Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Publikācijas     

Drukāt         

    
    

PUBLIKĀCIJAS

LZA TK apstiprinātās vai ar LZA TK lēmumiem saskaņotās terminu vārdnīcas un biļeteni 1991 — 2002

1. Latvijas putnu nosaukumi. — Rīga: “Zinātne”, 1991. — 44 lpp.

2. Medicīnas termini. — Rīga: “Zinātne”, 1991. — 143 lpp.

3. Mēbeļrūpniecības terminu latviski krieviskā un krieviski latviskā vārdnīca. — Rīga: ZRA “Gauja”, 1991. — 165 lpp.

4. Īsa krievu — latviešu ražošanas terminu vārdnīca. Lauksaimniecības tehnika. — Rīga: “Zvaigzne”, 1991. — 64 lpp.

5. Skujiņa V., Kvašīte R. Lietišķo teicienu vārdnīca. I/II izd. — Rīga: “Zinātne”, 1991/1992. — 104 lpp.

6. Krievu — latviešu enerģētikas terminu vārdnīca. — Rīga: V/u “Latvenergo”; LEE ZTB; LR MP VVC, 1992. — 209 lpp.

7. Liniņa S., Mauliņa A. Bibliotēku fondi un katalogi: latviešu — angļu — vācu — krievu terminu vārdnīca. — Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1993. — 312 lpp.

8. Krievu — latviešu keramikas tehnoloģijas terminu vārdnīca. — Rīga: RTU, 1993. — 95 lpp.

9. Krievu — latviešu stikla tehnoloģijas terminu vārdnīca. — Rīga: RTU, 1993. — 110 lpp.

10. Kristalogrāfijas un mineraloģijas termini. — Rīga: “Zinātne”, 1993. — 226 lpp.

11. Krievu — latviešu militārās leksikas vārdnīca. — Rīga: “Junda”, 1993. — 120 lpp.

12. Juridisko terminu vārdnīca (ap 20000 terminu) (latviešu — krievu un krievu — latviešu termini). — Rīga: “Rasma”, 1994. — 487 lpp.

13. Krievu — latviešu terminoloģiskā vārdnīca Latvijas dzelzceļa vagonu saimniecības darbiniekiem. — Rīga: VAS “Latvijas dzelzceļš”, 1994. — 84 lpp.

14. Oļeiņiks J., Ķirīte M. Ostas terminu vārdnīca. — Ventspils, 1994. — 65 lpp.

15. Graudonis J. Arheoloģijas terminu vārdnīca. — Rīga: “Zinātne”, 1994. — 450 lpp.

16. Latvijas Republikas profesiju klasifikators. — Rīga: LDZPI, 1994/1995. (Ar turpmākiem papildinājumiem un labojumiem 1996., 1997., 1998.)

17. Angļu — latviešu enerģētikas un elektrotehnikas vārdnīca. — Rīga: “Pētergailis”, 1995. — 143 lpp.

18. Angļu — krievu — latviešu skaidrojošā vārdnīca. Datu apstrādes un pārraides sistēmas. — Rīga: A/s SWH Informatīvās sistēmas, 1995. — 243 lpp.

19. Jūrniecības tehniskās terminoloģijas pamati. — Rīga: “ELFS”, 1995. — 135 lpp.

20. Latviešu — krievu un krievu — latviešu ģeoloģisko terminu vārdnīca. — Rīga: LU, 1995. — 278 lpp.

21. Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas (ELDO) termini. Latviski, krieviski, angliski, vāciski. Aut. kol. vad. V. Skujiņa. — Rīga, 1995/1996/1997. — 912 lpp.(Ap 11000 term.)

22. Enerģētikas likumdošanas aktos un normatīvajos materiālos lietojamo pamatterminu skaidrojums. Darba grupa: J. Ekmanis, Z. Krišāns, I. Platais, V. Skujiņa, I. Staltmanis, K. Timmermanis. — Rīga: LR EM; LEB, 1996. — 31 lpp.

23. Piekrastes zvejniecības terminu vārdnīca. Sast. V. Baturins, J. Baldunčiks. Rec. V. Skujiņa. — Rīga: Talsu tipogr., 1997. — 371 lpp.

24. Latviešu — angļu — vācu — krievu ilustrētā ģeomorfoloģijas terminu vārdnīca. Sast. I. Grīne, V. Zelčs. — Rīga: P&K, 1997. — 204 lpp. Termini apspriesti LZA TK.

25. Muzeoloģijas terminu vārdnīca. Sast. J. Garjāns, A. Jirgensone, A. Jurkāne, M. Ķirīte, E. Liniņš, M. Markēviča. — Rīga: Latvijas Muzeju asociācija, 1997. — 179 lpp. (1632 term.)

26. Angļu — latviešu muitas terminu vārdnīca. Rec. V. Skujiņa. — Rīga: “Jāņa sēta”, 1997. — 236 lpp.

27. Latviešu — angļu enerģētikas un elektrotehnikas vārdnīca. Sast. A. Dirveiks, P. Saveļjevs, V. Skujiņa, I. Staltmanis, K. Timmermanis, A. Zviedris. — Rīga: “Gandrs”, 1997. — 201 lpp. (Ap 14500 term.)

28. Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca (734 termini ar terminu ekvivalentiem angļu, krievu un vācu valodā). 1. Elektroenerģijas ražošana, pārvade un sadale. Sast. Z. Krišāns, V. Skujiņa, I. Staltmanis, K. Timmermanis. — Rīga: “Jumava”, 1997. — 343 lpp.

29. Mehānikas terminoloģijas vārdnīca (4 valodās). Sast. aut. kol., zin. red. V. Skujiņa. — Rīga: LNMK, 1997. — 84 lpp. (Ap 4000 term.)

30. G. Poļakovs. Intelektuālā īpašuma aizsardzība. Krievu — latviešu — angļu vārdnīca. Red. A. Blinkena — Rīga: aut. izd., 1997. — 409 lpp.

31. Krievu — latviešu celtniecības terminu vārdnīca. Sast. T. Keivs. Zin. red. V. Skujiņa. – Rīga: KDIU “Kaiva”, 1998. – 896 lpp. (Ap 41000 term.)

32. Personālie datori. Angļu — latviešu — krievu skaidrojošā vārdnīca. Sast. A. Baums, J. Borzovs, A. Gobzemis, I. Freibergs, G. Fricnovičs, I. Ilziņa, V. Skujiņa (red.). — Rīga: A/s “DATI”, 1998. — 256 lpp. (1768 šķirkļi.)

33. Krievu — latviešu dzelzceļa terminu vārdnīca. Red. V. Skujiņa. — Rīga, 1998. — 442 lpp. (Ap 22200 term.)

34. Starptautiskās civilās aviācijas terminoloģija, terminu definīcijas un saīsinājumi (angļu — latviešu un latviešu — angļu). Terminol. kons. V. Skujiņa. — Rīga: “Latvijas Vēstnesis”, 1998. — 332 lpp. (Ap 3370 term.)

35. Pārtikas rūpniecības terminu vārdnīca (latviski — angliski — krieviski) R. Galoburdas red. Red. I. Skrūzmane. — Rīga:”Jāņa sēta”, 1998. — 471 lpp. (9462 term.)

36. Sociālās nodrošināšanas terminu skaidrojošā vārdnīca angļu un latviešu valodā. V. Skujiņas red. — Rīga: “Kamene”, 1998. — 223 lpp. (1600 term.)

37. Mežtehnikas, mežsaimniecības un kokrūpniecības terminu vārdnīca (latviski — angliski — vāciski — franciski — krieviski). Sast. J. Dolacis. — Rīga: “ANTERA”, 1998. — 672 lpp. (8100 term.)

38. Juridisko terminu vārdnīca. Darba grupas vad. Dr. jur. I. Krastiņš. — Rīga: “Nordik”, 1998. — 302 lpp.

39. Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca (ar terminu ekvivalentiem angļu, krievu un vācu valodā). 2. Elektrolīnijas, transformatori, mērmaiņi, komutācijas aparāti, elektromašīnas, elektroenerģijas tarifi. Sast. A. Daugulis, V. Skujiņa, I. Staltmanis, K. Timmermanis, A. Zviedris. — Rīga: “Jumava”, 1999. — 463 lpp.

40. Angļu — latviešu autoceļu terminu tehniskā vārdnīca. — Rīga: PIARC, 1999. — 156 lpp.

41. V. Skujiņa. Latīņu un grieķu cilmes vārddaļu vārdnīca. — Rīga, 1999. — 232 lpp.

42. Latviešu — krievu un krievu — latviešu ēku un būvju projektu termini. 1. burtnīca. Projektu un tāmju dokumentācija. Apstiprināts LZA TK. — Rīga, 1990. — 18 lpp.

43. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Termini latviešu, angļu, vācu, krievu valodā. Sast. I. Beļickis, D. Blūma, T. Koķe, D. Markus, V. Skujiņa (vad.), A. Šalme. — Rīga: “Zvaigzne ABC”, 2000. — 248 lpp.

44. Krievu — latviešu politehniskā vārdnīca. (2., papild. izdev.; red. J. Saveļjeva un M. Ķirīte.) — Rīga: “Avots”, 2000. — 803 lpp.

45. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. 4478 termini ar tulkoj. angļu, vācu, franču un krievu valodā. Sast. aut. kol. R. Grēviņas vad. — Rīga: “Zinātne”, 2000. — 702 lpp.

46. Angļu — latviešu lauksaimniecības terminu vārdnīca. TTC. — Rīga: “Jāņa sēta”, 2000. — 238 lpp. (Ap 3800 term.)

47. Angļu — latviešu Eiropas Savienības primāro aktu terminu vārdnīca. TTC. — Rīga: “Jāņa sēta”, 2000. — 126 lpp. (Ap 1700 term.)

48. Eiropas standartu definīcijas. A/s “Latvijas Gāze”, 1999. — 179 definīc. Ar “Latvijas standarta” spiedogu. 1.02.2000.

49. Gāzes nozares terminu vārdnīca. A/s “Latvijas Gāze”, 2000. — 15 lpp. Ar “Latvijas standarta” spiedogu. 18.01.2001.

50. Bibliotēkzinātnes, bibliogrāfijas, grāmatzinātnes un informācijas zinātnes termini. Sast. A. Mauliņa. — Rīga: LNB, 2000. — 88 lpp.

51. Angļu — latviešu aviācijas radiosakaru frazeoloģijas rokasgrāmata. Sast. M. Romele. — Rīga: Latvijas Gaisa satiksme, 2000. — 68 lpp.

52. Ostu celtniecībā lietotie termini krievu — latviešu — angļu valodā. Sast. N. Baturins (vad.), L. Lakmunds, K. Pjatņickis, V. Keris, J. Marnauza, J. Priedīte. Zin. red. V. Skujiņa. — Rīga: “Jumava”, 2001. — 163 lpp.

53. Angļu — latviešu — krievu informātikas vārdnīca. Datori, datu apstrāde un pārraide. — Rīga: “Avots”, 2001. — 660 lpp.

54. Mehānikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Termini 4 valodās: latviešu, angļu, vācu, krievu. Sast. A. Lagzdiņš, V. Tamužs (aut. kol. vad.), G. Teters, J. Vība. — Rīga: Latv. Nac. mehānikas komit., 2001. — 248 lpp.

55. Latviešu – angļu robežsardzes terminoloģijas vārdnīca. — Rīga, 2001. — 136 lpp.

56. Diāna Meiere. Latvijas piepju konspekts. // Latvijas veģetācija, Nr. 5, Rīga, Latvijas Dabas muzejs, 2002, 7. — 41. lpp.

57. Inita Dāniele [Avota], Inguna Krastiņa. Latvijas cepurīšu sēņu konspekts. // Latvijas veģetācija, Nr. 5, Rīga, Latvijas Dabas muzejs, 2002, 43. — 174. lpp.

58. Sporta vārdnīca. Latviešu — krievu. Sast. U. Švinks. — Rīga: N.I.M.S., 2002.— 183 X 2 lpp.

Ar LZA TK lēmumiem saskaņotie terminu un definīciju standarti

1. Izdevējprodukcija un izlaides ziņas. Termini un definīcijas. — LRS, 6 - 91. Rīga, 1991. — 31 lpp.

2. Ugunsdrošība. Termini un definīcijas. — LVS 38 - 93. — Rīga, 1993. — 17 lpp.

3. Kvalitātes pārvaldība un nodrošināšana. — LVS ISO 8402: 1994. — 33 lpp.

4. Kvalitātes sisitēmas. LVS EN ISO 9001: 2001. — 33 lpp.

5. Kvalitātes sistēmas. Ražošanas, montāžas un apkalpošanas kvalitātes nodrošināšanas modelis. — LVS EN ISO 9002: 1994. — 24 lpp.

6. Kvalitātes sistēmas. Noslēguma pārbaudes un testēšanas kvalitātes nodrošināšanas modelis. — LVS EN ISO 9003: 1994. — 21 lpp.

7. Kalibrēšanas un testēšanas laboratoriju akreditācijas sistēmas. Darbības un atzīšanas vispārīgās prasības. — LVS EN 45003. — 20 lpp.

8. Drošuma un pakalpojumu kvalitāte. — LVS IEC 50 - 191: 1990. —  63 lpp.

9.Elektroenerģijas ražošana, pārvade un sadale. Vispārīgie termini. —  LVS IEC 50 - 601: 1985. — 19 lpp.

10. Elektroenerģijas ražošana, pārvade un sadale. Elektroenerģijas ražošana. — LVS IEC 50 - 602: 1983. — 23 lpp.

11. Elektroenerģijas ražošana, pārvade un sadale. Energosistēmu attīstības un vadības plānošana. — LVS IEC 50 - 603: 1986. — 30 lpp.

12.Elektroenerģijas ražošana, pārvade un sadale. Elektroietaišu ekspluatācija. —  LVS IEC 50 - 604: 1987. — 37 lpp.

13.Elektroenerģijas ražošana, pārvade un sadale. Elektriskās apakšstacijas. —  LVS IEC 50 - 605: 1983. — 21 lpp.

14. Elektroenerģijas ražošana, pārvade un sadale. Elektroenerģijas tarifi. — LVS IEC 50 - 691: 1973. — 27 lpp.

Citas publikācijas

LZA TK ieteikumi popularizēti grāmatās:

V. Skujiņa. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. — Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. — 150 lpp.

V. Krūmiņa, V. Skujiņa. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. — Rīga, 2002. – 116 lpp.

Kompass. Latvija 1994. 1. izd. — Rīga: FIS, 1994.

Speciālā lietojuma valodas (SLV) rakstu praksē ieteicams izmantot arī šādas normatīvās publikācijas:

Īpašvārdu rakstība. — Rīga: LR VVC, 1998. — 53 lpp.

Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā. — Rīga: LR VVC, 1999. — 73. lpp.

Mūsdienu latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca. — Rīga: Jumava, 1996. — 624 lpp.

     

 
Jūs esat 5418702. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs