Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Valsts valoda > Arhīvs     
   Pārskats par projektu konkursu «Valsts valodas attīstība»     

Drukāt         

    
    

Pārskats par projektu  konkursu  “Valsts valodas attīstība”

 

Izglītības un zinātnes ministrija izsludināja projektu konkursu “Valsts  valodas attīstība”.

Projektu pieteikumus varēja iesniegt fiziskas un juridiskas personas līdz 2003.gada 13.oktobrim.

Konkursa mērķi:

1. Nodrošināt latviešu valodas kā valsts valodas attīstību.

2. Paplašināt un nostiprināt latviešu valodas lietojumu.

3. Rosināt sabiedrības līdzdalību un veicināt integrāciju uz valsts valodas pamata.

Projektu vadlīnijas:

1. Latviešu valodas attīstības un lietojuma problēmu apzināšana un praktiskā risinājuma varianti.

2. Latviešu valodas pozīciju un prestiža stiprināšana, informējot sabiedrību par latviešu valodas attīstības un lietojuma problēmām, veicinot sabiedrības sapratni un līdzdalību to risināšanā.

3. Latviešu valodas mācību kvalitāte izglītībā.

4. Vārdnīcu un citu izglītojošu zinātnisku un populārzinātnisku materiālu izstrāde un/vai izdošana.

Projektu konkursa “Valsts valodas attīstība” (turpmāk – komisija) izvērtēšanas komisijas sastāvu un komisijas priekšsēdētāju apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs. Komisija piedalījās valsts valodas attīstības projektu izvērtēšanā un tika sagatavoti priekšlikumi par projektu atbalstīšanu un to finansēšanu Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāram. Komisija veidoja darba grupas, kā arī aicināja ekspertus, lai izvērtētu atbalstīto projektu izpildi.

ATBALSTĪTO PROJEKTU REZULTĀTI

1. Latviešu valodas seno tekstu korpusa papildināšana /Latvijas Universitāte/

Latviešu valodas seno tekstu korpusam internetā pievienoti 16.gs. avoti, tādējādi pirmie latviešu valodas rakstu pieminekļi kļūst pakāpeniski pieejami plašai auditorijai. Sagatavotie dati kalpo par pamatu gan vispārīgiem latviešu valodas vēstures pētījumiem, gan latviešu valodas vēsturiskajai vārdnīcai. Ieskenēto avotu kopijas nodotas Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

Iegūtie rezultāti:

 • informācija par projektu, kā arī par seno tekstu korpusu ievietota Valsts valodas komisijas mājas lapā www.vvk.lv , Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta mājas lapā www.ailab.lv
 • projekta dalībnieki snieguši informāciju par projektu starptautiskās konferencēs Turku, Sanktpēterburgā, Poznaņā, Rīgā, Liepājā.
 • sagatavots raksts žurnālam “Baltu filoloģija”.

3. Valsts valodas komisijas interneta resurspunkta attīstība /LU Matemātikas un informātikas institūts/

Nodrošināta Valsts valodas komisijas interneta resurspunkta darbība un attīstība. Sagatavoti un pievienoti jauni materiāli 355 lpp. apjomā. Darba rezultāti pieejami internetā www.vvk.lv .

4. K.Mīlenbaha un J.Endzelīna vārdnīcas elektroniskās versijas pilnveide /LU Matemātikas un informātikas institūts/

Izveidota Mīlenbaha – Endzelīna Latviešu valodas vārdnīcas elektroniskās versija pilnā apjomā. Mīlenbaha – Endzelīna Latviešu valodas vārdnīcas saturs pilnībā pieejams speciālistiem elektroniskā formā www.ailab.lv izmantošanai izglītības un pētniecības mērķiem.

Informācija par vārdnīcas elektroniskās versijas izstrādi ievietota Valsts valodas komisijas www.vvk.lv interneta portāla jaunumu sadaļā.

6. Valsts valodas lietojuma un vajadzību izpēte darba vietās /Valsts valodas centrs/

Apzināts un izpētīts valsts valodas lietojums un vajadzības konkrētos amatos un profesijās. Konstatēta konkrēto profesiju reālā valodas lietojuma un vajadzību atbilstība Valsts valodas likumā reglamentētajām prasībām.

Projekta izpildes gaitā iegūti:

 •  materiāli, kas uzrāda atsevišķu profesiju valodas lietojumu un vajadzības un kuri ir izmantojami valodas apguves un pārbaudes procesa optimizācijā;
 • statistiskie dati par situāciju valodas lietojumā un vajadzībās konkrētās darba vietās un par atsevišķu profesiju pārstāvju valodas prasmes pārbaudes rezultātiem;
 • dati, kas apliecina reālā ikdienas valodas lietojuma un vajadzību (darba vietās) atbilstību valodas prasmes līmeni reglamentējošiem dokumentiem.

Par pētījuma norisi un galvenajām pētījuma gaitā gūtajām atziņām informēti latviešu valodas kursu vadītāji, LVAVP vadība un koordinatori, IZM ISEC Valsts valodas atestācijas komisijas locekļi, TM Valsts valodas centra valodas inspektori.

 7. Eiropas Valodu portfelis (pieaugušajiem un vidusskolēniem) /SIA Valodu mācību centrs/

Ir izveidots Eiropas Valodu portfelis (Valodu pase, Valodu biogrāfija un Valodu dosjē) latviešu valodā un tā efektivitātes novērtēšanas anketa.

Ar Eiropas Valodu portfeli tika iepazīstināti interesenti Eiropas Valodu dienas pasākumā, kā arī nolasītas lekcijas LAT1 un LAT2 skolotājiem, vācu valodas metodisko apvienību vadītājiem. Ar EVP izstrādi Latvijā tika iepazīstināti starptautisko semināru darbinieki Stambulā un Viļņā.

Projekta rezultāti tālākai izmantošanai tiks nodoti Valsts valodas aģentūrai.


10. Studiju kurss “Zinātniskā darba valoda”

LU dažādu programmu doktoranti (154) ieguvuši zinātniskā darba valodas un terminoloģijas zināšanas savā specialitātē, apguvuši prasmi analizēt valodas lietojumu zinātniskā rakstā.

Sadarbībā ar LU dažādo nozaru doktorantūras padomēm organizētas nodarbības, kursa apraksts ievietots Latvijas Universitātes Informatīvajā sistēmā (LUIS).

2003.gada 19.novembrī noorganizēta konference “Zinātnes valoda”, kurā apspriesta zinātniskās publikācijās lietotās valodas un noformējuma kvalitāte.

11. Studiju kurss “Valodas kultūras aktualitātes”

LU dažādu bakalaura programmu studenti (93) uzlabojuši latviešu valodas kultūras un valodas lietojuma prasmi.

Sadarbībā ar LU studiju programmu direktoriem organizētas nodarbības, kursa apraksts ievietots Latvijas Universitātes Informatīvajā sistēmā (LUIS).

12. “Bērna valoda: no pirmā kliedziena līdz pasakai” D.Markus /SIA Apgāds “Rasa ABC”/

Izdota saistoša grāmata, kas rosinās vecākus un pedagogus palīdzēt bērnam attīstīt latviešu valodu, pilnveidot viņa radošo potenciālu. Šī monogrāfija ir devums bērnu valodas izpētes kā patstāvīgas zinātnes nozares attīstībai Latvijā.

Grāmata tiks nodota Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm un augstskolām.

14. “Latviešu valodai draudzīga vide” / s/o “Latviešu valodas fonds” /

Akcijas laikā tika piešķirtas uzlīmes un diplomi latviešu valodai draudzīgāko vietu saimniekiem. Tika publicēts reklāmas materiāls laikrakstā “Diena” un sludinājumi Latvijas Radio 1.programmā. Latviešu valodas fonda darbinieki sniedza intervijas laikrakstiem “Lauku Avīze” un “Neatkarīgā Rīta Avīze”, televīzijas sabiedrības TV 5 raidījumam “Rīga Online”, aģentūrai BNS. Akcijas norise tika atspoguļota arī laikrakstos “Rīgas Balss”, “Vesti”, Rīgas pašvaldības portālā un citur.

Akcijas laikā nominēšanai tika izvirzītas 124 latviešu valodai draudzīgākās vietas. 40 sabiedriskās vietas tika apbalvotas kā labākās (15 saņēma diplomus, bet 25 – uzlīmes). Ņemot vērā lielo sabiedrības ieinteresētību, “Latviešu valodas fonds” 2004.gada februārī rīkos akcijas otro kārtu.

18. Konkurss “Mans latviešu valodas skolotājs” /LVLSA/

Saņemti 70 konkursa pretendentu pieteikumi no 21 Latvijas rajona, Jūrmalas un 5 Rīgas rajoniem. Pieteicēji ir dažādu sabiedrisko grupu pārstāvji: skolu administrācija, pašvaldība, skolu latviešu valodas metodiskās komisijas, Latviešu valodas metodiskās apvienības, bet jo īpaši bijušie un esošie skolēni.

Konkursa gaitā tika apzināti latviešu valodas un literatūras skolotāji, kuri savā novadā, pilsētā, pagastā ir nozīmīgi un atzīti cilvēki. Sadarbībā ar ekspertiem tika izvirzīti kandidāti nominācijām – “Mans latviešu valodas skolotājs” un “Mans latviešu valodas dižskolotājs”.

Izveidota interneta mājas lapa www.mansskolotajs.times.lv, kur pieejama visa informācija par konkursu. Līdz janvāra vidum tiks izveidota virtuālā grāmata ar laureātu un nominēto skolotāju portretējumiem un fotogrāfijām.

Visu nominēto skolotāju portretējumi un fotogrāfijas būs izmantojamas visiem interesentiem kā valsts vislabāko skolotāju datu bāze, kas nodrošinās gan latviešu kā dzimtās valodas mācību priekšmeta, gan arī skolotāja pelnītu publicitāti.

19. Padomu portfelis skolēnu vecākiem latviešu valodas un literatūras apguvei /LVLSA/

Izstrādāts:

 • lietišķais pētījums ar situācijas analīzi par pārmaiņām izglītībā, tai skaitā – latviešu valodā un literatūrā;
 • latviešu valodas portfelis vecākiem (reglamentējošie dokumenti, to fragmenti un komentārs).

Aktualizēta vecāku, skolēnu un skolotāju interese un izpratne par mācību priekšmetu jaunajām apguves nostādnēm, kas pamatojas nevis uz zināšanu mehānisku uzkrāšanu, bet uz prasmju, spēju izkopšanu, izglītības procesa dalībnieku sadarbību un personības pašpilnveidi.

Projekta rezultāti tālākai izmantošanai tiks nodoti Izglītības satura un eksaminācijas centram un Valsts valodas aģentūrai.

21. “Kā to sauc latviski?” /Alberta koledža/

Projekts realizēts divās daļās:

 • sagatavoti un pārraidīti pieci TV sižeti LTV I programmā “Rīts”;
 • sarīkota praktiski izglītojoša konference tirdzniecības darbiniekiem, komerczinību studentiem un valodas speciālistiem.

TV sižeti uzrādīja lietošanas problēmas sadzīvē. Speciālistu komentāri un ziņojumi parādīja galvenās problēmas, kas traucē un kas veicina valodas attīstību preču nosaukumu  izveidē. Tika skaidroti iemesli valodas lietošanas noteikumu neievērošanai praksē. Uzfilmētos sižetus var izmantot WHS un DVD formātā  citās tirdzniecības speciālistu auditorijās un tirgzinību studijās (tās jau saņēmušas Rīgas Tehniskā universitāte, Uzņēmējdarbības koledža  un Alberta koledža). Informācija TV pievērsa uzmanību valodas lietošanai sadzīvē un katra atbildībai par valodas tīrību. Terminoloģijas speciālistu publiska uzstāšanās aktualizēja sabiedrības diskusiju par jau izveidotiem, bet sabiedrībā īsti nepieņemtiem terminiem un jauniem vārdiem.

 

24. Mana novada valoda: Lejaskurzeme /Liepājas Pedagoģijas akadēmija/

Izstrādāts grāmatas "Mana novada valoda: Lejaskurzeme" manuskripts, kas sakārtots 4 daļās:

I. Lejaskurzemes valoda laiku lokos (17.-21.gs.)

II. Kursiskā leksika

III. Lejaskurzemes izlokšņu tekstu paraugi

IV. Bibliogrāfija

Izstrādājot grāmatas manuskriptu, noskaidroti:

 •  virzieni, kuros pētījumi valodniekiem jāturpina (mūsdienu valoda situācija Lejaskurzemē pagaidām pētīta daudz mazāk par izlokšņu un vietvārdu materiāliem);
 • sabiedrības grupas, kas vairāk iesaistāmas valodnieku pētījumos (piem., skolas vide kā valodas situācijas izpētes objekts; skolotāji kā lietišķo pētījumu dalībnieki; lauku skolēni un skolotāji kā informētāji par sava novada valodu).

Grāmata "Mana novada valoda: Lejaskurzeme" nāks klajā 2004.gada 1.aprīlī. 500 tās eksemplāri tālākai sadalei tiks nodoti Valsts valodas aģentūrai.

26. “Latvietis runā” video filma + diskusija + publicitāte medijos /SIA “Idea Media” projekts veidots sadarbībā ar “Mistrus Media” autoru grupu/

Ar filmas un diskusijas palīdzību latviešu valodas lietotāji tika rosināti domāt par valodu situāciju Latvijā, parādot, kā mūsdienu latviešu valodā atklājas sabiedrības dzīves norises.

Videofilmu “Latvietis runā” var izmantot kā mācību materiālu skolās un augstskolās, publiskās diskusijās, kā arī demonstrēt nacionālajā un reģionālajās TV.

Projekta rezultātā radītie materiāli tālākai izmantošanai tiks nodoti Valsts valodas aģentūrai.

28. LZA Terminoloģijas komisijas terminu publicēšana interneta datubāzē /SIA Tilde/

Iegūtie rezultāti:

 •  no LZA TK kartotēkas atlasīti un digitalizēti 3728 aktuālie termini;
 •  apkopoti vairāk nekā 15 000 LZA TK apakškomisiju pēdējos gados izstrādātie termini;
 •   atlasītie LZA TK kartotēkas un TK apakškomisiju izstrādātie termini apkopoti terminoloģijas portālā http://termini.letonika.lv , kur tie ir brīvi izmantojami jebkuram interesentam.

Informācija par projektu un tā rezultātiem publicēta Valsts valodas komisijas portālā (www.vvk.lv) un portālā Letonika (www.letonika.lv)

30. Vietvārdi un personvārdi: vērojumi un pētījumi O.Bušs /LU Latviešu valodas institūts/

Izdots O. Buša rakstu krājums "Personvārdi, vietvārdi un citi vārdi: izpētes pakāpieni". Izdevumā apvienoti gan populārzinātniski materiāli, gan īpašvārdu zinātniskās izpētes rezultāti; sniegta informācija par latviešu valodas īpašvārdu sistēmu tā, lai tā būtu interesanta gan valodniekiem, gan nespeciālistiem.

Rakstu krājums (500 eksemplāri) tiks izsūtīts visiem baltistikas centriem, kā arī individuāliem sadarbības partneriem ārzemēs un Latvijā. Informācija par krājumu tiks ievietota laikrakstā "Izglītība un Kultūra".

32. “Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca A – D” interneta versija /LU Latviešu valodas institūts/

Sagatavots publicēšanai internetā mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas manuskripts no burta A līdz D. Lasītājam tiek piedāvāta mūsdienīgas, novatoriskas vārdnīcas pirmā daļa, kur ietverts arī jaunākais leksikas slānis, kas nav atrodams līdz šim publicētajās skaidrojošajās vārdnīcās. Informācija www.vvk.lv

33. Latviešu valodas mācību kvalitāte izglītībā. /SKDS - Sabiedriskās domas pētījumu centrs /

Veikta aptauja 1100 Latvijas skolēnu vecāku vidū un noskaidrots Latvijas ģenerālajam kopumam reprezentatīvs viedoklis par latviešu valodas mācību kvalitāti skolās, par latviešu valodas pedagogu sagatavotību, kā arī attieksme pret mazākumtautību skolēnu mācīšanos latviešu mācību valodas plūsmu skolās.

Iegūtie rezultāti:

 • statistiskie dati par latviešu valodas mācību kvalitātes vērtējumu skolās;
 • statistiskie dati par latviešu valodas skolotāju profesionālās sagatavotības vērtējumu, skolēnu vecāku uzskatiem par mazākumtautību skolēnu vietu latviešu skolās un iespējamiem diskriminējošiem elementiem.

Projekta rezultāti tālākai izmantošanai tiks nodoti Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamentam un Valsts valodas aģentūrai.

34. Latviešu valodas attīstība un lietojums. /SKDS - sabiedriskās domas pētījumu centrs /

Veikta aptauja 1060 Latvijas iedzīvotāju vidū vecumā no 15 – 74 gadiem un ir noskaidrots sabiedrības viedoklis par latviešu valodas lietošanas ieradumiem, tās vietu citu valodu vidū.

Iegūtie rezultāti:

 •  uzzināts sabiedrības viedoklis, attieksme pret latviešu valodas lietošanu;
 •  noskaidrota valodas lietotāju loma latviešu valodas pozīciju nostiprināšanā;
 •  noskaidrota latviešu valodas vieta multilingvisma apstākļos – latviešu valodas iespējamās apdraudētības pakāpe ne tikai ar krievu valodu, bet arī ar citām Eiropas valodām, kuru lietošana strauji pieaug Latvijā;
 •   noskaidrota latviešu valodas aizsardzības nepieciešamība;
 •  noskaidrots, kādas ir konkurentvalodas Latvijā;
 •  noskaidrots sabiedrības uzskats par latviešu valodas lietotāju līdzdalību un līdzatbildību valodas attīstības procesos.

Pētījums sniedz atbildes uz jautājumiem par to, kur, kādās situācijās un cik regulāri sabiedrībā tiek lietota latviešu valoda dažādu nacionālo grupu ietvaros, kā arī komunikāciju situācijās ar citu nacionalitāšu pārstāvjiem.

Projekta rezultāti tālākai izmantošanai tiks nodoti Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamentam un Valsts valodas aģentūrai.

37.  Preses lasītāja vārdnīca /SIA Nordik/

Sagatavots publicēšanai grāmatas “Preses lasītāja vārdnīca” manuskripts.

Lasītājs var iepazīties ar šobrīd sabiedrībā aktuāliem svešvārdu lietojumiem un nozīmi.

Grāmata “Preses lasītāja vārdnīca” nāks klajā 2004.gada 15.aprīlī. 500 tās eksemplāri tālākai sadalei tiks nodoti Valsts valodas aģentūrai.

 

38.  TV videofilma “Latgales valoda”, ciklā “Latgales valoda” “Latvijas novadu valoda”/SIA Parks/

Izveidotā TV dokumentālā videofilma “Latgales valoda” apzina un dokumentē latgaliešu valodas lietojuma problēmas, kā arī popularizē latgaliešu valodu.

Iegūtie rezultāti:

 •  apzinātas Latgaliešu dialektu īpatnības mūsdienās;
 •  atklāta latgaliešu valodas savdabība saistībā ar tradicionālajām nodarbēm (keramiku, aušanu, adīšanu u.c.), gadskārtu svētkiem, folkloru, dzīvesstāstiem;
 •  sniegti valodas speciālistu komentāri.

Samontēta dokumentāla videofilma – 2 daļas, katra 26 minūtes.

Filma izmantojama gan skolās un augstskolās, gan kā mācību palīglīdzeklis ārvalstu augstskolās, kur tiek mācīta latviešu valoda, kā arī Latvijas mazākumtautību skolās. Videofilma paredzēta demonstrēšanai arī Latvijas Televīzijā.

Projekta rezultāti tālākai izmantošanai tiks nodoti Valsts valodas aģentūrai.

40. Metodiskās pieejas dzimtās valodas mācīšanai pamatskolā /Izdevniecība “Raka”/

Izstrādāta materiālu kopa dzimtās valodas mācīšanai pamatskolā, kas sekmēs dzimtās valodas skolotāju profesionālās kompetences pilnveidi.

Sagatavots manuskripts “Dzimtās valodas apguve pamatskolā: teorija un prakse”, ko iespējams piedāvāt gan izdošanai, gan ISEC tālākizglītotājiem, lai iespējami plašāk un ātrāk izglītotu pedagogus. Šie materiāli palīdzēs dzimtās valodas skolotājiem sagatavoties jaunā mācību standarta īstenošanai pamatskolā.

Projekta rezultāti tālākai izmantošanai tiks nodoti Izglītības satura un eksaminācijas centram un Valsts valodas aģentūrai.

42. “Latviešu valodas kā Eiropas Savienības oficiālās valodas popularizēšana Latgalē” / s/o „Latgale Eiropā” /

Tika izveidots raidījumu cikls „Valsts. Valoda. Mēs” vietējā televīzijas kanālā “Miljons”, kas aptver 250 000 Daugavpils, Krāslavas, Preiļu un daļēji Rēzeknes rajonos, kā arī publicēti raksti laikrakstā “Miljons” (laikraksts iznāk 2 x nedēļā, metiens 19 500), kas ir viens no lielākajiem laikrakstiem Latgalē, ko lasa Latgales reģiona iedzīvotāji.

Projekta rezultāti tālākai izmantošanai tiks nodoti Valsts valodas aģentūrai.

     

 
Jūs esat 4948837. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs