Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi     
   Jauna doktora studiju programma Liepājas Pedagoģijas akadēmijā     

Drukāt         

    
      

Liepājas Pedagoģijas akadēmija 13. 02. 2004. saņēmusi licenci doktora studiju programmas «Valodniecība (latviešu sinhroniskā un diahroniskā valodniecība)» uzsākšanai. Programmas direktore: prof. Benita Laumane.

Uzņemšanas nosacījumi: maģistra grāds filoloģijā (vai tam atbilstoša augstākā izglītība filoloģijā).

Iestājpārbaudījumi:

1) iestājreferāts par izvēlēto pētniecisko tematu (problēmu valodniecībā (apjoms — līdz 20 lpp. datorrakstā) vai tam līdzvērtīga zinātniska publikācija (publikāciju kopa);

2) iestajpārrunas (iestājpārrunu programma atrodama LPA mājas lapā www.lieppa.lv). Abi iestājpārbaudījumi tiks vērtēti 10 punktu sistēmā.

2004./2005. studiju gadā paredzētas 5 doktorantūras vietas par valsts budžeta līdzekļiem.

Dokumentu iesniegšana doktorantūras studijām: no 2. līdz 24. jūlijam.

Konsultācijas par iestājpārrunām: 24. jūlijā plkst. 14.00.

Iestājpārrunas: 26. jūlijā plkst. 11.00 (sākums).

Programmas teorētiskā daļa: vispārīgās valodniecības pamatjautājumi, akcentējot aktuālus valodniecības virzienus un metodes, piem., sociolingvistiku, etnolingvistiku, datorlingvistiku.

Obligātās izvēles daļas kursi izstrādāti diviem doktorantu specializācijas virzieniem: latviešu sinhroniskā un diahroniskā valodniecība.

LPA doktora studiju programmā strādā Latviešu valodas katedras prof. B. Laumane, prof. V. Skujiņa, asoc. prof. I. Ozola, asoc. prof. G. Smiltniece, doc. M. Beitiņa, doc. L. Lauze, doc. Dz. Šulce; Matemātikas un informātikas katedras asoc. prof. I. Skadiņa, kā arī RTU prof. D. Nītiņa, LU asoc. prof. A. Vulāne, Ventspils Augstskolas asoc. prof. M. Baltiņa; LU Latviešu valodas institūta valodā pētniece B. Bušmane, Klaipēdas Universitātes Baltu valodu un etnoloģijas katedras doc. D. Kiseļūnaite.

Adrese: Liepājas Pedagoģijas akadēmija

Lielā iela 14

Liepāja LV-3401

     

 
Jūs esat 5369935. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs