Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Valsts valoda > Arhīvs     
   Projektu konkursa «Valsts valodas attīstība» nolikums     

Drukāt         

    
      

APSTIPRINĀTS

ar projektu konkursa

“Valsts valodas attīstība” izvērtēšanas komisijas

2003. gada 29. septembra sēdes protokolu Nr. 1

 

PROJEKTU KONKURSA “VALSTS VALODAS ATTĪSTĪBA”

NOLIKUMS

 

1.      Šis nolikums nosaka projektu konkursam “Valsts valodas attīstība” iesniegto projektu (turpmāk – Projekts) iesniegšanas, izvērtēšanas un izpildītāju izvēles kārtību.

2.      Komisija izstrādā un apstiprina Projektu vadlīnijas, atbilstoši kurām privātpersonas vai juridiskas personas var sagatavot Projektu pieteikumu un īstenot to.

3.      Projektu vadlīnijām atbilstošus Projektu pieteikumus (1. pielikums) var iesniegt fiziskas un juridiskas personas. Projekta pieteikumā jānorāda nosaukums, mērķis, uzdevumi, mērķauditorija, esošās situācijas apraksts, projekta nepieciešamība, organizācija un metodika, sagaidāmie rezultāti, izpildītāji, izmaksas, izpildes termiņš un rekvizīti u. c. Pieteikumam jāpievieno:

3.1.   Reģistrācijas apliecības kopiju vai dokumentus, kas apliecina uzņēmējdarbības tiesības nozarē, kas atbilst konkursa prasībām (juridiskām personām).

3.2.   Izziņa par projekta izpildītāju skaitu, viņu kvalifikāciju, tehniskajām iespējām.

3.3.   Īsa informācija par iepriekšējo pieredzi šādu vai līdzīgu projektu veidošanā.

Komisija izskata tikai pareizi noformētus Projekta pieteikumus. Vienam projektam piešķiramā summa nedrīkst pārsniegt 5000,- Ls.

4.      Izglītības un zinātnes ministrija izsludina laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un “Diena” informāciju par Projektu vadlīnijām, norādot arī pieteikšanās termiņu (piecas darba dienas), vietu, kā arī, ja nepieciešams, citu informāciju.

5.      Komisija izvērtē iesniegtos Projektus atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem (2. pielikums) un lemj par to apstiprināšanu, precizēšanu vai noraidīšanu pēc būtības. Komisija Projektu izvērtēšanas procesā vai projekta izpildes starpposmos var piesaistīt ekspertus. Ja nepieciešams, komisija pieņem lēmumu par atalgojuma piešķiršanu ekspertiem.

6.      Ja Projekta realizācijai ir nepieciešams veikt valsts iepirkuma procedūru, to organizē Izglītības un zinātnes ministrija.

7.      Pēc izsludinātā termiņa beigām komisija izvērtē pieteikumus un pieņem lēmumu par izpildītāju. Ja uz Projektu ir izsludināta valsts iepirkuma procedūra, Izglītības un zinātnes ministrija informē komisiju par rezultātiem.

8.      Atbilstoši komisijas lēmumam vai valsts iepirkuma komisijas lēmumam Izglītības un zinātnes ministrija slēdz līgumu ar izpildītāju. Ja nepieciešams, līgumā paredz projekta ekspertīzes nepieciešamību un kārtību Projekta realizācijas laikā.

9.      Komisija sagatavo informāciju par iesniegtajiem un akceptētajiem vai neakceptētajiem Projektiem.

10.  Pēc Projektu izpildes rezultātu iesniegšanas, komisija lemj par rezultātu atbilstību projekta aprakstam un pieņem lēmumu par pieļauto trūkumu novēršanu, Projekta rezultātu pieņemšanu vai galīgo norēķinu ar Projekta izpildītāju.

11.  Šis nolikums un tā pielikumi ir publiski pieejama informācija, tā ir ievietojama internetā Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā www.izm.gov.lv  un, ja tehniskās iespējas to atļauj, arī Valsts valodas komisijas mājas lapā www.vvk.lv. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina nolikuma un to pielikumu kā arī Projektu vadlīniju pieejamību Izglītības informācijas birojā Vaļņu ielā 2, Rīgā.

     

 
Jūs esat 4948847. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs