Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs     
   Konferences "Vārds un tā pētīšanas aspekti" programma     

Drukāt         

    
    

VĀRDS UN TĀ PĒTĪŠANAS ASPEKTI

Žodis ir jo tyrinėjimo aspektai

The Word. Aspects of Investigation

Wort. Aspekte der Forschung

Слово и аспекты его исследования

Starptautiskas zinātniskās konferences programma

 Konference veltīta Kārļa Mīlenbaha gadam 

 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija
2003. gada 20. - 21. novembris

  

Konferenci  Vārds un tā pētīšanas aspekti atbalsta

          Latvijas Zinātnes padome,

          Liepājas Pedagoģijas akadēmija

  

LPA bibliotēkā apskatāma

Latvijas Nacionālās bibliotēkas sagatavotā izstāde

Latvija un Tērbatas Universitāte

  

Konferences starptautiskā zinātniskā komiteja:

Benita LAUMANE, Dr. habil. philol. (Liepājas Pedagoģijas akadēmija) - komitejas priekšsēdētāja

Valentīna SKUJIŅA, Dr. habil. philol. (Liepājas Pedagoģijas akadēmija, LU Latviešu valodas institūts)

Ieva OZOLA, Dr. philol. (Liepājas Pedagoģijas akadēmija)

Daļa KISEĻŪNAITE, Dr. human. (Klaipēdas Universitāte)

Alvīds BUTKUS, Dr. human. (Vītauta Dižā Universitāte)

Aleksejs ANDRONOVS, filol. zin. kand. (Dr.) (Sanktpēterburgas Valsts universitāte)

  

KONFERENCES   NORISE

20. novembris

1300 - 1400     Konferences dalībnieku reģistrācija  –   4. stāva vestibils (pie zāles)

1400 - 1540     Konferences plenārsēde                     –   aktu zāle

1540 - 1610     Pārtraukums                                       –   LPA ēdnīca

1610 - 1750     Sekciju vakara sēdes                               skatīt 4 sekciju darba plānojumu

1800               Diskusiju vakars                                 –   Pastnieka māja

21. novembris

940   - 1200      Sekciju rīta sēdes                                 –    skatīt 4 sekciju darba plānojumu

1200 - 1300     Pusdienas                                             –   LPA ēdnīca

1300 - 1500     Sekciju pusdienas sēdes                            skatīt 4 sekciju darba plānojumu

1510              Nobeiguma sēde                                  –   303. auditorija

VISU  REFERENTU  IEVĒRĪBAI !

Plenārsēdē referātu ilgums  20 min.

Sekciju sēdēs  referātam lūdzam paredzēt 15 min., diskusijai un jautājumiem pēc referāta 5 min.

     

20. novembris

PLENĀRSĒDE

(Kārļa Mīlenbaha sēde)

1400 - 1420    KONFERENCES ATKLĀŠANA

1420 - 1440    Sarma KĻAVIŅA (LU Filoloģijas fakultāte)

Rīgas Latviešu biedrības Valodniecības nodaļas devums K. Mīlenbaha un J. Endzelīna vārdnīcas sagatavošanā

1440 - 1500    Ilga MIGLA, Ieva ZUICENA (LU Latviešu valodas institūts)

                   Leģendārā vārdnīca

1500 - 1520    Jānis VALDMANIS (LU Latviešu valodas institūts)

K. Mīlenbaha teikuma mācība pirms simts gadiem un tagad, Latvijā un Eiropā

1520 - 1540    Diāna LAIVENIECE (Liepājas Pedagoģijas akadēmija)

K. Mīlenbaha Latviešu valodas mācības (1895) metodiskais aspekts

21. novembris

NOBEIGUMA  SĒDE

 

1510 - 1530    Ina DRUVIETE (LU Latviešu valodas institūts)

                        Materiāli par Kārli Mīlenbahu Kārļa Draviņa arhīvā

1530 - 1550       Benita LAUMANE (Liepājas Pedagoģijas akadēmija)

Par kādu retu fonētisku parādību vidusdialekta kursiskajās izloksnēs

1550 - 1610    Ingrīda VIRSE (Latvijas Vēstures muzejs)

                        Kuršu apdzīvotā teritorija 1. un 2. gadu tūkstotī

 

TULKOŠANAS UN TERMINOLOĢIJAS PROBLĒMAS

303. auditorija

Sekcijas vadītāji:

Sarma KĻAVIŅA, Jānis SĪLIS, Māris BALTIŅŠ

Vakara sēde  (20. novembris)

1610 - 1630    Māris STRADS (LU Filoloģijas fakultāte)

                   Leksiskie aizguvumi valodas attīstībai (latīņu valodas materiāls)

1630 - 1650    Aušra TRUMPICKAITĖ (Klaipēdas Universitāte)

                   Olandų kilmės jūriniai terminai lietuvių, latvių ir estų kalbose

1650 - 1710    Selga EGLĪTE (Liepājas Jūras spēku mācību centrs)

                   Lexical Minimum for Military in the Navy

1710 - 1730    Vita BALAMA (Ventspils Augstskola)

                   Dilemma starpkultūru saskarsmē: būt vai nebūt galvenei?

1730 - 1750   Iveta PŪTELE (LU Latviešu valodas institūts)

                   Kalku vieta profesiju nosaukumu darināšanas sistēmā

Rīta sēde  (21. novembris)

940   - 1000      Valērijs KRUGĻEVSKIS, Ilze VANCĀNE  (Tulkošanas un terminoloģijas centrs)

                        Datorizēta potenciālo terminu meklēšana tekstos

1000 - 1020    Māris BALTIŅŠ (LU Medicīnas fakultāte)

                        Jēkaba Alkšņa devums medicīnas terminoloģijā

1020 - 1040       Juris BALDUNČIKS (Ventspils Augstskola)

                   Aizguvumi 1872. g. krievu-latviešu-vācu vārdnīcā

1040 - 1100    Ilga BRIGZNA (LU Moderno valodu fakultāte)

Vācu leksikas atveides problēmas latviešu valodā G. Manceļa darbā Lettus              

1100 - 1120       Rita JURKUTAITYTĖ (Klaipēdas Universitāte)

Biologinių procesų veiksmažodžiai baltų ir germanų kalbose

1120 - 1140    Maruta KOHA (Ventspils Augstskola)

                   Role of Context in Translator's Decision-Making Process

1140 - 1200       Edgars OŠIŅŠ (LU Moderno valodu fakultāte)

                   Words from Future in M.Atwood's Novel "Oryx and Crake"

Pusdienas sēde (21. novembris)

1300 - 1320    Ilze RUŽA (Ventspils Augstskola)

Problems and Solutions Translating Nature Environment Issues and Fiction Texts

1320 - 1340    Veneta ŽĪGURE (LU Moderno valodu fakultāte)

Angļu - latviešu viltus draugu ietekme un izplatība tulkošanā

1340 - 1400    Guntars DREIJERS  (Ventspils Augstskola)

Approaches and Consequences Involved in C.Clark's and Valters' Translations of Selected Baudelaire's Poems

1400 - 1420    Jānis SĪLIS (Ventspils Augstskola)

                   Vārds un tēls oriģināldzejā un atdzejojumos

1420 - 1440    Ieva ZĀLĪTE (LU Moderno valodu fakultāte)

Einige Vorüberlegungen zur Gestaltung des Fachbezogenen Übersetzungsunterrichts

1440 - 1500    Egita PROVEJA (LU Moderno valodu fakultāte)

Fachwortschatz im Übersetzungsunterricht - eine Herausforderung für die Studierenden?

 

VĀRDS, KOMUNIKĀCIJA, VIDE

241. auditorija

Sekcijas vadītāji:

Linda LAUZE, Alvīds BUTKUS, Jānis VALDMANIS

Vakara sēde (20. novembris)

1610 - 1630           Jānis ROZENBERGS (LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte)   

Monologs un polilogs

1630 - 1650           Dite LIEPA (LU Sociālo zinātņu fakultāte)

Eirooptimistu un eiroskeptiķu izmantotā valoda: laikraksts Diena 2003. g. septembrī

1650 - 1710           Laura TIDRIĶE (LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte)

                    Jauniešu valoda un reklāma

1710 - 1730           Linda LAUZE (Liepājas Pedagoģijas akadēmija)               

                    Sasveicināšanās un atvadīšanās frāzes mutvārdu saziņā

1730 - 1750             Diāna PAVLOVSKA (Ventspils Augstskola)

Mūsdienu plašsaziņas līdzekļu loma valodas normu veidošanas procesā

Rīta sēde (21. novembris)

940   - 1000                 Regīna KVAŠĪTE (Šauļu Universitāte)

                    Lietuviešu tautas reālijas latviešu avotos

1000 - 1020           Nadežda KLOČKO (LU Filoloģijas fakultāte)

Čehu knedliks Eiropas zupai (Virtuves metaforiskais modelis čehu politiskajā diskursā)

1020 - 1040                Alvīds BUTKUS (Vītauta Dižā Universitāte)

                    Sieviete leišu iesaukās

1040 - 1100            Maija BRĒDE (LU Moderno valodu fakultāte)            

Diskursa iezīmētāju funkcijas latviešu sarunvalodā dažādos laikposmos

1100 - 1120                Kazimieras ŽUPERKA (Šauļu Universitāte)

                        Nekalbininkų požiūris į žodžio vartojimą

1120 - 1140          Raita MAKARE (Rīga)

                    Partikulas un to funkcijas

1140 - 1200           Daiva PAGOJIENĖ (Klaipēdas Universitāte)

                    Būdingesni esė tekstų stilistiniai tipai

Pusdienas sēde (21. novembris)

1300 - 1320    Meri - Liis LAHERAND (Tallinas Pedagoģiskā universitāte)

Analysing Estonian Primers: What Can Verbs Tell us About Learning Conceptions?

1320 - 1340    Arvils ŠALME (LU Moderno valodu fakultāte)

                   Valodas komunikatīvo funkciju izpētes aspekti

1340 - 1400    Margarita FEDJUKOVA (Rīgas Stradiņa universitāte)

                   Semantisko un pedagoģisko pētīšanas metožu kopsakarības

1400 - 1420    Gita BĒRZIŅA (LU Filoloģijas fakultāte)

Ekstralingvistiskā informācija literārajā dialogā (sengrieķu prozas materiāls)

1420 - 1440    Vita PAPARINSKA (LU Filoloģijas fakultāte)

Sofistu loma filoloģijas veidošanās priekšnosacījumu radīšanā: grāmatniecības popularizēšanas aspekts

1440 - 1500       Anitra ROZE (LU Latviešu valodas institūts)

                   Krāsas jēdziens un vienkāršo krāsu nosaukumu semantika

 

VĀRDA DIAHRONISKAIS UN AREĀLAIS ASPEKTS

227.A  auditorija

Sekcijas vadītāji:

Daļa KISEĻŪNAITE, Lidija LEIKUMA, Ojārs BUŠS

Vakara sēde (20. novembris)

1610 - 1630     Agris TIMUŠKA (LU Latviešu valodas institūts)

                   Akas vārdi: komentārs par kādu komentāru

1630 - 1650   Romualdas Julius APANAVIČIUS (Viļņas Universitāte)

                   Galas lietuvių kalbos frazeologizmuose

1650 - 1710    Lidija LEIKUMA (LU Filoloģijas fakultāte)

                    Evangelia toto anno.. (1753) latviešu valodas vēsturē

1710 - 1730    Bronius MASKULIŪNAS (Šauļu Universitāte)

Refleksyvumo raiška Jokūbo Morkūno Postilėje (1600): santykis su originalu

1730 - 1750    Everita MILČONOKA (LU Matemātikas un informātikas institūts)

                   Vienreiz lietotās vārdformas G. Manceļa Sprediķu grāmatā (1654)

Rīta sēde (21. novembris)

940  - 1000     Kazimieras GARŠVA (Lietuviešu valodas institūts)

                   Zietelos ir Ciskodo lietuvių šnektos

1000 - 1020    Anna DAUGAVIETE (Sanktpēterburgas Valsts universitāte)

"Sekundāro intonāciju" nozīme latviešu izlokšņu intonāciju sistēmās

1020 - 1040    Brigita BUŠMANE (LU Latviešu valodas institūts)

Izlokšņu fonētisko parādību atspoguļojums G.Bražes vārdnīcā (1875)

1040 - 1100       Romualdas APANAVIČIUS (Vītauta Dižā Universitāte)

Šiaurės Europos tautų birbynių vardai - senosios etnokultūrinės sąveikos palikimas

1100 - 1120    Jūratė Sofija LAUČIŪTĖ (Klaipēdas Universitāte)

Bendroji baltų ir slavų kalbų leksika: giminiški žodžiai ir/ar skoliniai

1120 - 1140       Elga KAGAINE (LU Latviešu valodas institūts)

Pārdomas par dažu Ziemeļrietumvidzemē reģistrēto vārdu cilmi (kolāties, bũtars  u.c.)

1140 - 1200    Jūratė LUBIENĖ (Klaipēdas Universitāte)

Lietuvių kalbos garsus reiškiančių veiksmažodžių konsonantizmo ir semantikos sąsajos

Pusdienas sēde (21. novembris)

1300 - 1320    Renata ENDZELYTĖ (Vītauta Dižā Universitāte)

                        Šiaurės Lietuvos agronimai

1320 - 1340    Genovaitė KAČIUŠKIENĖ (Šauļu universitāte)

                        Sodybų, statinių pavadinimai šiaurės panevėžiškių tarmėje

1340 - 1400    Ojārs BUŠS (LU Latviešu valodas institūts)

                   Priede un egle Latvijas vietvārdos

1400 - 1420    Dalia KISELIŪNAITĖ (Klaipēdas Universitāte)

                   Retesni Lietuvos pajūrio asmenvardžiai

1420 - 1440    Anna STAFECKA (LU Latviešu valodas institūts)

                   Ar dzīvnieku pasauli saistītā leksika Nautrānu vietvārdos

1440 - 1500    Rimantas BALSYS (Klaipēdas Universitāte)

                   Deminutyvų paskirtis ir kaita liaudies dainose

 

VĀRDS FONĒTIKAS UN GRAMATIKAS SISTĒMĀ

317. auditorija

Sekcijas vadītāji:

Audrone KAUKIENE, Andra KALNAČA , Inguna SKADIŅA

         

Vakara sēde (20. novembris)

1610 - 1630    Inguna SKADIŅA (LU Matemātikas un informātikas institūts)

Latviešu valodas morfoloģiskās analīzes sistēma - tās nozīme teikuma pareizrakstības pārbaudē

1630 - 1650    Ilze AUZIŅA (LU Matemātikas un informātikas institūts)

                   Datorizēta fonētiskās transkribēšanas sistēma (latviešu valodai)

1650 - 1710   Tatjana LIGUTA (LU Filoloģijas fakultāte)

Latviešu un krievu valodas pareizrakstības un interpunkcijas sastatāma analīze

1710 - 1730   Dzintra ŠULCE (Liepājas Pedagoģijas akadēmija)

                   Mudinājumvārdi un to fonētiskais raksturojums

Rīta sēde (21. novembris)

940   - 1000    Jolanta BERTAUSKAITĖ (Klaipēdas Universitāte)

Baltų kalbų rauti tipo veiksmažodžių atitikmenys slavų ir lotynų kalbose (1.)

1000 - 1020    Jūratė DERUKAITĖ (Klaipēdas Universitāte)

Baltų kalbų rauti tipo veiksmažodžių atitikmenys slavų ir lotynų kalbose (2.)

1020 - 1040    Andra KALNAČA (LU Filoloģijas fakultāte)

                   Afiksu tipoloģija latviešu valodā

1040 - 1100    Ingrīda PAUNIŅA (LU Latviešu valodas institūts)

                   Lietvārda galotne kā locījuma rādītājs

1100 - 1120       Kaiširo KANNO (Tokijas Universitāte, LU Filoloģijas fakultāte)

                   Dažu darbības vārdu priedēkļu kustības nozīmju korelācija

1120 - 1140    Imants ŠMIDEBERGS (LU Latviešu valodas institūts)

                        Priedēkļa at- semantika latviešu literārajā valodā

1140 - 1200       Aušra LISINSKAITĖ (Klaipēdas Universitāte)

                   Prūsų kalbos gyvūnų pavadinimai: struktūra ir daryba

Pusdienas sēde (21. novembris)

1300 - 1320    Albinas DRUKTEINIS (Klaipēdas Universitāte)

                   Sakinių su sangrąžiniais veiksmažodžiais semantinė struktūra

1320 - 1340    Ilze LOKMANE (LU Filoloģijas fakultāte)

                   Valence un sintaktiskais obligātums

1340 - 1400   Vaida DRUKTEINYTĖ (Klaipēdas Universitāte)

                   Veiksmažodinė metafora tikrovės situacijų žymėjimo aspektu

1400 - 1420    Audronė KAUKIENĖ (Klaipēdas Universitāte)

Bendrieji baltų kalbų veiksmažodžiai (1.)

1420 - 1440    Dalia PAKALNIŠKIENĖ (Klaipēdas Universitāte)

Bendrieji baltų kalbų veiksmažodžiai (2.)

1440 - 1500    Ieva OZOLA (Liepājas Pedagoģijas akadēmija)

                   Dažas verba formu lietojuma īpatnības Sventājas izloksnē

Vārds un tā pētīšanas aspekti

Starptautiskās zinātniskās konferences

programma

Tirāža 200 eks.
Izdevējs: izdevniecība LiePA

Baseina iela 9
Liepāja LV-3401
Tālr. 34 29796

     

 
Jūs esat 5479867. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs