Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Bibliotēkzinātnes, bibliogrāfijas, grāmatzinātnes un informācijas zinātnes terminoloģijas apakškomisija     

Drukāt         

    
    

LZA TK nozaru apakškomisijas

Bibliotēkzinātnes, bibliogrāfijas, grāmatzinātnes un informācijas zinātnes terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18. 12. 2000.

 1. Anna MAULIŅA (priekšsēdētāja) — LNB Bibl. attīstības inst. direktore. Tālr.: 7312793. E pasts: Anna.Maulina@lnb.lv  

2. Ilze KĀRKLIŅA (sekretāre) — LNB Pētn. nod. Tālr.: 7312776. E pasts: ilzek@lnb.lv  

3. Inese AUZIŅA-SMITA — Lafboro Universitāte (Lielbritānija). Tālr.: 00441509223063. E pasts: i.a.smith@lboro.ac.uk  

4. Līga BERNHARDE— LNB Kopkatalogu nod. Tālr.: 7312797. E pasts: ligab@lnb.lv  

5. Guna DĒLIŅA — LNB direkcija. Tālr.: 7285201. E pasts: Guna.Delina@lnb.lv

6. Veneranda GODMANE — Augstskolas “Turība” bibl. Tālr.: 7616598. E pasts: veneranda@turiba.lv  

7. Anita GOLDBERGA — LNB Bibliogrāfijas inst. Tālr.: 7225135. E pasts: Anita.Goldberga@lnb.lv  

8. Māra INDABERGA — LNB Standartizācijas nod. Tālr.: 7312796. E pasts: marai@lnb.lv  

9. Venta KOCERE — Latvijas Akad. bibl. Tālr.: 7106217. E pasts: vkocere@lib.acadlib.lv  

10. Valērijs KRUGĻEVSKIS — TTC. Tālr.: 7331814. E pasts: Valerijs.Kruglevskis@ttc.lv  

11. Silvija LINIŅA — Latvijas Bibliotekāru biedrība. Tālr.: 7312791. E pasts: lbb@lnb.lv  

12. Dr. philol. Ilga MIGLA (valodas konsultante) — LU LVI. Tālr.: 7226345.

13. Laimdota PRŪSE — LNB Bibliogrāfijas inst. Tālr.: 7212668. E pasts: laimdotap@lnb.lv  

14. Ilze PŪCE — Latvijas Patentu tehn. bibl. Tālr.: 7226054. E pasts: valentina.bojarinova@patbib.lv  

15. Baiba SPORĀNE — LU Sociālo zin. fak. Bibliotēkzinātnes un informācijas zin. nod. Tālr.: 7089868. E pasts: sporane@latnet.lv  

16. Dzidra ŠMITA — Rīgas Centrālā bibl. Tālr.: 7037120. E pasts: dzidrasm@biblioteka.rcc.lv  

     

 
Jūs esat 5418640. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs