Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Komisijas darbības juridiskais pamats     

Drukāt         

    
    

KOMISIJAS DARBĪBAS JURIDISKAIS PAMATS

Valsts valodas likums

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada 9. decembrī.
Likums stājies spēkā ar 2000. gada 1. septembri.

22. pants.

(1) Speciālajā mācību literatūrā, tehniskajā un lietvedības dokumentācijā lietojama vienota terminoloģija. Terminu veidošanu un lietošanu nosaka Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija (turpmāk – Terminoloģijas komisija). Jauni termini un to definīciju standarti lietojami oficiālajā saziņā tikai pēc apstiprināšanas Terminoloģijas komisijā un publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(2) Terminoloģijas komisijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

Latvijas Republikas Ministru kabineta

noteikumi Nr. 405

“Latvijas Zinātņu akadēmijas

Terminoloģijas komisijas nolikums”

Rīgā, 2000. gada 28. novembrī (prot. Nr. 56, 2. §)
Izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma 22. panta otro daļu.

I. Vispārīgais jautājums

1. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija (turpmāk – komisija) ir Latvijas Zinātņu akadēmijas institūcija bez juridiskās personas tiesībām. Tā veic vienotas un ar Eiropas Savienības valstīs spēkā esošiem starptautiskiem standartiem harmonizētas nozaru terminoloģijas sistēmas zinātnisko izstrādi valsts valodā, nosaka terminu lietošanu speciālajā mācību literatūrā un tehniskajā un lietvedības dokumentācijā, kā arī apstiprina jaunus terminus un to definīcijas.

II. Komisijas pienākums, funkcijas un tiesības

2. Komisijas pienākums ir nodrošināt vienotu un saskaņotu latviešu valodas terminu izstrādi.

3. Komisijas funkcijas ir:

3.1. izstrādāt vienotu, saskaņotu un zinātniski pamatotu nozaru terminu sistēmu, kas harmonizēta ar pasaulē atzītiem terminoloģiskā darba principiem un terminu sistēmām;

3.2. izvērtēt un apstiprināt komisijā iesniegto terminu sarakstus;

3.3. koordinēt darbu terminoloģijas jomā Latvijā;

3.4. veikt terminu ekspertīzi un sniegt konsultācijas par dažādu nozaru terminu veidošanas un terminoloģijas sistēmu izstrādes metodiskajiem un metodoloģiskajiem jautājumiem;

3.5. pieņemt lēmumus strīdīgos terminu lietošanas gadījumos;

3.6. veidot, uzturēt un attīstīt komisijā pieņemto un apstiprināto terminu datu bāzi;

3.7. vienotas terminoloģijas izstrādē sadarboties ar Tulkošanas un terminoloģijas centru un citām institūcijām;

3.8. sadarboties ar Valsts valodas centru stratēģisku terminoloģijas politikas jautājumu regulēšanā.

4. Komisijai ir tiesības:

4.1. vērsties Valsts valodas centrā, lai nodrošinātu komisijas lēmumu izpildi;

4.2. pilnvarot savu pārstāvi piedalīties citu valsts komisiju un institūciju sēdēs, kur tiek apspriesti jautājumi, kas saistīti ar terminoloģiju.

III. Komisijas struktūra

5. Komisiju vada komisijas priekšsēdētājs.

6. Komisijas vadību (priekšsēdētāju, līdzpriekšsēdētāju un zinātnisko sekretāru) apstiprina Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts.

7. Nozares apakškomisiju veido ar komisijas sēdes lēmumu. Katra nozares apakškomisija pārzina attiecīgās nozares terminoloģiju, sagatavo un iesniedz komisijai sēdes lēmumu projektus. Tiesības ierosināt izveidot nozares apakškomisiju ir nozaru ministrijām, Latvijas Zinātņu akadēmijai un citām ieinteresētajām institūcijām.

8. Nozares apakškomisijas darbu vada un koordinē nozares apakškomisijas priekšsēdētājs – attiecīgās nozares speciālists atbilstoši Latvijas Zinātnes padomē apstiprinātajam zinātņu nozaru sarakstam. Nozaru apakškomisiju darbā iesaista valodniekus un nozaru speciālistus – zinātniekus un personas ar nozīmīgu praktisko pieredzi.

9. Nozaru apakškomisiju nolikumu, priekšsēdētājus un personālsastāvu apstiprina komisijas sēdē.

IV. Lēmumu pieņemšana un publicēšana

10. Komisija iesniegtos terminus izskata komisijas sēdē un pieņem lēmumu ne vēlāk kā divus mēnešus pēc to saņemšanas.

11. Terminus apstiprina komisijas sēdē ar attiecīgu lēmumu.

12. Komisijas sēdē piedalās komisijas vadība un nozaru apakškomisiju priekšsēdētāji. Sēdē var pieaicināt nozaru speciālistus atbilstoši apspriežamo terminu specifikai.

13. Komisijas sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs.

14. Komisijas sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no locekļu kopskaita. Sēdes lēmumus pieņem ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

15. Komisijas sēdes protokolē. Lēmumus noformē protokola izraksta veidā, tos paraksta priekšsēdētājs un zinātniskais sekretārs.

16. Komisijas apstiprinātos terminus un to definīcijas, kā arī komisijas lēmumus publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Publicējot apstiprinātos nozaru terminu sarakstus vārdnīcā, biļetenā vai citā izdevumā, jānorāda apstiprinājums vai saskaņojums ar komisiju.

V. Darbības nodrošinājums

17. Komisijas darbība finansējama no Latvijas Zinātņu akadēmijai saskaņā ar likumu par valsts budžeta kārtējam gadam programmas “Zinātne” apakšprogrammai “Zinātniskās darbības nodrošināšana” iedalītajiem līdzekļiem.

18. Komisijas darbību materiāltehniski nodrošina Latvijas Zinātņu akadēmija.

VI. Noslēguma jautājums

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998. gada 28. aprīļa noteikumus Nr. 156 “Noteikumi par Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas uzdevumiem terminoloģijas jomā” (Latvijas Vēstnesis, 1998, 120./121. nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns

Noteikumi stājas spēkā ar 2000. gada 2. decembri

     

 
Jūs esat 5418759. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs