Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2003 > 2003 (3)     
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 10     

Drukāt         

    
    

KOMISIJAS LĒMUMI

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 10

Par angļu valodas termina humanitarian intervention ekvivalentu latviešu valodā

Pieņemts: 19.02.2002.; prot. Nr. 1/1025.

Lēmuma pamats: konsultācija.

Lai izteiktu angļu valodas terminā humanitarian intervention ietverto jēdzienu:

‘valstu gatavība (labprātība) militāri iejaukties citās valstīs un attiecīga rīcība ar nodomu reaģēt uz  civilkara apstākļiem šajās valstīs, lieliem cilvēktiesību pārkāpumiem un etnisko tīrīšanu’, latviešu valodā izmantojams termins humanitārā intervence.

Pamatojums.

Angļu valodas apzīmētāju humanitarian latviešu valodā mēdz tulkot gan ar humāns (piem., humānā palīdzība), gan ar humanitārs (piem., humanitārās zinātnes).

Īpašības vārds humāns latviešu valodā lietojams ar nozīmi ‘cilvēcīgs’, t. i., ‘tāds, kas mīl cilvēkus; tāds, kurā izpaužas atsaucība, sirsnība, cieņa pret cilvēkiem’ (“Latviešu valodas vārdnīca”. – R., 1987/1998). Šāds raksturojums jēdzieniski nav izmantojams intervences apzīmēšanai. Savukārt īpašības vārds humanitārs līdz šim skaidrots kā ‘tāds, kas saistīts ar zinātnēm, kuras pētī sabiedrību un cilvēku kā sabiedrisku būtni; tāds, kas raksturīgs šīm zinātnēm’ (sk. iepriekš minēto vārdnīcu). Arī tas jēdzieniski nav tieši attiecināms uz intervenci. Tā kā vārds humanitārs ir internacionālisms un angļu valodā tā nozīme nav ierobežota ar humanitārajām zinātnēm, LZA Terminoloģijas komisija atzina par pieņemamu paplašināt vārda humanitārs nozīmi atbilstoši nozīmei angļu valodā: ‘tāds, kas domāts cilvēku labklājībai, kas cenšas sekmēt cilvēku labklājību’. Paplašinot apzīmētāja humanitārs izpratni, kļuva iespējams apstiprināt terminu humanitārā intervence (šī termina skaidrojumu sk. iepriekš).

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa
LZA TK zinātniskā sekretāre M. Ķirīte

     

 
Jūs esat 5418642. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs