Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (2)     
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 6     

Drukāt         

    
    

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 6

Pieņemts 19. 02. 2001.; prot. Nr. 1/1019.

Lēmuma pamats: MK 28. 11. 2000. noteikumu Nr. 405 16.p.

Par juridisko terminu saraksta apstiprināšanu

LZA Terminoloģijas komisija ir apstiprinājusi juristu izstrādāto un Eiropas Savienības dokumentu tulkojumos lietojamo terminu sarakstu (pielikumā – angļu un latviešu valodā), kas ir saskaņots ar LZA TK lēmumiem, sagatavots, ievērojot angļu un latviešu valodas terminu jēdzieniskās atbilsmes, un par ko ir panākta speciālistu vienošanās Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā pārstāvēto institūciju – LR Saeimas Juridiskā biroja, Eiropas Integrācijas biroja, Valsts kancelejas, LR Tieslietu ministrijas, Latvijas Universitātes, Tulkošanas un terminoloģijas centra un LZA TK – ietvaros. Termini paredzēti vienotai konsekventai izmantošanai praksē oficiālajā valodas lietojumā.

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa
LZA TK zinātniskā sekretāre M. Ķirīte

Komentārs par LZA Terminoloģijas komisijas lēmumu Nr. 6

Ar LZA Terminoloģijas komisijas lēmumu Nr. 6 (19. 02. 2001.) apstiprinātajā juridisko terminu sarakstā “Eiropas Savienības dokumentos lietojamie termini” (LV 11. 04. 01.) ir termins regulation - regula. Kā liecina šī terminu saraksta virsraksts, tajā publicētie termini attiecas uz ES dokumentiem. Tas nozīmē, ka ES dokumenti, kas angļu valodā apzīmēti ar terminu regulation, latviski apzīmējami ar terminu regula. Taču tas nenozīmē, ka angļu vārds regulation latviešu valodā visos gadījumos būtu atveidojams ar “regula”. Tāpat kā līdz šim angļu terminam regulation pārsvarā kā atbilstošais latviskais ekvivalents lietojams termins regulēšana vai regulējums, bet daudzskaitļa formai regulations latviski atbilst noteikumi vai nolikums. Šie termini papildus apstiprināti LZA TK Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā 2002. gadā, un tie šajā izdevumā pievienoti terminu sarakstam lēmuma pielikumā.

V. Skujiņa

LZA TK lēmuma Nr. 6 pielikums

Eiropas Savienības dokumentos lietojamie termini

Terminu saraksts izstrādāts 2000. gadā izveidotajā un Eiropas Integrācijas biroja vadītajā Juridiskās terminoloģijas standartizēšanas apakškomitejā, lai uzlabotu Eiropas Savienības acquis communautaire vienotās terminoloģijas ieviešanu un izmantošanu Latvijā.

N.B.! Sarakstā lielie sākumburti lietoti konkrētu institūciju nosaukumos.

abolition of discrimination
diskriminācijas likvidēšana

abolition of obstacles
šķēršļu likvidēšana

abolition of restrictions
ierobežojumu atcelšana

abrogation of derogations
izņēmumu atcelšana; atkāpju atcelšana

abrogation of exemptions
atbrīvojumu atcelšana

absolute majority
absolūts [balsu] vairākums

absolute majority of votes cast
absolūts nodoto balsu vairākums

abstention
atturēšanās

act by a majority of [..]
pieņemt lēmumu ar [..] balsu vairākumu

act of the Council
Padomes akts

act within the limits of the powers
rīkoties atbilstoši pilnvarām

acting unanimously
ar vienprātīgu lēmumu, ar vienprātīgu balsojumu

action programme
rīcības programma

ad hoc committee
ad hoc komiteja

adoption
pieņemšana

adverse opinion
negatīvs atzinums

advisory committee
padomdevēja komiteja

Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work

Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja

Advisory Committee on the Development and Conversion of Regions
Reģionu attīstības un pārveides padomdevēja komiteja

Advisory Committee on value added tax advisory functions
PVN padomdevēja komiteja padomdevējfunkcijas

advisory status
padomdevēja statuss

Advocate General
ģenerāladvokāts

agreement
nolīgums; vienošanās

amendment
grozījums

appellant
apelācijas iesniedzējs

applicant State
kandidātvalsts

application of the Treaty
līguma piemērošana

appropriate sanctions
attiecīgas sankcijas

arbitrary discrimination
patvaļīga diskriminācija

arbitration committee
arbitrāžas komiteja

Article K.4 Committee
K4. panta komiteja

assent, consent
piekrišana

Assistant Rapporteur
referenta palīgs

association of undertakings
uzņēmumu apvienība

authority
iestāde

automatically void
automātiski spēkā neesošs

Benelux countries
Beniluksa valstis

Board of Directors
Direktoru padome

breach of procedure
procesa noteikumu pārkāpšana

Budgetary Policy Committee
Budžeta politikas komiteja

by common accord
savstarpēji vienojoties

clause
klauzula

Cohesion Fund
Kohēzijas fonds

Commission of the European
Eiropas Kopienu Komisija,

Communities, European Commission, Commission
Eiropas Komisija, Komisija

committee
komiteja

Committee for Conformity Assessment
Atbilstības novērtēšanas komiteja

Committee for Proprietary Medicinal Products
Patentēto medikamentu komiteja

Committee of Governors
Centrālo banku vadītāju komiteja; Vadītāju komiteja

Committee of Inquiry
Izmeklēšanas komiteja

Committee of Ministers
Ministru komiteja

Committee of the Regions
Reģionu komiteja

Committee on Origin
Preču izcelsmes komiteja

Committee on Recovery
Prasījumu apmierināšanas komiteja

communication
paziņojums

Community’s Excise Committee
Kopienas Akcīzes lietu komiteja

Conciliation Committee
Samierināšanas komiteja

Conjunctural Policy Committee
Konjunktūras politikas komiteja

Consultative Committee
Padomdevēja komiteja

contract
līgums

convention
konvencija

Coordinating Committee
Koordinēšanas komiteja

Council of Ministers
Ministru padome

Council of the European Communities
Eiropas Kopienu Padome

Council of European Union
Eiropas Savienības Padome

Court of Auditors
Revīzijas palāta

Court of First Instance
Pirmās instances tiesa

Court of Justice of the European Communities
Eiropas Kopienu Tiesa

Customs Code Committee
Muitas kodeksa komiteja

decision
lēmums

derogation
izņēmums; atkāpe

directive
direktīva

Economic and Monetary Union
Ekonomikas un monetārā savienība

Economic and Social Committee
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

EEC-EFTA Joint Committee on Transit
EEK-EBTA Tranzīta lietu apvienotā komiteja

Employment Committee
Nodarbinātības komiteja

European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
Eiropas Lauksaminiecības virzības un garantiju fonds

European Central Bank
Eiropas Centrālā banka

European Committee for Electrotechnical Standardization
Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja

European Committee for Standardization
Eiropas Standartizācijas komiteja

European Court of Justice, Court of Justice
Eiropas Tiesa, Tiesa

European Investment Bank
Eiropas Investīciju banka

European Monetary Cooperation Fund
Eiropas Monetārās sadarbības fonds

European Monetary System
Eiropas Monetārā sistēma

European Parliament, Parliament
Eiropas Parlaments, Parlaments

European Radiocommunications Committee
Eiropas Radiosakaru komiteja

European Regional Development Fund
Eiropas Reģionālās attīstības fonds

European Social Fund
Eiropas Sociālais fonds

European System of Central Banks
Eiropas Centrālo banku sistēma

Excise Committee
Akcīzes komiteja

Executive Committee
Izpildu komiteja

exemption
atbrīvojums

Green paper
Zaļā grāmata

Insurance Committee
Apdrošināšanas komiteja

Internal Market Advisory Committee joint committee
Iekšējā tirgus padomdevēja komiteja apvienotā komiteja

Joint Cooperation Committee
Apvienotā sadarbības komiteja

Monetary Committee
Monetārā komiteja

Office for Official Publications of the European Communities
Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs                                 

Official Publications Office opinion
Oficiālo publikāciju birojs atzinums

Permanent Representatives Committee (Coreper)
Pastāvīgo pārstāvju komiteja

Political Committee
Politikas komiteja

provision
noteikums

recommendation
ieteikums

regulation; regulations
regula; regulējums; noteikumi; nolikums

report
ziņojums

resolution
rezolūcija

Scientific and Technical Committee
Zinātnes un tehnikas komiteja

standing committee
pastāvīgā komiteja

Standing Veterinary Committee
Pastāvīgā veterinārijas komiteja

Statistical Office of the European  Communities, Statistical Office
Eiropas Kopienu Statistikas birojs, Statistikas birojs

Structural Funds
struktūrfondi

sub-committee
apakškomiteja

Supervisory Committee
Uzraudzības komiteja

Technical Committee
Tehniskā komiteja

Textile Committee
Tekstilpreču komiteja

treaty
līgums

White paper
Baltā grāmata

     

 
Jūs esat 5451394. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs