė (Šauļi)

Students' Attitudes towards Foreign Language Acquisition as a Part of Professional Competence.

12.50    Kjell Rindar (Stokholma)

Language Teaching – Language Learning – Learning to Learn.

13.10    Larisa Iļjinska (Rīga)

Proficiency Tests for Specialists Studying or Working in the Multinational Communities.

13.30    Regina Bikulcienė (Šauļi)

Intégrer les expressions idiomatiques à l’enseignement.

13.50    Ilona Goldmane (Rīga)

Life Long Learning Via Different Receptive Channels.

14.10  Vytautė Pasvenskienė (Kauņa)

            Education within Postmodernity.

14.30 – 15.00 kafijas pauze

15.00  Ingrīda Kramiņa (Rīga)

Correlation between the Philosophy of Assignment and Assessment in Language Pedagogy.

15.20    Jeļena Aņikijeviča (Minska)

Диагностирование профессиональной подготовки будущих учителей иностранного языка в вузах Англии.

15.40    Ludmila Rumjanceva (Daugavpils)

Pronunciation and Listening Comprehension Problems.

16.00  Olga Šostaka (Daugavpils)

       The Role of Effective Teaching Strategies in Teacher Education.

16.20    Indra Odiņa, Aina Kačkere (Rīga)

The Payoffs and Pitfalls of Mentoring Practice.

16.40    Nataļja Minova (Daugavpils)

To the History of Inservice Teacher Training in Daugavpils University.

 

 

LITERATŪRA UN KULTŪRA:

PROCESS, MIJIEDARBĪBA, PROBLĒMAS

______________________________________________________________________________

 29. janvārī plkst. 12.30  317. aud.

Sēdes vadītāja -  Dr. filol. Dace Lūse

12.30 Aurēlija Mikolaitīte (Kauņa)

Jūgendstils lietuviešu un latviešu īsprozas darbos.

12.50 Ilze Knoka (Rīga)

            Simbolisma un jūgendstila elementi Aspazijas dzejā.

13.10 Kristīna Vaisvalavičiene (Kauņa)

            Pilsētas metaforas piedzimšana lietuviešu un latviešu dzejā.

13.30 Alīna Romanovska (Daugavpils)

            Noslēpuma kategorija A. Austriņa prozā.

13.50 Jānis Zālītis (Rīga)

            Prototipi J. Jaunsudrabiņa stāstā “Vēja ziedi.”

14.10 Ingrīda Kupšāne (Daugavpils)

            Telpas struktūra G. Gazdanova romānā “Vakars pie Klēras.”

14.30 Valdis Ķikāns (Daugavpils)

            Asimetriskā harmonija (O. Vācieša lirikas stils).

14.50 Valentīns Lukaševičs (Daugavpils)

            “Savējais” un “svešais” N. Neikšānīša romānā “Myura kolns”.

15.10 – 15.40            kafijas pauze

                        Sēdes vadītājs – Dr. filol. Valdis Ķikāns

15.40 Dace Lūse (Rīga)

            “Elles ķēķis” un tā intelektuālis Jānis Krēsliņš.

16.00 Eva Eglāja-Kristsone (Rīga)

            Literatūras procesa recepcija latviešu trimdas literātu sarakstē “Dzelzs priekškara” laikmetā.

16.20 Iveta Ratinīka (Rēzekne)

            Eksistenciālisma poētikas iezīmes Ievas Rozes un Silvijas Platas (Plath) dzejā.

16.40 Rimands Ceplis (Rīga)

            Homoerotisma atveidojuma nozīme latviešu jaunākajā prozā.

17.00 Sandra Meškova (Daugavpils)

            Skats no malas: marginālas perspektīvas P. Bankovska prozā.

17.20 Andrejs Vasiļenko (Rīga)

            Postmodernā apokalipse: attēlojuma problēma.

17.40 Linda Straume (Rīga)

            Kristīgie elementi fantāzijas žanra literatūrā ceļā no modernisma uz postmodernismu.

18.00 Bārbala Stroda (Rīga)

            Fantāzijas žanrs Latvijā: Mīta invāzija.

18.20 Gatis Ozoliņš (Daugavpils)

            Totēmisma rituālā teorija.

 

30. janvārī plkst. 9.00 317. aud.

Sēdes vadītāja – Dr. filol. Sandra Meškova

9.00 Ilona Ļaha (Daugavpils)

            Tendences latviešu un zviedru literārajos kontaktos (1980-1993).

9.20 Anita Stašulāne (Daugavpils)

            Modernie sakrālie teksti: H. Blavatskas atklāsmes.

9.40 Daina Sirmā (Rīga)

            Pārdzīvojuma pieredzes veidošanās pedagoģiskie nosacījumi literatūras stundās skolā.

10.00 Sandra Zvirbule (Vangaži)        

            Pasaku nozīme bērnu empātisko spēju attīstīšanā pirmskolā.

10.20 Daina Dubre-Dobre (Alūksne)

            Mācību procesā pētītie konflikti bērnu literatūrā un to risināšanas iespējas.

10.40 – 11.00 kafijas pauze

 

Sēdes vadītāja – Dr. ped. Valentīna Liepa

11.00 Jeļena Jermolajeva (Rīga)

            Mantojuma problēma mūsdienu kultūrā.

11.20 Ludmila Apsīte (Rīga)

            Kultūra un brīvības problēma izglītības filozofijā.

11.40 Vitenis Rimkus (Šauļi)

            От крестьянской усадьбы до придорожного кафе.

12.00 Egidija Ramanauskaite (Kauņa)

            Проявления авангарда молодежной культуры Литвы в условиях советской идеологизации.

12.20 Rasa Račiūnaitė (Kauņa)

Relics of Paganism and Christianity in the Customs of Lithuanian Life Cycle.

12.40 – 13.00            kafijas pauze

Sēdes vadītāja – Mg. filol. Ingrīda Kupšāne

 13.00 Alfonsas Motuzas (Kauņa)

The peculiarities of the ritual of the Latvian and Lithuanian Catholics in the calvaries of Vilnius.

13.20 Aija Jansone (Rīga)

            Krustpils tipa villaines Eiropas kultūras kontekstā.

13.40 Valentīna Liepa (Daugavpils)

            Mākslai atdots mūžs (Marija Indusa-Muceniece).

14.00 Ērika Bērziņa (Rīga)

            Latviešu jaunākās literatūras un laikmetīgās mākslas mijiedarbība.

14.20 Sandra Cīrule (Rīga)

            Tautas bibliotēku loma kultūrvides veidošanā un uzturēšanā Latvijas laukos.

PASAULES LITERATŪRAS UN KULTŪRAS VĒSTURE

______________________________________________________________________________

 29. janvārī plkst. 12.30 313. aud.

Sēdes vadītāji – Dr. hab. filol. Eduards Mekšs, Dr. hab. filol. Bronislava Kerbelīte, Dr. filol. Genādijs Markovs 

12.30      Бронислава Кербелите (Вильнюс)

Развитие представлений о человеке и их отражение в сказках.

12.55      Нийоле Бражене (Шауляй)

Путь развития личности в сказках.

13.20      Гражина Скабейните-Казлаускене (Каунас)

Женщина в литовских народный сказках.

13.45      Юрий Новиков (Вильнюс)

Былины в обработке Л.Н.Толстого.

14.10 –14.35  kafijas pauze  

14.35            Мария Романова (Вильнюс)

Народная культура литовских старообрядцев.

15.00            Ромуальдас Апанавичюс (Каунас)

            Латыши и литовцы: восточные или западные балты? Этномузыковедческий взгляд

            на этническое происхождение балтийских народов.

15.25      Виргиния Апанавичене (Вильнюс)

История Литвы в страницах музыкальных произведений литовских композиторов:

исторические реалии и мифологические этнокультурные архетипы.

15.50      Витаутас Левандаускас (Каунас)

Божественные теории происхождения классического ордера.

16.15 –16.40  kafijas pauze  

16.40      Ирена Скруденене (Каунас)

Знаки античности в литовской литературе ХIХ в.

17.05            Аркадий Неминущий (Даугавпилс)

«Швейцария» в «Письмах русского путешественника» Н.М.Карамзина.

17.30   Федор Федоров (Даугавпилс)

«Сволочь с песней заунывной...», или вызов Петра Катенина.

17.55            Екатерина Петриченко (Даугавпилс)

Два «Вечера» 1826 года: Языков и Тютчев.

30. janvārī plkst. 9.00 313. aud.

Sēdes vadītāji – Dr. filol. Elīna Vasiļjeva, Dr. hab. filol. JosifsTrofimovs, Dr. filol. Anna Stankeviča, Dr. filol. Sergejs Daugovišs

 9.00     Иосиф Трофимов (Даугавпилс)

            «... начертанный образ с живыми глазами» (Н.В.Гоголь. «Портрет»).

9.25 Элина Науйокайтиене (Каунас)

Печальная Маска René Char и  «По ту сторону Добра и Зла» Friedrich Nietsche.

9.50          Михаилас Виноградовас (Каунас)

Некоторые типы проскопии в поэтическом тексте.

10.15   Асия Ковтун (Каунас)

            Язык как структура Другого Велемира Хлебникова.

10.15 –10.40  kafijas pauze  

10.40      Ирена Рагайшене (Каунас)

Не только английский язык: образ Литвы как потерянной родины в американской

литературе литовских эмигрантов.

11.05      Даля Якайте (Шауляй)

Горизонт Райнера Мария Рильке в современной литовской поэзии.

11.30      Витаутас Бикульчюс (Шауляй)

Жанровые особенности романа Ж.-Р. Туссена «Ванная».

11.55      Она-Дануте Клумбите (Шауляй)

Пропедевтическая работа для вузовского курса русской литературы ХIХ в.как иноязычной.

12.20 –13.50  kafijas pauze

13.50      Элина Васильева (Даугавпилс)

Роман братьев Каудзит «Времена землемеров»: поэтика названия.

14.15      Анита Блума (Рига)

«Поляк» в русской публицистике 1862 года.

14.40      Сергей Дауговиш (Рига)

Достоевский и Кювье.

15.05            Геннадий Марков (Даугавпилс)

«Мефистофель» К.Случевского как цикл.

15.25 –15.50  kafijas pauze 

15.50        Анна Станкевич  (Даугавпилс)

Концепт «польза» в романе О.Уайльда «Портрет Дориана Грея».

16.15            Надежда Федорова  (Даугавпилс)

О жанровой природе «Инженеров» Н.Гарина-Михайловского.

16.40            Андрис Казюкевич (Даугавпилс)

Повесть Г.Сенкевича «Пойдем за ним» и роман «Quo vadis”.

  

31. janvārī plkst. 9.30 313. aud.

9.30    Александр Лысов (Вильнюс)

«Сокровищница подобий…». О многоверсионном характере лирики

А.Ахматовой («Библейские стихи»  «Последняя роза»).

9.55    Людмила Спроге (Рига)

Миф о Дон-Жуане в творчестве Николая Оцупа.

10.20 Эдуард Мекш (Даугавпилс)

Борис Глубоковский – диссидент 1920-х годов.

10.45 Валентина Барановская (Даугавпилс)

Феномен «денег» в произведениях А.Грина.

11.10 –11.35 kafijas pauze 

11.35      Наталья Кононова (Рига)

Давид Самойлов и Латвия: публикации и рецепция творчества.

12.00   Павел Глушаков (Рига)

            «Гора» С. Р. Минцлова (историко – литературная основа).

12.25   Жан Бадин (Даугавпилс)

Красные латышские стрелки в советской поэзии.

               

  VĒSTURE

______________________________________________________________________________

 29.janvārī plkst. 12.30 311.aud.

12.30

Sigita Šnē (Rīga)

Latvijas Republikas ģerbonis.

12.50

Irīna Buša (Rīga)

«Житие св. Ансгария» Римберта как источник по истории Латвии в IX веке.

13.10

Aleksandrs Ivanovs (Daugavpils)

Vēstures avotu kompleksa atveides problēmas: kolekcija “Moscowitica – Ruthenica”.

13.30

Неле Асадаускиене (Вильнюс)

Личные документы как источник изучения личности человека XVII века.

13.50 – 14.00 pārtraukums

 

14.00

Валерий Никулин (Калининград)

Хозяйство Шереметьевых в 60-70-х годах XIX столетия.

14.20

Валентина Шимкувиене (Шауляй)

Поиски идентичности личности (деятельность А. и С. Зубовых).

14.40

Kristīne Ante (Rīga)

Krievijas Valsts vēstures arhīva materiālu liecības par Kurzemes guberņas Romas katoļu priesteru nelegālo darbību.

15.00

Александр Гаврилин (Рига)

Отношение духовенства Люцинского (Лудзенского) благочиния к иноверным во второй половине XIX - начале XX вв.

15.20 – 15.50 kafijas pauze

Sēdes vadītāji – Valērijs Nikuļins, Vitālijs Šalda

15.50

Наталья Никулина (Калининград)

Удельные земли в программах политических партий России.

16.10

Josifs Šteimans (Daugavpils)

A. Kolnera sarakste ar F. Dostojevski un V. Rozanovu.

16.30

Дануте Милевичиене, Вида Пукиене(Вильнюс)

Воспоминания как исторический источник.

16.50

Алина Литвиненко (Rīga)

История «Русского балета»С. Дягилева в мемуарах участников и современников.

 

17.10 – 17.20 pārtraukums

 

17.20

Tatjana Bartele (Rīga)

Latviešu aktieri bēgļu gaitās Krievijā (1915 – 1920).

17.40

Andris Kupšāns (Daugavpils)

Vēstures avoti Daugavpils Universitātes vēstures bakalaura programmas bakalaura darbos (2000 – 2003).

18.00

Алексей Варфоломеев (Петрозаводск)

XML стандарты представления информации в исторических исследованиях и электронных публикациях документов.

30. janvārī plkst. 9.00 113.aud.


Sēdes vadītāji – Nelė Asadauskienė, Henrihs Soms

 

9.00

Vitolds Muižnieks (Rīga)

Pirmie arheoloģiskie pētījumi Latvijas teritorijā un to ietekme mākslā un literatūrā.

9.20

Mārtiņš Mintaurs

Latvijas arhitektūras pieminekļu saglabāšanas pasākumi (19.gs.2.p.–1940g.) kā vēstures avots.

9.40

Gints Zelmenis (Rīga)

Valsts pārvaldes institūciju ietekme uz kultūras dzīvi Latvijā 1918.-1940.g.

10.00

Бенедиктас Шеткус (Вильнюс)

Латышские школы в Литве (1918-1940 гг.).

10.20 – 10.30 pārtraukums

 

10.30

Vladislavs Malahovskis (Rēzekne)

Latgales agrārais jautājums 20.gs. 20-jos gados: ietekmējošie faktori.

10.50

Pranas Junauskas (Šauļi)

A Lithuanian Breakthrough: Context of Language in the Kaunas City Council in 1918-1928.

11.10

Jānis Keruss (Rīga)

PSRS un Vācijas potenciālo draudu uztvere Latvijas presē 1934. gadā: kopīgais un atšķirīgais.

11.30

Vitālijs Šalda (Daugavpils)

Latvieši partijas skolās Maskavā 20. gadsimta 20. gados un 30. gadu sākumā.

11.50 – 12.20 kafijas pauze

 

Sēdes vadītāji – Aleksandrs Ivanovs, Olaf Mertelsmann

12.20

Inese Runce (Rīga)

K. Ulmaņa režīms un Mozus ticīgo draudzes Latvijā: 1934. – 1940.g.

12.40

Valters Ščerbinskis (Rīga)

LU studentu konkordijas un to ideoloģija 1926.-1940.g.

13.00

Татьяна Кузнецова(Даугавпилс)

Идеологическое измерение “Es viņu pazīstu”: структура информационного пространства книги.

13.20

Ilga Apine (Rīga)

Trimdas ideoloģija. Vīzijas par Latvijas nākotni.

     13.40 – 13.50 pārtraukums

 

13.50

Kaspars Zellis (Rīga)

“Zemes tīrīšanas” propaganda nacistu kontrolētajā latviešu presē 1941. gada jūnijā – septembrī.

14.10

Geoffrey Swain (Bristol)

German Occupation Policy and the National Question in Latgale, 1941-1944.

14.30

Dmitrijs Oļehnovičs (Daugavpils)

1941.-1944.g. Latvijas prese – nacistiskās propagandas izpētes avots.

14.50

Edvīns Evarts (Rīga)

Kolaborācijas daži aspekti Latvijā Otrā pasaules kara laikā.

15.10

Ēriks Jēkabsons (Rīga)

Poļu izglītības iestādes Latvijā vācu okupācijas laikā 1942.-1944. gadā.

15.30

Ирена Салениеце (Даугавпилс)

Школьный быт Даугавпилса в 1941 – 1944 гг.

15.50

Дмитрий Титаренко (Донецк)

Культурная жизнь в Мариуполе в период нацистской оккупации (1941-1945 гг.).

 

16.10– 16.20 pārtraukums

 

Sēdes vadītāji –Tatjana Kuzņecova, Benediktas Šetkus

16.20

Zanda Mankusa (Rīga)

Latvijas un Vācijas luterāņu kontakti 20.gs. 70.-80. gados. Vācijas avotu liecības.

16.40

Imants Mednis (Rīga)

Tautas partijas izveidošanās un darbība (1998-2003).

17.00

Olaf Mertelsmann (Tartu)

Oral Sources in Contemporary Estonian History.

17.20

Henrihs Soms (Daugavpils)

Reģionāla pētījuma saturs un īpatnības: Lejassaksijas (Vācija) zinātnieku jaunākās atziņas.

 

  Apaļais galds

     

 
Jūs esat 5479865. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs