Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Valsts valoda > Arhīvs     
   Projektu konkursa «Valsts valodas attīstība» vērtēšanas kritēriji     

Drukāt         

    
      

Pielikums Nr. 2

PROJEKTU KONKURSS “VALSTS VALODAS ATTĪSTĪBA”

 VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

1.     Projekta aktualitāte (1 - 20 punkti)

1.1.  piedāvātais ieguldījums latviešu valodas lingvistiskās kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšanā mūsdienu daudzvalodības apstākļos (1 - 6 punkti)

1.2.  piedāvātais ieguldījums valsts institūciju un sabiedrības mērķtiecīgas, koordinētas sadarbības pilnveidē, nodrošinot latviešu valodas funkcionēšanu visās jomās (1- 6 punkti)

1.3.  piedāvātais ieguldījums sabiedrības lingvistiskās kompetences attīstībā, veidojot izpratni par valodas politikas jautājumiem, rosinot latviešu valodas lietotāju apzinātu līdzdalību (1- 8 punkti)

2.     Projekta rezultātu ilgtspēja un efektivitāte (1 - 25 punkti)

2.1. pēc iespējas plašāks projekta rezultātu potenciālo lietotāju loks (1 - 9 punkti)

2.2. projekta rezultātu ilgtermiņa pozitīva ietekme uz latviešu valodas attīstību (1 - 8 punkti)

2.3. optimāls informatīvo pasākumu par projekta rezultātiem īpatsvars (1 - 8 punkti)

3.     Projekta rezultātu praktiskā pielietojamība (1 - 20 punkti)

4.     Projekta novatorisms (1 - 10 punkti)

4.1.  projektā izvēlēto izpētes aspektu novatorisms (1 - 5 punkti)

4.2.  piedāvāto jauno, līdz šim Latvijā neizstrādāto vai nelietoto paņēmienu un principu izmantojums (1 - 5 punkti)

5.     Piedāvātā projekta izstrādes organizācija un metodika (1 - 5 punkti)

6.     Piedāvātā cena latos (1 - 20 punkti)

Ja projektu pieteikumi ir saturiski vienādi, tad projekta pieteikumam ar zemāko cenu piešķir maksimālo punktu skaitu. Citiem piedāvājumiem piešķiramo punktu skaitu aprēķina pēc formulas:

Piešķiramais punktu skaits = maksimālais punktu skaits × zemākā piedāvājuma cena / piedāvājuma cena

PROJEKTU  PIETEIKUMU  VĒRTĒŠANAS  NOSACĪJUMI

1.     Projektu pieteikumi tiks vērtēti, izmantojot iepriekš minētos kritērijus. Maksimālais punktu skaits – 100.

2.     Par konkursa uzvarētāju tiks uzskatīts projekta pieteikums, kas ieguvis vislielāko punktu skaitu.

3.     Ja vairāku projektu pieteikumu galīgais novērtējums ir vienāds, komisija izvēlas projekta pieteikumu, kas iesniegts pirmais.

4.     Ja projekta pieteikuma punktu summa mazāka par 20 punktiem, to noraida.

     

 
Jūs esat 4948874. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs