Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2003 > 2003 (4)     
   Konsultācijas     

Drukāt         

    
    

KONSULTĀCIJAS

JAUTĀJUMS.

Kas ir “fitness” un “fitnesa” klubi? Vai tas ir oficiāli apstiprināts termins? Kā to saukt latviski? (Jautātājs – Rīgas Stradiņa universitāte.)

ATBILDE.

LZA Terminoloģijas komisijā “fitness” nav apstiprināts. Tas ir angļu vārda fitness tiešs pārcēlums latviešu valodā. Angļu–latviešu vārdnīcā angļu vārds fitness tulkots kā “piemērotība; derīgums; (fiziska) sagatavotība”. Diemžēl neviens no šiem tulkojumiem nav piemērots ne kluba nosaukšanai, ne attiecīgo nodarbību apzīmēšanai. Iespējams, ka tieši tas ir sekmējis anglisma* “fitness” ienākšanu latviešu valodā. Taču, dziļāk izzinot attiecīgo nodarbību būtību, latviešu valodas vārdu krājumā latviskais termins ir atrasts.

Oksfordas vārdnīcā vārds fit (kas ir vārda fitness pamatā) vienā nozīmē skaidrots kā ‘būt ar labu veselību, labā atlētiskā stāvoklī’. To attiecina uz personu, kas ir harmoniski veidota, labā kondīcijā, kvalitātē, lai būtu noderīga, piemērota noteiktām funkcijām, darbībām. Vārdu “fitness” attiecina uz nodarbībām, kas saistītas ar vingrošanu, sportu, fizisko sagatavotību. Šo nodarbību mērķis ir veidot labu stāju, vingru augumu, sekmēt spraigumu kustībās, radīt možu, mundru noskaņojumu, palīdzēt uzturēt labu fizisko un garīgo labsajūtu un veselību, jo “veselā miesā mājo vesels gars”. Saskaņā ar LZA TK Sporta terminoloģijas apakškomisijas priekšēdētāja pedagoģijas doktora U. Švinka formulējumu  “ tā ir spēja dzīvot laimīgu un līdzsvarotu dzīvi; tas ietver ne tikai cilvēka fiziskās sagatavotības rādītājus, bet arī viņa intelektuālo, emocionālo, sociālo, garīgo stāvokļa raksturojumu”. 

Secinājums: tā kā pašu nodarbību pamatā ir vingrošana, kas veido vingru augumu, stāju un ir veselības un labā garīgā noskaņojuma ķīla, angļu vārdam fitness par atbilstošo terminu latviešu valodā ieteicams vārds vingrums. Tas labi noder arī kluba nosaukumā: vingruma klubs – saprotami un pievilcīgi.

*Vārds anglisms lietots bez piedēkļa -ic-, jo šim elementam vārda “anglicisms” sastāvā nav semantiskas slodzes, tāpēc terminā tas ir lieks.

JAUTĀJUMS.

Kā latviešu valodā tulkot angļu terminu allowance, kas lietots ES  direktīvā par vides piesārņojuma apjomiem? (Jautātājs – LR Vides ministrija.)

ATBILDE.

Vārds allowance angļu valodā ir daudznozīmīgs, arī termina funkcijā: ekonomikā to attiecina uz naudas pabalstu, kabatas naudu, atlaidēm u. c., tehnikā – uz pielaidi vai uzlaidi, bet tā pamatā esošo darbības vārdu allow lieto ar nozīmi ‘atļaut; pieļaut; atzīt’ — zināmā mērā sinonīmiski darbības vārda permit nozīmei ‘atļaut; pieļaut; paciest’.

Tomēr vārdi atļaut, pieļaut, atzīt, paciest nav sinonīmi: atļaut nozīmē ‘dot atļauju’; pieļaut nozīmē ‘ļaut kam notikt’ (t. i., ‘nelikt šķēršļus’, arī ‘neaizliegt’); atzīt – ‘uzskatīt, parasti, par pieņemamu, likumīgu, pareizu u. tml.’; paciest – ‘izturēt (ko nepatīkamu) neiebilstot’.

Vides piesārņošana principā ir nevēlama parādība, tāpēc vārda atļauja lietošanai saistībā ar piesārņojumu nav loģiska pamata. Vides piesārņojums daudzos gadījumos ir nenovēršams pavadprocess, ar ko iznāk samierināties. Tiek regulēts piesārņojuma daudzums, kādu var pieļaut, lai tas neradītu nevēlamas sekas.

Secinājums: ES direktīvā, kur runa ir par direktīvas prasībās pieļaujamo ogļskābās gāzes ekvivalenta izstarojuma daudzumu noteiktā laika periodā, angļu terminam allowance atbilstošais latviskais termins ir pieļāvums. Tā nav ne “atļauja”, ne “licence”.

Ja runa ir par dokumentu, kas apstiprina noteikta piesārņojuma daudzuma pieļāvumu, šo dokumentu var saukt par pieļāvuma kvotu vai emisijas kvotu.

JAUTĀJUMS.

Vai latviešu valodā netulkoti pārņemams angļu vārds foresight, kā tas  ieteikts dažās zinātniskās publikācijās, piem., Dr. Artura Pugas rakstā “Nākotnes studijas Eiropā” (ZV 26.05.2003.)? (Jautātājs – “Zinātnes Vēstneša” redakcija.)

ATBILDE.

Atbilstoši terminoloģijas izstrādes principiem, izvēloties terminu latviešu valodā, arī jaunai parādībai, vispirms novērtē valodā jau lietotu vārdu derīgumu vai nederīgumu. Ja atbilstoša vārda nav, novērtē iespēju darināt jaunu vārdu vai vārdkopu un tikai pēc tam izšķiras par vārda aizgūšanu.  Aizgūstot vārdu, aizguvums tiek iekļauts aizguvējvalodas sistēmā. Tas nozīmē, ka latviešu valodā aizgūto vārdu raksta pēc oriģinālizrunas, ar latviešu alfabēta burtiem un ar lietvārdam atbilstošu galotni.

Ievērojot šos pamatprincipus un Dr. A. Pugas rakstā izteiktās domas, secināsim, ka:

1) latviešu valodā principā nav paturams angļu vārds foresight oriģinālrakstībā, jo tas ir pretrunā pat ar vārdu aizgūšanas normām;

2) ir pamatots Dr. A. Pugas atzinums, ka “foresight nav nākotnes pareģošana”;

Kā liecina viensējuma skaidrojošā vārdnīca, paredzēt nozīmē ‘veidot priekšstatu, plānu par ko tādu, kas iespējami notiks, būs’ (piem., paredzēt nākotni, notikumu gaitu, sekas). Daudzsējumu skaidrojošajā vārdnīcā vārda paredzēt pamatnozīme papildināta ar nozīmes niansi ‘noteikt iepriekš ar īpašām metodēm, arī pēc iepriekšējas pieredzes, zināšanām’. Tieši šī nianse vistiešāk saistāma ar angļu vārda foresight nozīmi nākotnes studiju kontekstā.

Secinājums: nākotnes studiju jomā, runājot par attīstības tendenču novērošanu un atklāšanu, par mērķtiecīgu darbību apzinātu iespēju sasniegšanai un mēģinājumiem novērst nevēlamās sekas, angļu terminam foresight latviešu valodā par piemērotu ekvivalentu atzīstams termins paredzējums.

Ar paredzējumu var saistīt sistemātisku darbību, kurā tiek sekmēta zinātnes, tehnoloģijas, sabiedrības, ekonomikas un šo sfēru  mijiedarbības ilgtermiņa attīstība, balstoties uz labi pamatotiem projektiem, par ko ir runa arī minētajā Dr. A. Pugas rakstā. Vārds paredzējums labi harmonē arī ar šajā rakstā minēto terminu nākotnes redzējums un ir labi iekļaujams saliktos terminos paredzējuma loma, paredzējumu plašums, paredzējumu uzdevumi, paredzējumu darbības sistēma, paredzējumu izpētes objekti, paredzējumu rezultāti u. tml., kuros patlaban izmantots angļu vārds foresight.

JAUTĀJUMS.

Kā saīsināt apzīmējumu “veselības zinātņu maģistrs”? (Jautātājs –  Liepājas Pedagoģijas akadēmija.)

ATBILDE.

Gan zinātnisko, gan akadēmisko grādu nosaukumu saīsinājumus būtu ieteicams veidot pēc vienota parauga. Latvijas Zinātnes padome oficiālai  lietošanai ir apstiprinājusi uz latīņu valodas bāzes veidotos zinātnisko grādu nosaukumu saīsinājumus, izmantojot doktora apzīmēšanai Dr. un papildinot to ar saīsinātu nozares apzīmējumu. Tāpat veidojami arī akadēmisko grādu saīsinājumi, izmantojot maģistra apzīmēšanai Mg., bakalaura apzīmēšanai Bc.

Tātad ieteicamais nosaukuma “ veselības zinātņu maģistrs”  latīniskais saīsinājums ir Mg. sc. sal. (no Magister scientāris salūtis).

(Atbilde saskaņota ar akadēmiķiem J. Ekmani, B. Rivžu, I. Lazovski un Latviešu valodas ekspertu komisijas vadību.)

     

 
Jūs esat 5492888. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs