Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Priekšvārds     

Drukāt         

    
      

“ Skaidri termini — skaidra doma”
R. Grabis

PRIEKŠVĀRDS

Ar Valsts valodas komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu savu ceļu pie lasītāja sāk LZA Terminoloģijas komisijas (TK) informatīvais biļetens “Terminoloģijas Jaunumi”, lai aizpildītu informatīvo plaisu starp LZA TK darbu terminu apstiprināšanā un ieteikšanā praksei un terminu lietotājiem, t. i., pašu praksi. Informatīvais biļetens ar iecerēto periodiskumu iznākt reizi ceturksnī izveidots pēc dažādās ministrijās, redakcijās un citās ar valodas praksi saistītās iestādēs strādājošo personu lūguma, lai sekmētu ātrāku un plašaku aktuālajai praksei nepieciešamo terminu izplatīšanu.

Biļetena pamatsaturā būs LZA TK pieņemtie lēmumi un konsultācijas praksei, terminu un to definīciju precizējumi. Paredzēta atgriezeniskā saite ar sabiedrību, atbildes uz jautājumiem, problēmjautājumu izvirzīšana. Taču pirmā numura saturs ir īpatnējs: šeit lasītāju iepazīstinām ar pašiem darītājiem un LZA TK darbības juridisko pamatu, vadlīnijām un pamatprincipiem. Šī materiāla pirmpublikācija ir atrodama “Latvijas Vēstnesī” (21.12.1999., Nr. 428/433; 1.12.2000., Nr. 435/437; 6.02.2001., Nr. 20; 11.04.2001., Nr. 58/2445; 5.09.2001., Nr. 125/2512; 5.06.2002., Nr. 84/2659). Ar to var iepazīties arī LZA TK mājas lapā (http://www.lza.lv/lat/TK/sakumlapa.htm). Apakškomisiju saraksti pēc publikācijas “Latvijas Vēstnesī” ir pārskatīti un atjaunināti, veicot tajos nepieciešamos labojumus atbilstoši pašreizējam stāvoklim. Ārpus darītāju sarakstiem palikušas darba grupas, kas nozaru terminu izstrādē sadarbībā ar LZA TK veic ne mazāk nozīmīgu darbu.

Biļetens ir starpposms termina ceļā uz visplašāk pieejamo saziņas līdzekli internetu, precīzāk: procesā “termina pieņemšana ® lēmuma fiksēšana rakstveidā ® internets” biļetens ir kā paralēla publikācija un nodrošinājums internetam.

LZA TK apstiprinātie termini jau tagad tiek publicēti nozaru terminu vārdnīcās, biļetenos, terminu un definīciju standartos, kā arī atsevišķos citos izdevumos. Daļa no LZA TK apstiprinātajiem terminiem jau ir pieejami elektroniskajās datu bāzēs, atrodami LZA TK mājas lapā, tomēr daudzas terminu vārdnīcas pieejamas tikai tipogrāfiskā iespiedumā, tāpēc šajā biļetenā publicēts visu LZA TK apstiprināto vai ar LZA TK lēmumiem saskaņoto terminu publikāciju saraksts. Arī šī saraksta pirmpublikācija ir atrodama “Latvijas Vēstnesī” (11.04.2001., Nr. 58/2445; 5.06.2002, Nr. 84/2659) un ar to var iepazīties internetā, taču biļetenā publicētais materiāls ir bagātāks, jo tas ir papildināts ar visjaunākajām publikācijām. Tieši šo publikāciju konsekventa izmantošana praksē sekmēs vienotas latviešu valodas terminu sistēmas ieviešanu un līdz ar to arī izteiksmes skaidrību un nepārprotamību.

LZA TK biļetena veidotāji cer, ka izdevums būs derīgs izziņas līdzeklis katram, kurš saistīts ar terminoloģijas praksi, un aicina lasītājus ar savām piebildēm un priekšlikumiem būt līdzdalīgiem precīzu terminu un skaidras izteiksmes veidošanā un lietošanā. Kopu darbā to varam!

LAZ TK priekšsēdētāja Valentīna Skujiņa

2002.gada augustā

     

 
Jūs esat 5492835. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs