Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2003 > 2003 (4)     
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 24     

Drukāt         

    
    

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 24

Par ES dokumentu tulkojumos un EUROVOC tēzaurā lietojamo juridisko terminu saraksta apstiprināšanu

Pieņemts 13.05.2003.; prot. Nr. 5/1037. Publicēts LV 16.07.2003.

Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 16. p.

LZA Terminoloģijas komisija (TK) ir apstiprinājusi Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā apspriesto un pieņemto Eiropas Savienības dokumentu tulkojumos un EUROVOC tēzaurā lietojamo, kā arī dažu  citu juridisko terminu sarakstu, kas ir saskaņots ar LZA TK lēmumiem un par ko ir panākta LR Saeimas Juridiskā biroja, Eiropas Integrācijas biroja, Valsts kancelejas, LR Tieslietu ministrijas, LU Juridiskās fakultātes, Tulkošanas un terminoloģijas centra un LZA TK speciālistu vienošanās. Termini paredzēti vienotai lietošanai praksē oficiālajā valodas lietojumā. Iepriekšējais LZA TK apstiprinātais juridisko terminu saraksts (ar terminiem angļu un latviešu valodā) publicēts “Terminoloģijas Jaunumu” 2. numurā (13. – 17. lpp.).

Pielikumā: terminu saraksts angļu un latviešu valodā.

LZA TK  priekšsēdētāja V. Skujiņa
LZA TK zinātniskā sekretāre M. Ķirīte

LZA TK lēmuma Nr. 24 pielikums

Eiropas Savienības dokumentos un EUROVOC tēzaurā lietojamie termini

N. B.! Latviešu valodā lielie sākumburti liecina par konkrētas institūcijas vai izdevuma nosaukumu.

acceding state
valsts, kas pievienojas          

accountability
atbildība               

accusation
apsūdzība             

acquired company
pievienotā sabiedrība            

acquiring company
ieguvēja sabiedrība            

acquis communautaire
acquis communautaire; acquis;
Kopienas tiesību kopums

acquisition of holdings
pamatkapitāla daļu iegūšana      

action by staff
darbinieku prasījums              

acts of administration
administrācijas akti

acts of international treaty
starptautisko līgumtiesību akti

addendum
papildinājums

Additional Protocol
papildprotokols   

ad hoc Committee on People’s Europe
ad hoc komiteja “Tautas Eiropa”

adjustment
pielāgojums

administrative accountability
pārvaldes atklātumatbildība

administrative burden
administratīvs slogs

administrative costs
administratīvās izmaksas               

administrative decision
administratīvs lēmums                 

administrative measure of constraint
administratīvs piespiedu līdzeklis

administrative order
administratīvs rīkojums                

administrative revenue
administratīvie ieņēmumi              

admissibility
pieņemamība; pieļaujamība         

admission of new Member States
jaunu dalībvalstu uzņemšana           

adoption
adopcija (civiltiesību jomā)

adoption of an act
[tiesību] akta pieņemšana          

Advisory Committee on Procurements  and Contracts
Iepirkumu un līgumu padomdevēja komiteja

Advisory Committee on Restrictive Practices and Dominant Positions
Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja

affiliated undertaking
saistīts uzņēmums

agency
aģentūra; pārstāvniecība (komerctiesību jomā)

alien
ārvalstnieks         

alternative sentence
alternatīvs sods  

applicant
[pieteikuma] iesniedzējs           

application
1. pieteikums; 2. piemērošana        

application of rules
noteikumu piemērošana        

Appointing Authority
iecēlējinstitūcija  

appropriation
apropriācija; apropriēšana        

appropriations
apropriējumi         

arbitration award
šķīrējtiesas nolēmums             

arbitration board
šķīrējinstitūcija    

arbitration clause
šķīrējklauzula       

arbitrator
šķīrējtiesnesis      

assignee
tiesību pārņēmējs, cesionārs              

assignment
tiesību pārņemšana         

Assistant Registrar
[Tiesas] sekretāra palīgs                    

associated enterprise
asociētais uzņēmums            

authenticated copy
apliecināta kopija; apliecināts noraksts; autentisks eksemplārs

bailiff
tiesu izpildītājs    

bilateral co-operation
divpusēja sadarbība             

bilateral development co-operation
divpusēja sadarbība attīstības jomā     

branch
filiāle (komerctiesību jomā)                     

breach of domicile
dzīvesvietas neaizskaramība    

budgetary authority
budžeta lēmējinstitūcija    

candidate
kandidāts             

capacity
spēja; kompetence; statuss                  

capacity to contract
līgumslēgšanas spēja                     

capacity to exercise rights
rīcībspēja              

case
lieta                       

case law
[tiesu] prakse

certificate
1) sertifikāts; 2) apliecība; 3) atestāts

certified copy
apliecināta kopija; apliecināts noraksts

civil liability
iviltiesiskā atbildība               

civil procedure
civilprocess

claim
prasība; prasījums              

claimant
prasības iesniedzējs, prasītājs                

cluster
puduris; kopa      

commissioning of an expert’s report
eksperta ziņojuma pieprasījums        

common position; joint position
kopēja nostāja                                     

competent authority
kompetentā iestāde; kompetentā institūcija             

competition law
konkurences tiesības                 

comprehensive development framework
vispārējās attīstības pamatnostādnes 

conciliation
[pušu] samierināšana

connected undertakings
saistīti uzņēmumi                                

contractual liability
līgumatbildība      

controlled competition
regulēta konkurence          

co-operation procedure
sadarbības procedūra             

country of destination
galamērķa valsts 

Court hereby rules
Tiesa nolemj        

Court jurisdiction
Tiesas jurisdikcija                               

court or tribunal of a Member State
dalībvalsts tiesa vai tribunāls         

crime against property
noziedzīgs nodarījums pret īpašumu

criminal procedure
kriminālprocess   

criminal record
sodāmības reģistrs                 

customs authority
muitas iestāde     

customs duty
muitas nodoklis   

defamation
neslavas celšana 

defence
aizstāvība             

defendant
atbildētājs (civilprocesā)       

defending party
atbildētājpuse; atbildētājs            

dependant
apgādājamais       

deregulation
ierobežojumu atcelšana              

detention
aizturēšana           

detention before trial
pirmstiesas apcietinājums      

Development (Padomes ziņojuma  nosaukums)
Attīstība

development assistance
palīdzība attīstības jomā     

development co-operation
sadarbība attīstības jomā     

development instruments and programs
attīstības līdzekļi un programmas

development policy
attīstības politika

disability
nespēja; darbnespēja (sociālajās tiesībās)

discontinuance
prasības atsaukšana           

due diligence
1. pienācīga rūpība; 2. uzticamības pārbaude              

eco-label
ekomarķējums      

economic offence
nodarījums ekonomikas jomā

economic rights
ekonomiskās tiesības                 

employed person
nodarbināta persona                

enforcement
izpilde; piemērošana

enterprise; undertaking
uzņēmums                                            

European Community Humanitarian Office (ECHO)
Eiropas Kopienas Humānās palīdzības birojs

European Convention
Eiropas Konvents                               

European Council
Eiropadome          

European Development Council
Eiropas Attīstības padome                 

European Development Funds
Eiropas Attīstības fondi

existence in law
juridiskā pastāvēšana

financial burden
finansiālais slogs

fine
naudas sods        

form of order sought
prasījuma veids   

framework decision
ietvarlēmums       

franchising
komercpilnvarojums; franšīze          

freedom of association
biedrošanās brīvība                  

freedom of expression
vārda brīvība

freedom of movement for workers
strādājošo pārvietošanās brīvība; darba ņēmēju pārvietošanās brīvība

free movement of workers
strādājošo brīva pārvietošanās; darba ņēmēju brīva pārvietošanās      

further development of the law
tiesību pilnveidošana

General Agreement on Tariffs and Trade
Vispārējā tarifu un tirdzniecības vienošanās; Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību          

general economic interest
vispārējas ekonomiskās intereses               

health and safety at work
drošība un veselības aizsardzība darbā

hearing
lietas izskatīšana; uzklausīšana; tiesas sēde           

heavily indebted poor country
lielu parādu apgrūtināta nabadzīga valsts

humanitarian assistance
humānā palīdzība

in law or in fact
juridiski vai faktiski; de iure vai de facto

instrument of ratification
ratifikācijas instruments          

interest in bringing an action
prasījuma tiesība                                                                 

international development
starptautiskā attīstība                

international human rights law
starptautiskās cilvēktiesības                                       

intervention
[trešās personas] iestāšanās lietā    

inward processing
ievešana pārstrādei             

joint action
vienota rīcība       

Joint Committee ‘Common Transit’
apvienotā komiteja “Vienotais tranzīts”

joint undertaking; joint venture
kopuzņēmums                                     

judge made law
precedentu tiesības                 

judgement by default
spriedums bez atbildētāja klātbūtnes

judgement of non pros.
spriedums bez prasītāja klātbūtnes            

Judge-Rapporteur
tiesnesis referents               

judicial authority
tiesu iestāde        

judicial inquiry
tiesas izmeklēšana

judicial investigation
tiesas izmeklēšana

judicial office
tiesu varas amats

judicial officer
tiesu varas amatpersona        

judicial remedy
tiesiskās aizsardzības līdzeklis                 

jurisdiction of the courts
tiesu jurisdikcija  

jurisdiction ratione materiae
ratione materiae
jurisdikcija                                            

law
likums; tiesības   

law of nations
nāciju tiesības; starptautiskās tiesības

least-developed countries
vismazāk attīstītas valstis   

legal action
tiesiska darbība   

legal aid
[bezmaksas] juridiskā palīdzība                               

legal capacity
tiesību un rīcības spēja; tiesībspēja; rīcībspēja              

legal defence
tiesiskā aizsardzība           

legal domicile
juridiskā dzīvesvieta; dzīvesvieta           

legal effects
tiesiskās sekas    

legal expenses
tiesāšanās izdevumi               

legal impediments
juridiski šķēršļi; tiesiski šķēršļi      

legal measures of constraint
juridiski piespiedu pasākumi              

legal order
tiesiskā kārtība; tiesiskais regulējums

legal person governed by private law
privāto tiesību juridiskā persona

legal proceedings
1. tiesas process; 2. tiesvedība        

legislation
1. tiesību akti; 2. likumdošana        

letters rogatory
tiesiskās palīdzības pieprasījums        

management committee
[nozares] pārvaldības komiteja

Management Committee on Agricultural Structures and Rural Development
Lauksaimniecības struktūru un lauku attīstības pārvaldības komiteja

micro-enterprise
mikrouzņēmums  

multilateral co-operation
daudzpusēja sadarbība             

national indicative program
nacionālā indikatīvā programma

nationality
valstspiederība; pilsonība;pavalstniecība

national sovereignty
valsts suverenitāte         

OECD Development Assistance Committee
ESAO Attīstības veicināšanas komiteja

offence
nodarījums           

official
amatpersona        

Official Journal Official Journal of the European Communities
Oficiālais Vēstnesis Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis

ombudsman
tiesībsargs; ombuds*

operational coordination [between the EU and its Member States]
[ES un tās dalībvalstu] sadarbības koordinēšana

operational costs
darbības izmaksas                               

operational expenditure
darbības izdevumi                               

operative part of the judgement
sprieduma rezolutīvā daļa

oral procedure
mutiskais process                               

oral proceedings
mutiskā tiesvedība            

oral testimony
mutiska liecība     

organic law
konstitutīvs likums                   

Organisation for Economic co-operation and Development (OECD)
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO)

outline law
[nozares] pamatu likums                   

outward processing
izvešana pārstrādei             

parental authority
vecāku vara         

parental responsibility
vecāku atbildība

parent company
mātessabiedrība  

parent undertaking
mātesuzņēmums  

participating undertaking
dalības uzņēmums; dalībuzņēmums

pecuniary penalty
naudas sods

penal institution
soda izciešanas iestāde                  

penitentiary
brīvības atņemšanas iestāde                  

penitentiary staff
brīvības atņemšanas iestādes personāls

perjury
nepatiesa liecība

pilot project
izmēģinājumprojekts                         

power
vara; pilnvaras    

power of attorney
pilnvara

preliminary ruling
1) iepriekšējs nolēmums; 2) prejudiciāls nolēmums (ES tiesībās)

President of the Court
Tiesas priekšsēdētājs

primacy of the law
tiesību prioritāte; likumu prioritāte  

prison
cietums; brīvības atņemšanas iestāde

prisoner
ieslodzītais           

prison system
cietumu sistēma; brīvības atņemšanas iestāžu sistēma

private land
privāts zemes īpašums                

private undertaking
privāts uzņēmums, privātuzņēmums

procedure
procedūra; kārtība; process  

protected zone
aizsargājama zona                               

public authority
publiska institūcija             

public land
valsts zemes īpašums

public prosecution
valsts apsūdzība 

public undertaking
publisks uzņēmums

rebuttal
[pierādījuma] atspēkojums        

regional indicative programme
reģionālā indikatīvā programma           

regulation
1. regulējums; 2. noteikums; 3. nolikums; 4. priekšraksts; 5. regula (EK tiesību akts)                      

regulatory committee
regulatīvā komiteja

rejection of an application
pieteikuma noraidīšana

rejoinder
[atbildētāja] iebilde

related undertaking
radniecīgs uzņēmums            

release on licence
nosacīta atbrīvošana

reply
[prasītāja] replika

right[s]
tiesība[s]              

rules of procedure
reglaments           

screening of legislation
tiesību aktu atbilstības izvērtēšana           

search
kratīšana               

secondary residence
otrais mājoklis     

single facility
vienots mehānisms           

single programming document
vienotais programmdokuments                         

small and medium-sized enterprises; small and medium-sized undertakings
mazie un vidējie uzņēmumi

social cohesion
sociālā kohēzija   

social policy and employment
sociālā politika un nodarbinātība

special treatment
īpašs režīms         

Standing Management Committee for Fisheries Structures
Pastāvīgā zivsaimniecības struktūru pārvaldības komiteja

subject matter of the dispute
strīda priekšmets

subject-matter of the proceedings
prasības priekšmets

subsidiary company
meitassabiedrība 

subsidiary undertaking
meitasuzņēmums

successful party
[lietā] uzvarējusī puse                      

surveillance
uzraudzība            

tax authority
nodokļu administrācija

trilateral co-operation
trīspusēja sadarbība

twinning
mērķsadarbība; dvīņošana; dvīņojums

UN development assistance framework
ANO attīstības palīdzības pamatnostādnes

unsuccessful party
[lietā] zaudējusī puse                      

usufruct
lietojums               

vertical agreement
vertikāla vienošanās          

vested powers
piešķirtās pilnvaras              

worker
strādājošais; darba ņēmējs

* Latvijā vēl neizveidotas institūcijas amatpersonai (a. ombudsman) kā atšķirīgu viedokļu kompromisa variants atstāti divi nosaukumi. Ja Latvijā šīs amatpersonas uzdevums būs aizstāvēt indivīdu tiesības attiecībās ar ierēdņiem, amatpersonu labāk nosaukt latviskā vārdā tiesībsargs, lai tautai saprotams tās pamatuzdevums. Ja šāds sakars ir mazāk nozīmīgs, var noderēt aizguvums ombuds.                

     

 
Jūs esat 5418701. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs